★ Els 5 articles més llegits d'aquest bloc

dilluns, 6 de maig de 2013

Consells de quina normativa s'ha d'aplicar als casals esportius, campus esportius o colònies esportives


Sabies que...
Com es regula un campus esportiu o una estada esportiva de tecnificació organitzada per una entitat esportiva degudament federada?

Queden excloses del compliment del DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, les pràctiques esportives habituals, les competicions, els entrenaments, les jornades de tecnificació, la formació de tècnics d'esport i qualsevol altra manifestació o esdeveniment esportiu que no s'ajusti o s'assimili a les activitats que preveu l'apartat 1 d'aquest article que duguin a terme la federació esportiva catalana corresponent o una entitat esportiva degudament federada.

Per això si un campus esportiu o una estada esportiva organitzada per una entitat esportiva degudament federada, es consideren com a jornades de tecnificació, interpretem des de l’Escola l’Empordà, que s'han de regular per les normatives esportives vigents actualment:

La normativa esportiva: la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (DOGC núm. 5123, de 02.052008) i determinats preceptes continguts en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm. 3199, de 7.8.2000), que són d’aplicació:

1) Respecte a la titulació dels monitors o tècnics esportius de les colònies o casals que comportin alguns tipus d'activitats esportives, és d'aplicació l'esmentada Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l'exercici de les professions de l'esport, que estableix en el seu article 4 les titulacions que es requereixen als monitors esportius professionals.

2) En cas de no disposar d'aquestes titulacions els tècnics han d'haver obtingut, per a l'exercici professional, l'habilitació o validació corresponent seguint els processos que es van regular mitjançant les següents disposicions:

Decret 107/2009, de 14 de juliol, pel qual es regula el procediment d'habilitació per a l'exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abrill, sobre l'exercici de les professions de l'esport sense disposar de la titulació requerida a la Llei. (DOGC 5422, de 16.07.2009) i Resolució VCP/1921/2009, de 3 de juliol, per la qual es regula el procediment de validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell I de formacions esportives en període transitori (DOGC 5418, de 10.07.2009).

3) Aquests monitors han d'estar inscrits en el Registre de Professionals de l'Esport, regulat mitjançant el Decret 68/2009, de 28 d’abril (publicat al DOGC 5370, de 30.04.2009), que es gestiona des del Consell Català de l’Esport, on es pot demanar informació de les titulacions i processos citats anteriorment, o bé han d'estar col·legiats en el COPLEFC (només els llicenciats en EF/CCAFE) i disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional pròpia, quan l'exercici de la professió no sigui exclusivament per compte d'altri.

4) Quan a les exigències que requereix el Text únic de la Llei de l'esport, heu de tenir present que el seu article 62.3 preveu que les entitats, els centres, els establiments públics o privats, amb ànim de lucre o sense, i les empreses dedicades a l'organització d'activitats físiques d'esbarjo i d'aventura on es practiqui una activitat física o esportiva han de disposar:

1. Com a mínim d'un titulat o titulada en esport

2. Han de subscriure un contracte d'assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l'activitat esportiva

3. També cal tenir coberta l'assistència sanitària.

5) Pel fa a la citades cobertures d'assegurances, la normativa que regula aquesta qüestió és el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (DOGC 5628, de 13.05.10), modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig, que en la seva disposició addicional segona preveu la obligatorietat de contractació de l'assegurança de responsabilitat civil per a l'organització de qualsevol activitat esportiva, en els termes que s'hi estableixen, i determina, així mateix, uns capitals mínims, i també altres cobertures de riscos, com l'assistència sanitària, en els seus articles 151.5 i 152, que caldria que consultéssiu.

6) D'altra banda, pel que fa a l'organització tècnica que aquestes activitats esportives comporten, ha de quedar a criteri del professional responsable de l'activitat, qui evidentment vetllarà perquè siguin adequades i segures a les edats i característiques dels seus participants.

Jordi Iglesias Mateo

4 comentaris:

 1. Gràcies Escola l'Empordà, ja era hora que algú es mullés el cul i digués alguna cosa sobre aquest tema. Per un cantó els del lleure hem de complir unes ràtios amb uns costos i per l'altra les entitats esportives ens fan la competència sense haver de complir cap ràtio i així poder donar les activitats (casals esportius i estades esportives) més bé de preu. Ja seria hora que la Generalitat es poses d'acord entre departaments i poses fi a aquest desordre.

  A.G
  Manresa

  ResponSuprimeix
 2. Tens molta raó A.G. Caldrien més inspeccions a les activitats de lleure. Però a les que no s'han notificat a la Generalitat que són les que no compleixen ratios i ens fan competència. En canvi a les activitats que ho complim tot, cada any a l'estiu ens venen a visitar. Hi ha alguna cosa que falla en tot això. Espero que no esperin a posar-hi ma quan ja hagi passat alguna desgràcia,

  Joan Garcia
  Barcelona

  ResponSuprimeix
 3. Falta urgent una normativa que unifiqui criteris. Tothom fa el que vol. Tohom ho interpreta com vol i ningú fa cap inspecció de res. Des d'Esports no saben que dir i des de Joventut passen a pilota a Esports. Al final els pringats som els que complim el Decret 137/2003, la resta ens fa competència deslleial com molt bé diu en Joan
  Senyors de la Generalitat (Joventut i Esports) posin remei i regulin d'un cop de manera entenedora que passa amb els casals i les colònies esportives d'estiu.

  Josep Font
  Figueres

  ResponSuprimeix
 4. El 15 de juny entra en vigor la nova normativa que regularà les activitats d'educació en el lleure i les activitats de lleure esportives

  Març de 2016
  -----------------------------
  Llegir notícia:
  http://blocescolaemporda.blogspot.com.es/2016/03/el-15-de-juny-entra-en-vigor-la-nova.html

  ResponSuprimeix

★ Articles més llegits en el darrer mes