★ Els 5 articles més llegits d'aquest bloc

dijous, 2 d’agost de 2018

Bibliografia de l'Escola l'Empordà: Transport escolar

Transport escolar
Guia dels monitors i de les monitores de lleure educatiu especialitzats en transport escolar i de menors


Producte: Llibre │Codi del producte: LL05
Títol: Transport escolar - Guia dels monitors i de les monitores de lleure educatiu especialitzats en transport escolar i de menors
Autor: Rubèn Fornós i Jordi Iglesias Mateo
Mides: 24 X 17cm
Pàgines: 80
Edició: Març de 2015
Editorial: Edicions AEGLE
Preu (IVA inclòs): 25€ - Enviament gratuït
COMPRAR


Aquesta guia va adreçada als monitors i monitores de lleure educatiu que es vulguin especialitzar en el transport escolar i de menors, així com a totes aquelles persones (monitors i monitores esportius, pares i mares...) que exerceixen des de qualsevol àmbit, d’acompanyants de menors en el seu transport en autocar, sigui en excursions, desplaçaments esportius o de qualsevol altra mena.

Tots els monitors i monitores de transport escolar han de garantir la vigilància i seguretat dels alumnes, és per aquet motiu que aquesta tasca té unes funcions i responsabilitats molt específiques que aquedsta guia ajuda a determinar, i donat el fet que els menors són persones en edat de creixement i de formació, aquesta activitat es converteix alhora en una activitat educativa.


Capítols del llibre
  1. El transport escolar 
  2. Els monitors i les monitores, educadors i educadores 
  3. Tractar amb persones 
  4. A la pràctica què hem de fer? 
  5. Per a una mobilitat més segura 
  6. Prevenció de riscos laborals

Presentació

Aquesta guia pràctica del monitor i la monitora i monitora de transport escolar i de me­nors intenta ser una eina útil per a tots aquells professionals que exer­cei­xen el seu treball en el camp del transport escolar i de menors, so­bretot per als acompanyants.

En el conjunt del transport de viatgers, el transport escolar té una relle­vàn­cia especial per la singularitat del col·lectiu transportat:

“Els escolars en els seus desplaçaments diaris a l’escola i sortides pun­tuals”

Per aquest motiu és objecte d’un tractament normatiu individualitzat que recull tot un conjunt de normes de seguretat i de qualitat, aplicables al trans­­port escolar urbà i interurbà.

El més important de la nostra feina és la seguretat dels escolars i me­nors, els quals tenen la necessitat d'anar a les seves escoles amb transport es­co­lar o senzillament quan van d'excursió.

El Real Decret 443/2001, de 27 d'abril, relatiu a les condicions de segu­re­­tat en el transport escolar i de menors, amplia i estableix les normes d'a­quest tipus de transport.

Tots els monitors i monitores de transport escolar han de garantir la vi­gi­làn­cia i seguretat dels alumnes durant el trajecte. Per això, la nostra feina té unes funcions i responsabilitats molt específiques que anirem exposant en el transcurs d’aquesta guia.

L’acompanyant de transport per a menors és un monitor o monitora de lleu­re educatiu, perquè aquesta activitat està emmarcada de ple dins de l’àm­bit d’actuació del lleure educatiu. Per tant, aquesta activitat és sempre edu­ca­tiva, encara que els seus responsables no en siguin conscients d’això.

Donat que es tracta d’una activitat educativa, cal que es trobi em­mar­ca­da dins d’un projecte educatiu, amb objectius específics a assolir.

Donades les característiques específiques del transport escolar, amb un con­text molt limitat i usuaris molt heterogenis, a la vegada que es tracta d’una activitat repetitiva i de curta durada, els objectius s’han d’adaptar a aquestes característiques i a la seva pròpia especificitat.

Els menors són persones en formació que tenen sensacions i emocions com qualsevol altra persona, i han de ser tractats com es tracten a les persones.

A la vegada, els menors són individus amb personalitat pròpia que es tro­ben en una determinada etapa evolutiva, i per tant, en termes generals, res­ponen a la tipologia que s’ha estudiat per a cada etapa del de­sen­vo­lu­pa­ment.

També hi ha individus que presenten trets diferencials de la resta, deguts a les seves condicions físiques, psíquiques o socials, i per tant requereixen un tractament especial.

L’acompanyant de transport de menors ha d’imposar la seva autoritat per fer complir les normes, que adquireixen un protagonisme essencial, ja que en són la base de la seguretat. Per fer-ho pot utilitzar mesures correc­to­res que reforcin el comportament considerat correcte dels menors o que va­gin encaminades a canviar aquell altre comportament considerat com a no de­sitjable.

Finalment, l’acompanyant ha d’impulsar la convivència entre els me­nors que utilitzen el transport i entre el conductor i ell mateix, sabent com ac­tuar per resoldre les situacions de conflicte.

El Reial Decret 443/2001, de 27 d'abril, relatiu a les condicions de se­gu­re­tat en el transport escolar i de menors, amplia i estableix les normes d'a­quest tipus de transport.

Encara que bona part d'aquestes normes, especialment les referides a les con­dicions tècniques dels vehicles, són competència de l'empresa de trans­port, convé conèixer les més importants.

El més important de la nostra feina és la seguretat dels escolars i me­nors, els quals tenen la necessitat d'anar a les seves escoles amb transport es­co­lar o senzillament quan van d'excursió.

Amb les mesures de prevenció exposades al llarg d’aquesta guia re­bai­xa­rem moltíssim el risc de l'activitat.

La minimització del risc rebaixa molt la probabilitat que esdevingui un ac­cident.

L'única manera d'aconseguir un risc zero, és no fer l'activitat, per això, tot i prevenint, sempre queden possibilitats que es produeixin fets im­pre­vi­si­bles. En aquests casos hem d'estar preparats i saber com s'ha d'actuar

La tasca que desenvolupen els acompanyants del transport escolar és l’ob­jectiu clau, ja que s’encarreguen de prestar atenció als usuaris, així com de contribuir en l’educació dels escolars mentre aquests es desplacen entre ca­sa seva i l’escola.

L’autocar s’ha d’utilitzar com un espai més en la formació educativa del me­­nor, ja que durant el trajecte es poden realitzar diferents activitats, rea­lit­zant una doble funció, la de distreure el menor i la de formar-lo, contribuint glo­­balment a una mobilitat segura.

En aquesta guia es treballaran un seguit de conductes que es presenten ha­­­bitualment i que impliquen una situació de risc per als nens i les nenes. Aquestes conductes tenen una gran importància ja que la gran majoria dels ac­cidents que es produeixen en el decurs dels transport escolar, i per tant la gran majoria dels ferits, no són conseqüència d’accidents de trànsit prò­pia­ment dits, sinó de conductes dels nens i de les nenes, que es podrien haver evi­tat fàcilment. Les situacions de més risc són les maniobres d’entrada i sor­tida de l’autocar.

Finalment, aquesta guia fa incidència a la Llei 31/1995 de Prevenció de Ris­cos Laborals que afecta de ple als acompanyants de transport escolar i de me­nors, reflexionant sobre tot allò que condueix a la prevenció d’aquests ris­cos laborals.

Cap comentari:

Publica un comentari

★ Articles més llegits en el darrer mes