dilluns, 3 d’octubre de 2011

El Govern modifica la llei de fundacions


El Govern ha aprovat el Projecte de llei que modifica la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar el funcionament de les fundacions amb mesures de simplificació administrativai d'impulsar la creació de noves fundacions mitjançant la disminució de la dotació inicial, que passa de 60.000 a 30.000 euros.
El Govern va aprovar el passat dimarts el Projecte de llei de modificació del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, amb els següents dos principals objectius:
 • Impulsar la creació de noves fundacions mitjançant la disminució de les quanties necessàries per a la seva constitució, que passen de 60.000 a 30.000 euros.
 • Simplificar els tràmits administratius i facilitar el funcionament de les fundacions, sense renunciar al necessari control de la seva activitat.
Les principals novetats que incorpora aquest Projecte són les següents:
 1. Creació de noves fundacions
  El projecte preveu, d’una banda, la disminució de les quanties necessàries per constituir fundacions. La dotació inicial mínima necessària passarà de 60.000 a 30.000 euros, si bé es manté l’exigència de l’estudi de viabilitat econòmica dels dos primers anys.
  En el cas de les aportacions successives, es preveu també la disminució dels percentatges aplicables actualment.
 2. Funcionament de les fundacions
  Es suprimeixen dues de les incompatibilitats existents actualment per a les fundacions considerades grans -de més de 25 treballadors amb un actiu superior a sis milions d’euros o un volum anual d’ingressos superior a tres milions d’euros.
  D’una banda, s’elimina la incompatibilitat entre el càrrec de patró i la possibilitat de prestació de serveis a càrrec de la fundació i, d’altra banda, es suprimeix també la incompatibilitat del càrrec de patró amb l’exercici de funcions de direcció en aquest tipus de fundacions.
 3. Simplificació de la gestió administrativa
  Es disminueixen els actes en què cal autorització prèvia del protectorat i es regula com a novetat la figura de la declaració responsable.
  Es substitueix el règim d’autoritzacions per una declaració responsable en aquells supòsits en què la fundació duu a terme actes de disposició i també en aquells altres en que es produeix una situació de conflicte d’interessos amb patrons o persones vinculades a la fundació.
Amb aquestes mesures, que s’havien reclamat insistentment des del sector fundacional català, el Govern pretén corregir la disminució important en la constitució de noves fundacions que aquests darrers anys s’havia produït a Catalunya, passant de les 148 fundacions que es van crear en 2008 a les 59 que es van constituir l’any 2010.
Per saber-ne més...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada