★ Els 5 articles més llegits d'aquest bloc

dimarts, 11 d’octubre de 2016

El dia 1 de novembre entra en vigor el nou decret que regula les activitats de lleure

La Generalitat de Catalunya ha aprovat un nou decret per a activitats de lleure amb persones menors de 18 anys que substitueix l’actual normativa (Decret 137/2003) a partir de l’1 de novembre. 

Amb aquest nou Decret es vol actualitzar, simplificar i adaptar l’anterior a les noves realitats socials que han anat sorgint. DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

Des que el govern de la Generalitat va aprovar el nou decret de lleure a principis de juliol, que entra en vigor l’1 de novembre de 2016, la notícia desperta gran expectació en el sector. Per aquest motiu en destaquem algunes de les novetats que presenta

Entre les novetats que inclou destaca l’ampliació del seu àmbit d’aplicació, ja que, a partir d’ara, també regularà aquelles activitats esportives que tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats de lleure, com són els casals esportius o les rutes esportives. D’aquesta manera, se supera un buit normatiu que hi havia per aquests casos.

Aquest Decret té per objecte regular les següents activitats d'educació en el lleure organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les quals participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya:
 • Les acampades infantils i juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable, siguin quines siguin la seva denominació i característiques.
 • Els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars.
Als efectes d'aquest Decret, s'estableixen les definicions següents:

a) Acampada infantil i juvenil: activitat amb pernoctació duta a terme a l'aire lliure, sota cobert, en tendes de campanya o similars.

b) Camp de treball: activitat en què els participants desenvolupen, voluntàriament, desinteressadament i durant un període determinat, un treball d'interès social o comunitari o col·laboren en projectes col·lectius i no lucratius amb voluntat d'incidir en la transformació social.

c) Casal de vacances: qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme en època de vacances escolars, en general de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant l'any, i en la qual els participants no fan nit.

d) Casal esportiu: casal de vacances en el qual l'objecte bàsic de l'acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives.

e) Colònia: activitat amb pernoctació en la qual l'estada es du a terme en un edifici, casa o instal·lació fixa.

f) Estada o campus esportiu: colònia en la qual l'objecte bàsic de l'acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives.

g) Ruta: activitat consistent en la realització d'una marxa itinerant, a peu o en bicicleta, en la qual, en general, cada jornada es fa nit en un lloc diferent, i la du a terme una entitat inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.


h) Ruta esportiva: marxa itinerant que inclou la realització d'una o més activitats de les que preveu el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, duta a terme per qualsevol entitat que no estigui inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.

Quines activitats s’han de notificat atenent el que disposa el nou decret

Pel que fa a la notificació de la realització de l'activitat, l'obligatorietat s'amplia a les activitats que que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives per a un millor seguiment davant possibles situacions d'emergència, i alhora s'adapta a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. El nou Decret també preveu processos electrònics d'inscripció i autorització.
 • Les activitats que tinguin una durada de dos nits o més consecutives s’han de notificar al departament competent en matèria de joventut.
 • En el cas dels casals de vacances i dels casals esportius sense pernoctació s'han de notificar quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius, sense comptar les interrupcions de cap de setmana.Si la durada del casal supera una setmana, es pot notificar com a diversos casals independents, que han de tenir una durada mínima d’una setmana cadascun. 
El termini de presentació de la notificació

El termini de presentació de la notificació és de fins a:
 • Set dies abans de l'inici de l'activitat si es fa per via electrònica
 • Vint dies bans de l'inici de l'activitat si es fa presencialment en un registre oficial.
La cancel·lació o modificació de les dades d'una activitat notificada prèviament s'ha de comunicar al departament competent en matèria de joventut abans de la data de l'inici de l'activitat, llevat que una circumstància extraordinària justifiqui fer-ho abans de l'acabament de l'activitat. No es pot fer cap tipus de canvi en les dades notificades una vegada hagi finalitzat l'activitat.

L'equip de dirigents en les activitats de lleure 

El nou Decret també modifica les ràtios que afecten els equip de monitors i dirigents de les activitats. Per exemple, s’estableix un mínim de dos dirigents en tots els grups si hi ha participants menors de 16 anys. A més, l’increment d’un dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que passa a ser obligatori a partir de fraccions de 4 en grups de 25 o més participants. Aquesta flexibilització es compensa amb l’increment del percentatge de dirigents que hauran d’estar titulats. (VEURE TAULA)

Mitjançant el DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys també s'adapten les ràtios que afecten l'equip de dirigents de les activitats, de manera que s'incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants per tal d'adequar-se a les necessitats específiques d'aquests infants i, també es garanteix un mínim de dues persones dirigents en tots els grups si els participants són menors de 16 anys per evitar que, davant qualsevol incidència de la persona dirigent, els participants es quedin sols. 

En canvi, l'increment d'una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que, en els grups de 25 o més participants, passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. Aquesta flexibilització es compensa amb l'increment del percentatge de dirigents que han d'estar titulats, amb la finalitat de reforçar el nombre de dirigents que tenen formació especialitzada. També s'incorpora la figura de personal de suport logístic, per tal de diferenciar-lo clarament de l'equip de dirigents i establir l'obligatorietat de ser major d'edat, si bé s'admet la possibilitat que part del personal de suport logístic tingui entre 16 i 18 anys sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, que no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de 5, i hi hagi algun altre membre de l'equip de suport logístic major d'edat.

Segons regula el DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys:
 1. Cada una de les activitats que regula aquest Decret ha de comptar, durant la seva realització, amb un equip de dirigents.
 2. Els grups han de comptar amb les següents persones dirigents:
a) En els grups de fins a 24 participants, hi ha d'haver sempre present a l'activitat, com a mínim, una persona dirigent per cada deu participants i una persona dirigent més per fracció inferior a deu participants. En el cas que, en aplicar el càlcul de les ràtios, el resultat sigui un únic dirigent i en el grup hi hagi algun participant menor de 16 anys, cal necessàriament la presència d'una segona persona dirigent.

b) En els grups de 25 o més participants, hi ha d'haver sempre present a l'activitat, com a mínim, una persona dirigent per cada deu participants i una persona dirigent més per fracció superior a quatre participants.

3) Les activitats que regula aquest Decret amb una durada igual o superior a dues nits consecutives, o un mínim de quatre dies consecutius sense comptar els caps de setmana si són casals de vacances o casals esportius, han de comptar amb un equip de dirigents constituït d'acord amb les normes següents:

a) En el cas de les acampades, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies i les rutes, com a mínim: El 40% dels membres de l'equip de dirigents en els grups de fins a 24 participants i el 60% en els grups de 25 o més participants que calgui per complir amb la proporció que s’estableix, han d'estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya en la modalitat de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure o de director/a d'activitats d'educació en el lleure.

b) En el cas dels casals esportius, de les estades o campus esportius i de les rutes esportives, com a mínim El 40% dels membres de l'equip de dirigents en els grups de fins a 24 participants i el 60% en els grups de 25 o més participants que calgui per complir amb la proporció que estableix l'apartat 2 d'aquest article, han d'estar en possessió del certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, com a mínim de monitors/ores esportius/ives.

c) En les acampades, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies i les rutes, la persona responsable de l'activitat ha d'estar inscrita en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya en la modalitat de director/a d'activitats d'educació en el lleure. Si l'activitat té fins a 24 participants, n'hi ha prou amb estar inscrit al Registre esmentat en la modalitat de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure.

d) En els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, la persona responsable de l'activitat ha d'estar en possessió del certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya com a director esportiu, o bé ha d'estar col·legiat en el Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya. Si l'activitat té fins a 24 participants, n'hi ha prou amb disposar del certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, com a mínim de monitor/a esportiu/iva.

Les fraccions resultants del càlcul que indiquen s'han d'arrodonir al nombre enter superior.

Grups on participin infants menors de 3 anys
En els grups on participin infants menors de 3 anys, cal:
 • Per cada vuit participants hi ha d'haver sempre present a l'activitat, com a mínim, una persona dirigent, major d'edat, i una persona dirigent més per fracció inferior a vuit, Quan el resultat sigui un únic dirigent, cal necessàriament la presència d'un segon dirigent.
 • El 100% dels dirigents participants que calgui per complir amb la proporció, han d'estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut en la modalitat de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure o de director/a d'activitats d'educació en el lleure. També s'admet la titulació de tècnic/a superior en educació infantil, sempre que els membres de l'equip de dirigents que tinguin aquesta titulació no superi el 50% del total de dirigents.
El personal de suport logístic

El personal de suport logístic no computa en cap de les ràtios que estableix aquest article. S'admet que formin part del personal de suport logístic persones que tinguin entre 16 i 18 anys sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, que no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de 5, i que hi hagi algun altre membre de l'equip de suport logístic major d'edat.

Participants amb discapacitat

Quan a les activitats que regula el DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. hi hagi participants amb discapacitat, prèviament a la realització de l'activitat, l'entitat organitzadora ha de valorar els casos per tal d'ajustar la ràtio de l'equip dirigent, si escau, i establir si cal algun suport addicional.

Titulacions vàlides fins a la creació del Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya

Tenen la consideració de professionals de l'educació en el lleure en la modalitat de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure les persones que estiguin en possessió d'un dels títols següents:
 • Diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Certificat professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
En la modalitat de director/a d'activitats d'educació en el lleure les persones que estiguin en possessió d'un dels títols següents:
 • Diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística.
 • Certificat professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Cap comentari:

Publica un comentari

★ Articles més llegits en el darrer mes