Qui està obligat per llei a sol·licitar el Certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals? Tot el cal saber sobre el Registre de Delinqüents Sexuals

Sabies que...

En aquest article explicarem tot el que les entitats necessiten saber sobre el Registre de Delinqüents Sexuals, parant especial atenció en la forma de sol·licitar el certificat negatiu.

Introducció:

El passat 1 de març es va posar en marxa vigor el Registre Central de Delinqüents Sexuals el qual es regula mitjançant el Reial Decret 1110/2015.

Aquest Registre es va crear com a conseqüència de la Llei 26/2015 de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i a l’Adolescència, el qual va imposar l’obligació d’acreditar no estar condemnat per cap delicte de llibertat i indemnitat sexual, a tothom que tingui contacte habitual amb menors en el marc de la seva activitat.

A tal efecte, qui pretengui l’accés a aquestes professions haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Per tant, les entitats hauran de requerir aquesta acreditació al seu personal treballador i a les persones voluntàries.

En aquest sentit, tothom que contracti una prestació de serveis amb una entitat per realitzar una activitat amb menors, podrà sol·licitar que aquesta aporti una declaració responsable dient que tot el personal laboral, així com les persones voluntàries al seu servei, compleixen l’esmentat requisit.

Què és el Registre Central de Delinqüents Sexuals?

El Registre Central de Delinqüents Sexuals és un registre que s’integra en el Sistema de Registres Administratius de Suport a l’Administració de Justícia.

En aquest, s’inclouen totes les dades relatives a la identitat, perfil genètic (ADN), penes i mesures de seguretat imposades a les persones condemnades per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i de trata de persones amb fins d’explotació sexual, inclosa la pornografia, amb independència de l’edat de la víctima.

Es tracta d’una base de dades que recopilarà informació, no només del Registre Central de Penats, sinó també del Registre Central de Sentencies de Responsabilitat Penal dels Menors, agrupant d’aquesta manera en un sol Registre tota la informació relativa a aquests delictes, ja siguin anteriors o posteriors al dia 1 de març.

Qui està obligat per llei a sol·licitar el Certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals?

El certificat el podrà sol·licitar tota persona física major d’edat i és obligatori per a les persones que tinguin contacte habitual amb menors.

Ara bé, aquesta obligació no només afecta a les persones treballadores, sinó que tal i com estableix la Llei estatal de voluntariat, aquest requisit també s'exigeix a les persones voluntàries.

A més, en tant que els menors també poden treballar o realitzar tasques de voluntariat, aquests també hauran d'acreditar aquest requisit. Tanmateix, els menors que pretenguin sol·licitar el certificat, caldrà que ho facin els seus representants legals, que en la majoria dels casos coincidirà amb els seus progenitors.

Altrament, si la persona sol·licitant no és espanyola, a banda d’aquest certificat, caldrà que demani un certificat del seu país de nacionalitat.

Com es sol·licita?

★ Via telemàtica
Amb el DNI electrònic a “Trámites i gestiones persones / Certificado de delitos de naturaleza sexual / Por internet del web del Ministeri de Justícia”.

★ Presencialment
A les gerències territorials del Ministeri de Justícia. A Catalunya, la gerència territorial està a Barcelona, Carrer Garcilaso, 123. Telèfon 93.349.41.80

Amb aquesta opció, quan fas la sol·licitud ja et lliuren en aquell mateix moment el certificat. Tingueu present que habitualment hi ha força cua, i per tant és millor arribar abans de les 9 hores per tal d’agafar número.

★ Mitjançant una sol·licitud entrada per un registre oficial
La sol·licitud abans esmentada també es pot entrar presencialment en qualsevol registre oficial però aleshores no et lliuren el certificat de forma automàtica sinó que s’inicia la tramitació de petició i el reps més endavant.

La sol·licitud es pot presentar als registres de les gerències territorials del Ministeri de Justícia, de les delegacions del Govern a les comunitats autònomes, de les subdelegacions del Govern a les províncies i, en general al registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a qualsevol Administració Local, en els termes assenyalats per l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

★ Per correu postal
Adreçat a l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà a Madrid, del Ministeri de Justícia, o a les gerències territorials del Ministeri de Justícia, mitjançant una sol·licitud formalitzada. (Pot tardar molt fins a 6 mesos)
VERIFICACIÓ DE LA VALIDESA D'UN CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUALS
Si voleu comprovar la validesa del certificat que us presenti una persona, podeu fer-ho mitjançant el web de verificació de documents del Ministeri de Justícia.


VIGÈNCIA DEL CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUALS
-La persona que treballa o col·labora de forma discontinua, ha de tornar a presentar el certificat a l’empresa o entitat cada vegada que s’hi incorpora.
-La persona que treballa o col·labora de forma continuada no cal que torni a presentar el certificat mentre no s’interrompi aquesta col·laboració.--------------------------------------------------------------------

Persones  menors d'edat o amb declaració d'incapacitat

Pel que fa a les persones amb declaració d'incapacitat o menors d'edat, el tràmit l’haurà de fer el representant legal i a aquests efectes caldrà que aporti original o fotocopia compulsada del document que identifiqui al representat. També caldrà que faciliti l'original o fotocopia compulsada del document que acrediti aquesta representació. En el cas dels menors, serà suficient amb el llibre de família.

L'expedició del certificat és automàtica si s'opta per la via telemàtica. L'últim pas del tràmit és la descarrega d'un document pdf corresponent al certificat.

Sol·licitud agrupada

Donada l’alta demanda que s’espera que tingui aquest tràmit, igual que va passar amb el certificat d’antecedents penals, s’ha habilitat la possibilitat de demanar aquest certificat de forma agrupada per part de les entitats per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, sempre que s’aporti presencialment o per correu postal la següent documentació:
  • Escrit demanant que es tramiti de forma agrupada tots els certificats.
  • Fotocopia acarada o compulsada o amb el segell de l’entitat del DNI, NIE, passaport o document d’identificació comunitària del personal contractat o de les persones voluntàries interessades.
  • Autorització de les persones interessades a la persona representant de l’entitat.
  • Document de compareixença de la persona representant de l’entitat.
  • Fitxer excel amb les dades de totes les persones sol·licitants. Aquesta informació s’haurà d’entregar en un CD o pendrive junt amb la documentació anterior, a fi d’obtenir una major agilitat i preferència en l’expedició.
Més informació a la Direcció General de Joventut

La Direcció General de Joventut ha creat al seu lloc web l'apartat: PROTECCIÓ DE MENORS
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/proteccio-del-menor/

on trobareu:

Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual
Les persones que per motius de feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses en les que exerceixin l’activitat una certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Consulta la informació sobre qui ho ha de presentar i com obtenir-la.

Prevenció del maltractament infantil
Quan realitzem activitats d’educació en el lleure tenim més accés a detectar possibles riscos per als infants i joves. La educació en el lleure es un àmbit ideal per a poder fomentar la inclusió social, poder crear vincles de confiança per tal de que l’infant o jove pugui verbalitzar el seu neguit i explicar-li als monitors/es o director/es d’educació en el lleure. Us facilitem un seguit de propostes, recursos i adreces que creiem que us podem ser d’utilitat en el transcurs d’aquestes activitats.

NOVETAT: Les persones que optin a una feina a l'Administració no hauran de presentar el certificat en paper

Les persones que optin a una feina a l'Administració no hauran de presentar el certificat en paper, sinó només autoritzar la consulta de les dades per via telemàtica

El Govern de la Generalitat ha decidit incorporar la consulta d’antecedents penals per delictes de naturalesa sexual al Catàleg de Dades i Documents Electrònics. Aquest Catàleg és la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder de la Generalitat i d'altres administracions i institucions públiques i que es poden obtenir per mitjans electrònics.

A partir d'ara, les persones que optin a una feina a l’Administració no hauran de presentar el "certificat negatiu dels antecedents penals per delictes sexuals", sinó que només caldrà que n’autoritzin la consulta. La mesura permetrà a la Generalitat gestionar aquests tràmits d’una forma molt més àgil i evitarà desplaçaments a la ciutadania.

El Govern ha calculat que el volum d’empleats públics al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb un perfil laboral que implica el contacte habitual amb menors i que, per tant, està subjecte al requisit d'aportar una certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals, és de 78.157 llocs de treballs. Aquestes dades no són fixes i que poden variar en un futur, en funció de la mobilitat i la necessitat interna de personal de cada departament.

Presentació del certificat obligatori

A partir de la publicació al BOE de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, és requisit per a l’accés i l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors la certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals. L’obligatorietat d’aportar aquesta certificació va provocar que es congestionés la gerència territorial a Catalunya del Ministeri de Justícia amb centenars de persones que feien cua per obtenir aquesta acreditació de manera presencial.

Per tant, la incorporació de la consulta al Catàleg reforça el dret de la ciutadania a no aportar documentació a un procediment concret, quan es tracta de documents que ja estan en mans de l’Administració, així com l’obligatorietat de les administracions de no demanar aquells documents que els empleats públics poden obtenir per mitjans electrònics. Properament, el 25 de maig, també s’incorporarà al Catàleg de Dades i Documents Electrònics la consulta per obtenir el “certificat negatiu d’antecedents penals” de caràcter general.

Comentaris

Publica un comentari a l'entrada

Entrades populars d'aquest blog

Quina titulació han de tenir els monitors i les monitores dels menjadors escolars?

El model integral del lleure educatiu