divendres, 1 d’agost de 2014

Noves normatives que afectaran les entitats

Actualment, hi ha diverses normes en fase d’elaboració o aprovació que, d’una manera o altra, tindran conseqüències sobre la gestió i l’activitat de les entitats del tercer sector. A continuació es detalla quines són i s’explica breument en què consisteixen.

A finals de l’any passat, es va aprovar la Llei de transparència espanyola i, aviat, arribarà l’aprovació de la catalana. Es troben en tràmit dos projectes de llei de voluntariat, tant l’espanyol com el català. És imminent l’aprovació de la llei de cooperatives, així com també la del protectorat de fundacions. I, finalment, el ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat ha manifestat diversos cops la seva intenció d’elaborar una llei espanyola del tercer sector, malgrat que encara no se’n coneix el contingut.

Seguidament podeu consultar els diferents documents legislatius i notícies relacionades que han estat publicades al portal Xarxanet.

Avantprojecte de Llei espanyola del voluntariat

La norma ampliarà la llei vigent, especificarà els àmbits d’actuació del voluntariat, els seus principis i valors, incentivarà els plans de voluntariat a les empreses i crearà òrgans de treball i de protecció.

Podeu consultar més informació al portal d’assessorament jurídic de Xarxanet.

Esborrany de l’avantprojecte de reforma de la Llei 16/1996 del voluntariat.

Avantprojecte de Llei catalana del voluntariat

La norma vol reconèixer el paper cabdal de les entitats i del voluntariat en aquest moment social que es viu a Catalunya, i el model de voluntariat català concebut com una eina de participació ciutadana. Regularà la figura del voluntari partint de la carta del voluntariat, establint un règim de relació entre la persona voluntària i l’entitat, i de l’entitat amb l’administració. Finalment definirà les polítiques públiques concretes per enfortir el sector i dotar-lo de les eines necessàries.

Consulteu l’Avantprojecte de Llei del voluntariat catalana.

Avantprojecte de llei de cooperatives

La principal motivació d’aquest projecte de llei que reformarà l’encara vigent és flexibilitzar el marc jurídic de les cooperatives, perquè puguin ser més competitives.

Consulteu el document explicatiu sobre l’Avantprojecte.

Podeu consultar més informació a l’enllaç del portal Xarxanet.

Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

La llei vol atorgar al Protectorat les potestats inspectora i sancionadora respecte determinades conductes de les entitats, garantint a més el correcte funcionament de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública.

Consulteu l’Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

També podeu consultar més informació al portal d’assessorament jurídic de Xarxanet.

Llei de transparència espanyola

La norma, que j ha estat aprovada, pretén incrementar i reforçar la transparència en l’activitat pública i configurar el dret d’accés a la informació pública de les persones, a més d’establir les obligacions de bon govern que han d’assumir els responsables públics.

Consulteu la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

També podeu consultar més informació al portal d’assessorament jurídic de Xarxanet.

Llei de transparència catalana

La llei catalana, pendent d’aprovació, regula les mateixes qüestions que la llei espanyola, creant un espai de participació ciutadana a l’activitat legislativa i un registre públic de grups d’interès o lobbys.

Consulteu la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

També podeu consultar més informació al portal d’assessorament jurídic de Xarxanet.
Llei del Tercer Sector estatal

Aquesta llei, la qual encara no ha estat redactada, buscaria donar estabilitat financera a les entitats, així com reconeixement i garanties perquè continuïn la seva tasca.

Font: http://www.suport.org/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada