La nova Llei d’Educació de Catalunya (LEC) reconeix el lleure com a àmbit educatiu

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) que reconeix el lleure com a àmbit educatiu i el dret de tots els alumnes a accedir-hi en condicions d’igualtat.

Fent una lectura de la nova llei des de l’Escola l’Empordà, hem volgut destcar aquests nou punt:

1-La nova Llei d’educació reconeix el valor educatiu de les activitats de lleure

La LEC reconeix el valor educatiu i socialitzador de les activitats de lleure i el dret de tots els alumnes a accedir-hi en condicions d’igualtat.

2-La nova Llei d’educació inclou a les entitats de lleure dins de la comunitat educativa

Segons la LEC la comunitat educativa és integrada per totes les persones i les institucions que intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i socials i les associacions que els representen, i també els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius.

3-La nova Llei d’educació dedica tot el capítol sisè a l’Educació en el lleure

El sistema educatiu reconeix i incorpora el caràcter educatiu de les activitas de lleure, especialment el compromís i la transmissió de valors. Aquestes activitas es poden articular entre els centres educatius i els ens locals, les famílies i les associacions en què s’agrupen i les entitats, associacions i empreses d’educació en el lleure, en els diferents territoris.

4-La nova Llei d’educació estableix que la Generalitat haurà de regular els requisits i els criteris de qualitat de les les activitats d’educació en el lleure
El Govern, havent consultat el Consell de Governs Locals, i d’acord amb el procediment que determina l’article 162, ha de regular els requisits mínims i ha d’establir els criteris de qualitat a què s’han d’ajustar les activitats d’educació en el lleure, a fi de garantir-ne la contribució al procés educatiu.

5-La nova Llei d’educació estableix l’ús de les instal·lacions del centre més enllà de l’horari escolar.

Els centres públics, en el marc de llur autonomia, i d’acord amb els ens locals corresponents, poden establir acords amb associacions sense ànim de lucre per a autoritzar-los l’ús de les instal·lacions del centre més enllà de l’horari escolar.

6-La nova Llei d’educació fomenta els plans i programes socioeducatius que afavoreixin la major integració possible en l’entorn social

Els centres i els ajuntaments, per iniciativa de dos o més centres o per iniciativa de l’ajuntament corresponent, poden acordar d’elaborar conjuntament plans o programes socioeducatius que afavoreixin la major integració possible en l’entorn social dels objectius educatius i socials del centre i una millor coordinació entre els recursos de les diferents administracions i dels centres mateixos. Correspon al Govern d’establir les condicions mínimes per a la formalització dels convenis que concretin aquests plans i programes.

Les administracions educatives han d’impulsar acords de col·laboració per a potenciar conjuntament accions educatives en l’entorn. Aquestes actuacions han de tenir com a prioritat potenciar la convivència i la participació ciutadana i l’ús del català, amb la finalitat de garantir que tots els alumnes tinguin les mateases oportunitats per a conèixer i usar les dues llengües oficials.

7-La nova Llei d’educació fomenta l’equitat en l’educació en el lleure

Les administracions públiques han d’establir mesures de foment per a garantir que tots els alumnes puguin participar en els plans i programes socioeducatius i en les activitats d’educació en el lleure en condicions d’equitat, sense discriminación per raons econòmiques, territorials, socials, culturals o de capacitat.

8-La nova Llei d’educació quan parla de voluntariat contempla un altre àmbit de col·laboració, el de la integració social de les persones amb discapacitats o amb risc d'exclusió social.

Les entitats de voluntariat en l’àmbit de l’educació col·laboren amb l’Administració educativa en la integració social de les persones amb discapacitats o amb risc d’exclusió social i en la realització d’activitats complementàries i extraescolars i d’educació en el lleure.

9-La nova Llei d’educació dóna dos anys a la Generalitat per aprovar un pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu

El Govern, a proposta del Departament i en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’aprovar un pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu i l’ha de presentar al Parlament. El pla ha d’incloure mesures específiques per a la igualtat de gènere en els diversos àmbits educatius, i també les mesures de prevenció de la violència de gènere i de discriminació positiva que siguin necessàries per a la consecució dels seus objectius. Aquestes mesures s’han de referir tant als continguts i mètodes d’ensenyament com a les activitats escolars i de lleure, i també a la composició dels organismes escolars de caràcter representatiu.

LEC: http://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htm

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Qui està obligat per llei a sol·licitar el Certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals? Tot el cal saber sobre el Registre de Delinqüents Sexuals

Quina titulació han de tenir els monitors i les monitores dels menjadors escolars?

El model integral del lleure educatiu