dijous, 22 de setembre de 2016

Les persones amb el títol de tècnic superior en animació sociocultural i turística, poden fer de directors d'activitats de lleure i poden tutoritzar pràctiques?

Les persones amb el títol de tècnic superior en animació sociocultural i turística, poden fer de directors d'activitats de lleure i poden tutoritzar pràctiques?

A partir del 1 de novembre de 2016 entra en vigor el nou decret que regula les activitats d'educació en el lleure i en base a aquesta normativa, els tècnics superiors en animació sociocultural i turística no els cal tenir el títol de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil per ser responsables en les activitats previstes en aquest nou decret. (DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys).

Cal tenir en comte però, que només en el moment que entri en funcionament el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya es podrà obtenir el número de director/a d'activitats d'educació en el lleure. Mentrestant el nou decret ho regula d'aquesta manera:

Mentre no estigui creat el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya, tenen la consideració de professionals de l'educació en el lleure en la modalitat de director/a d'activitats d'educació en el lleure les persones que estiguin en possessió d'un dels títols següents:

  • Diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.
  • Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística.
  • Certificat professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
  • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Si el que es vol és poder firmar pràctiques dels cursos de monitor/a i director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, això és diferent. Això està regulat per una altra normativa l'ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil i aquesta normativa només preveu aquestes titulacions per fer de director/a de pràctiques:
  • Tenir el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per l’òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya o de l’òrgan corresponent de les comunitats autònomes amb competència en la matèria.
  • T​enir el certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.
Com que la titulació de tècnics superiors en animació sociocultural i turística no queda prevista en aquesta normativa que regula​ els cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, d'entrada no es pot fer de directora de pràctiques, però la Generalitat ens ha informat que a partir del dia 1 de novembre de 2016 quan entri en vigor el nou DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anyss, les persones que tinguin el títol d'animació sociocultural i turística podran adreçar-se al SAEL (Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut) i sol·licitar l'autorització per poder fer de director de pràctiques dels alumnes dels cursos de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. El SAEL estudiarà cada cas en base a l'experiència que es pugui acreditar en activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada