dissabte, 16 de juliol de 2016

Els monitors i monitores no poden penjar fotografies dels nens i nenes a les seves xarxes socials

Ja n'hem parlat altres vegades però aquests dies he vist al Facebook i Instagram algun monitor que encara penja fotografies dels nens i nenes del seu casal al seu compte particular d'aquestes xarxa social, suposo ignorant que els monitors i monitores no poden penjar fotografies dels nens i nenes als seus comptes particulars de les seves xarxes socials.

Hi ha qui diu que això són llegendes urbanes perquè no hi ha cap llei concreta que ho especifiqui. Tot el contrari, és una de les qüestions més ben regulades. Primer de tot dir que el dret a la pròpia imatge i el tractament de dades personals està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. És a dir, sí que està regulada aquesta qüestió i no pas poc, amb la pròpia constitució i dues lleis orgàniques. Això de llegenda urbana no en té res com veurem ara.

La imatge és una dada personal i, com a norma general, per publicar-la (cedir-la) cal demanar el consentiment a la persona afectada. En el cas de fotos de menors, s'ha de demanar el consentiment dels pares per publicar-les (pàgines web de les escoles, clubs, etc.).

Sempre es fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines web dels centres educatius d'imatges d'alumnes on aquests o aquestes siguin clarament identificables o d'altres dades personals susceptibles de ser tractades informàticament, s’hagi obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.

Per facilitar l'obtenció d'aquest consentiment, el centre informarà als pares, mares o tutors legals de l'alumnat de la possibilitat de publicar al web del centre imatges on apareguin els seus fills o filles en activitats lectives, complementàries o extraescolars, i els lliurarà un model per tal que puguin autoritzar o donar el consentiment a la publicació de les imatges.

En el cas de les xarxes socials és convenient en l'autorització indicar de quina o quines xarxes socials es refereix (Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram...) sempre en comptes obertes pel propi centre. Mai s'entén aquesta autorització per publicar en comptes d'usuaris particulars com els dels propis monitors.

Si els menors es publiquen entre ells a les seves xarxes socials mai serà responsabilitat nostre. El que sí seria d'una gran irresponsabilitat és que els educadors (mestres, professors, monitors...) pengessin a les seves xarxes socials personals, fotografies dels nens i nenes on s'identifiquessin clarament. Tampoc seria convenient etiquetar i compartir des dels comptes personals.

Un altre debat seria la recomanació dels experts, en la no conveniència de publicar fotografies i vídeos de menors ni en les xarxes socials del centre educatiu pel poc control que en podem fer d'aquestes imatges un cop publicades.

Jordi Iglesias
Professor d'organització i gestió d'activitats d'educació en el lleure

----------------------------------

Anem preparats:
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/organitzacio_i_notificacio_d_activitats/publicacio_anem_preparats/

Nota informativa sobre la protecció de dades, d’imatges i de la propietat intel·lectual 
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Proteccio_dades.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada