dijous, 10 de novembre de 2011

El llibre "La manipulació d’aliments en els menjadors escolars" ja és una realitat

El llibre La manipulació d’aliments en els menjadors escolars ja és una realitat.

Aquest llibre és el complement del curs de manipuladors d’aliments per a servei d’atenció al públic en menjadors col·lectius i, més específicament, menjadors col·lectius per a menors, on s’inclouen els menjadors escolars.

El curs de manipulació d’aliments ja fa un any que l’Escola d’educadors i educadores l’Empordà l’imparteix en dos formats, com a curs individual i com a complement de l’especialització del curs de monitors i monitores de menjadors escolars.

El seu autor Rubèn Fornós és educador social i professor d’educadors i educadores en el lleure a la nostra escola i entre altres matèries, imparteix aquest curs de manipulació d’aliments.

La correcta manipulació dels aliments és la clau per evitar les con­se­qüències de les toxi­in­fec­cions alimentàries, algunes d’elles molts greus per a la salut, conseqüències que fins i tot po­den arri­bar a ser mortals.

Els nens i les nenes que fan els seus àpats en menjadors col·lec­tius, com són els men­jadors escolars, els casals i les colònies, representen un factor d’alt risc pel que fa a les toxiinfeccions alimentàries.
Aquests nens i nenes estan en edat de creixement i el seu sistema immunològic s’està desenvolupant, i per tant estan més exposats que els adults als perills dels ele­ments patògens que poden in­gerir con­juntament amb els ali­ments.

Una correcta manipulació abaixa considerablement el nivell de risc de toxiinfeccions alimentàries.
Ara bé, no n’hi ha prou amb que el manipulador i la manipuladora d’ali­ments tingui els coneixements bàsics i suficients per a un cor­recte exercici de la seva professió, sinó que el que cal també, i com a condició inseparable d’aquesta adquisició de conei­xe­ments, és que tingui l’acti­tud de voler fer una manipulació dels ali­ments del tot correcte, des del punt de vista de la prevenció.

En aquest llibre s’hi troben aquests coneixements, però també s’hi troben unes reflexions que van més enllà, encaminades a l’adquisició d’uns bons hàbits de treball conseqüència de l’adquisició d’una actitud positiva.

El curs de manipulació d’aliments és una imposició legal, ja que és un dels requisits que han de complir els manipuladors i les manipuladores d’ali­ments en ser­vei d’atenció directe en menjadors col·lec­tius, i les inspeccions que es fan, entre altres coses, controlen que els manipuladors i les ma­nipuladores han rebut aquesta formació.

Malgrat això, i si pensem que la majoria de les toxiinfeccions alimen­tàries són degudes a una mala manipulació dels aliments, con­vin­drem que la realització d’aquest curs no ha de respondre al fet d’ha­ver de complir un requisit legal, sinó a la necessitat real de formació per tal d’actuar com uns bons professionals en el nostre lloc de tre­ball.

Si s’encara aquest curs amb aquesta idea segur que se’n traurÀ un bon profit que anirà lligat amb una bona actitud i que tindrà com a re­sultat l’adquisició d’un bons hàbits de tre­ball a l’hora de manipular els aliments.

Confiem que aquest llibre serà un bon complement per als alumnes dels nostres cursos de manipulació d’aliments i també per a totes aquelles persones interessades en el tema, en el sentit que proporcio­ni la formació necessària per a una correcta manipulació dels ali­ments i ajudi a prendre les decisions correctes pel que fa a tot allò referent a la prevenció de les toxiinfeccions alimentàries. 
Com puc comprar el llibre?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada