dijous, 2 d’agost de 2018

Bibliografia de l'Escola l'Empordà: Iniciació d'activitats d'educació en el lleure al medi natural i d'educació ambiental


Iniciació d’activitats d’educació en el lleure al medi natural i d’educació ambiental

Producte: Llibre │Codi del producte: LL03
Títol: Iniciació d’activitats d’educació en el lleure al medi natural i d’educació ambiental
Autor: Rubèn Fornós Casares i Jordi Iglesias Mateo
Mides: 24,5 X 17 cm
Pàgines: 208
Edició: Juliol 2016
Editorial: Edicions AEGLE
Preu (IVA inclòs): 30€ - Enviament gratuït
COMPRAR

En aquest llibre hi trobareu els continguts dels cursos d’iniciació d’activitats d’educació en el lleure al medi natural i d’educació ambiental que l’Escola l’Empordà imparteix en la modalitat de Campus Jove.

La intenció dels autors és que els alumnes tinguin un recordatori de les seves vivències en el campus a través d’aquest llibre i a la vegada els serveixi d’eina de consulta per quan més endavant s’hagin d’enfrontar amb l’organització d’aquesta tipologia d’activitats.


Capítols del llibre


 1. L’educació en el lleure, conceptes bàsics
 2. Com es preparen les activitats, com fem un projecte
 3. La prevenció en les activitats de lleure educatiu, seguretat i supervivència
 4. El medi natural i l’educació ambiental
 5. Els tallers com a recurs educatiu
 6. Tipologia d’activitats en el medi natural
 7. Acampada i excursionisme
 8. Jocs d’interior i exterior i dinàmiques de grup
 9. Orientació al medi natural
 10. Les cançons
 11. El voluntariat
 12. L’avaluació de les activitats
 13. Normativa específica


Presentació

Aquest llibre recull els continguts dels cursos d’iniciació d’activitats d’educació en el lleure al medi natural i d’edu­ca­ció ambiental (Campus Jove) de primer i segon nivell.

Està estructurat en temes que coincideixen amb les activi­tats que es du­en a terme al llarg del curs, i que, a la vegada, donen forma als con­tinguts modulars del pro­pi curs.

Donades les característiques eminentment pràctiques del curs, aquest llibre es converteix en un important recordatori dels seus continguts.

Per aquest motiu, de forma expressa, no hem vol­­­gut baixar el nivell de l’ex­pli­ca­ció dels temes que aquí exposem, ja que entenem que les explicacions dels pro­fessors i de les professores ajudaran a assimilar-los i també a entendre què és el que es demana fer tant en els exercicis que es proposin com en les altres activitats pràctiques.

Aquest curs està estructurat en mò­duls i amb una metodologia específica pensada per als joves que han de re­bre aquesta formació.

Aquests cursos no són cursos professionalitzadors, és a dir, no estan con­­­cebuts per des­prés anar a treballar. Sinó que són un bon incentiu, per­­què, quan es tingui l’edat, els joves decideixin formar-se com a mo­ni­­t­­­ors i monitores de lleure i ja disposin de coneixements, habilitats i actituds per organitzar activitats de lleure educatiu utilitzant com recurs el medi natural i l’educació ambiental en el marc habitual de les activitats de lleure on hi participin com a dirigents o fins i tot com responsables.

L’experiència ens aconsella que els joves que dels 14 als 17 anys estan interessats en fer de monitor o monitora, se’ls ha de motivar i d’in­for­mar i també do­nar-los l’oportunitat de par­ti­cipar de les activitats d’edu­ca­ció en el lleure des de l’òptica del monitor i la monitora, ja que és ara quan sol apa­rèi­xer una vocació i un interès que, de no ser així, podrien perdre.

Per això, a banda de proposar-nos com objectius d’aquest curs que siguin capaços d’adquirir les bases d’organització d’activitats d’educació en el lleure en el medi natural volem que la metodologia que fan servir els hagi donat l’oportunitat de conviure amb els com­panys i companyes de curs, de practicar diverses tècniques edu­ca­ti­ves com jocs i tallers i siguin conscients que la di­namització a partir d'ac­ti­vi­tats d’educació en el lleure només és possible si s’hi im­pli­quen en la seva or­ga­nit­za­­ció i ajuden a portar-les a terme.

També volem que tinguin present que l’educació en el lleure encara es pot portar a terme des del voluntariat.

Si no ho han fet encara, aconsellem que per completar aquesta formació específica d’activitats d’educació en el lleure al medi natural i d’educació ambiental, facin els cursos de premonitor en el nivell que per edat els pertoqui (PRE1 o PRE2). Aquests cursos ajuden a tenir una visió clara dels continguts d’aquesta pro­fes­sió que la societat ha confirmat abastament que és necessària, a la vegada que els ca­pa­cita per col·laborar com a premonitors i pre­mo­ni­to­res (PRE1) o d‘ajudants dels mo­ni­tors i mo­nitores (PRE2) en casals, co­lò­nies, campaments, etc.

Els alumnes que superen aquest curs obtenen el certificat acreditatiu d’haver realitzat amb assistència i aprofitament un curs Iniciació d’ac­ti­vi­tats de lleure al medi natural i d’educació ambiental (segons nivell) corresponent a 60 hores de formació bàsica en iniciació a la programació d’activitats de lleure educatiu al medi natural i d’educació ambiental..

Aquest curs es fa en el marc del què anomenem Campus Jove, el qual forma part del projecte Suma-t’hi. El projecte Suma-t’hi és un progra­ma educatiu per fomentar el vo­lun­ta­­riat i l’as­so­cia­cionisme juvenil com­binant un curs d’iniciació en el lleure amb activitats diverses per al jo­vent. El projecte Suma-t’hi, és una proposta es­pecífica que en un primer terme pre­tén iniciar adolescents en l’educació en el lleure, l’asso­cia­cio­nisme i el voluntariat i in­tenta que aquests s’integrin en el teixit associa­tiu de les seves respectives poblacions i fa­cin tasques de voluntariat.

Aquests cursos d’iniciació a l’educació en el lleure (del qual en forma part aquest curs específic d’activitats de lleure educatiu al medi natural i d’educació ambiental) a més d'abastar els ob­jectius es­pe­cífics del pro­pi curs, els responsables de l'Escola l'Empordà ens vam adonar que abas­­ta­ven altres objectius suficientment importants com per­què no ens passessin desapercebuts com ara la unió i la integració que es pro­dueix entre els alumnes. Això ens va fer plan­te­jar com responsables d'aquest pro­grama la possibilitat de convocar uns cursos extensius com aquest o el d’iniciació en activitats de lleure educatiu en el medi social, és a dir, traslladar els cursos intensius de tres dies a cursos ex­ten­sius que duressin tot un mes i amb la finalitat d'aconseguir un equip de jo­ves que al llarg de l'any s'animessin a portar a terme tasques de voluntariat i de dinamització a la se­va població o barri.

Els objectius generals del projecte Suma-t’hi són els de:
 • Promoure la participació dels adolescents en el teixit social, el vo­lun­ta­riat i l’associacionisme 
 • Afavorir la incorporació dels joves com responsables i educadors de les entitats i moviments d’educació en el lleure 
Tots aquests objectius s'aconsegueixen a mig i llarg termini, en el sentit que l'ob­jec­tiu final del Programa Suma-t'hi és aconseguir monitors i mo­ni­to­res de lleure amb ex­pe­rièn­cia d'accions de voluntariat i participació ciu­ta­da­na, compromesos amb la ciutadania i que estiguin veritablement motivats per portar a terme una tasca educativa social en el temps lliure, des de qualsevol àmbit.

Aquest projecte es treballa també conjuntament amb els tècnics de Jo­ven­tut dels ajun­taments de les poblacions on es programen el cursos i dels con­sells comarcals, amb la intenció de donar l’oportunitat als joves al llarg de l’any de participar com vo­lun­ta­ris en diverses accions del mu­nicipi, d'o­ferir la possibilitat de continuar trobant-se en ac­cions puntuals, d'intentar que formin part del teixit associatiu i promoure reunions in­ter­mu­nicipals en­tre ells.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada