dilluns, 30 de març de 2009

Quines limitzacions existeixen per als monitors del lleure en el medi natural?

A l'Escola l'Empordà dins dels cursos de monitors i directors d'activitats de lleure hem començat a fer "treball en xarxa"

No intervinc mai en les preguntes del treball en xarxa que fan els alumnes, ja que està pensat perquè siguin els própis alumnes qui donin les respostes. Degut a la complexitat de la pregunta que va fer en Carles Alvarez, he pensat que seria convenient intentar donar una resposta.

La pregunta en qüestió va ser la següent:

Hola companys!!!

Degut a altres formacions reglades pel Departament d'Educació com 'Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural' o els tècnics en mitja i baixa muntanya, desconec quines competències pertanyen a cadascú dins la seva professió. Si existeix gent titulada per dur a terme activitats en espais naturals deu ser perquè són els encarregats (a nivell legal) de fer-ho. I Aquí teniu la meva primera pregunta:

* Quines limitzacions existeixen per als monitors del lleure en el medi natural? Podríem guiar una activitat al bosc existint aquestes altres titulacions específiques per fer-ho?

Quines limitacions existeixen per als monitors del lleure en el medi natural?


La majoria d’activitats on la normativa vigent exigeix la titulació de monitor de lleure es porten a terme en el medi natural. Per això els monitors de lleure, formant part d’un equip de dirigents1 poden portar a terme en el medi natural totes aquelles activitats regulades pel Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys, tenint en compte que aquesta normativa d’obligat compliment regula les acampades juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable que, sigui quina sigui la seva denominació i característiques, habitualment realitzen les entitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, en les quals hi participin persones menors de 18 anys en nombre superior a sis, que no tinguin caràcter familiar i que es desenvolupin a Catalunya, amb una finalitat educativa, cultural, formativa o social.

Fins hi tot algunes activitats fisicoespotives com l'escalada, espeleologia, vies ferrades, alpinisme, esquí de muntanya, bicicleta tot terreny, cicloturisme, curses d'orientació, excursionisme, kayak de mar, esquí alpí, esquí de fons, raqueta de neu i surf de neu, fins fa poc quan es realitzaven en el marc de les activitats regulades pel Decret 137/2003 de 10 de juny, no requereien obligatòriament d'altres titulacions o diplomes en el seu equip de dirigents que les previstes a l'article 4, apartat 42 del Decret 137/2003 de 10 de juny. Però en l'actualitat aquesta excepció ha quedat derogada per la  LLEI 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport

També s’ha de tenir en compte que:

-Sens perjudici de les normes específiques de cada municipi, les activitats regulades pel Decret 137/2003 de 10 de juny que es desenvolupin en el medi natural, hauran d'ajustar-se a les normatives vigents per a la protecció d'aquest.

-Quan aquestes activitats es desenvolupin a l'interior d'espais naturals de protecció especial declarats d'acord amb alguna de les modalitats que estableix el capítol IV de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, els espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), a les reserves nacionals de caça o a les reserves naturals i refugis de fauna salvatge, hauran d'ajustar-se també a la normativa pròpia de l'espai protegit i disposar de l'autorització oportuna de l'òrgan gestor de l'espai.

-Quan aquestes activitats es duguin a terme en terrenys forestals, s'haurà de complir, a més, la normativa vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

Podríem guiar una activitat al bosc existint aquestes altres titulacions específiques per fer-ho?

Si es tracta d’una activitat d’excursionisme com ara una ruta de bosc o muntanya, no hi ha cap inconvenient, tot al contrari. Les rutes en les quals hi participin persones menors de 18 anys són una de les activitats regulades pel Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys. en les quals s’exigeix la titulació de monitor de lleure.

Per a la resta d’activitats que es porten a terme en el medi natural, és a dir en les “activitats fisicoespotives en el medi natural” caldrà posseir les titulacions que per cadascuna d’elles la legislació vigent així ho exigeixi.

Per saber exactament quines activitats estan considerades com a fisicoespotives en el medi natural, hem de tenir clar tot un seguit de conceptes importants:

-Primer de tot cal saber que les “activitats fisicoespotives en el medi natural” són aquelles que regula el Decret 56/2003, de 20 de febrer, per qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural (DOCG núm. 3838, de 07.03.2003).

-Per saber quines activitats estan considerades “activitats fisicoespotives en el medi natural” i quines no, cal consultar el catàleg del Decret 56/2006, modificat per l’Ordre PRE/361/2004, de 6 d'octubre, per la qual es modifica el catàleg d'activitats fisicoesportives en el medi natural (DOCG núm. 4241, de 18.10.2004).

-Les titulacions necessàries per poder portar a terme “activitats fisicoespotives en el medi natural” queden definides en la nova LLEI 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport ja que aquesta Llei ha derogat expressament l’article 8 i l’annex 2 del Decret 56/2003, del 20 de febrer, regulador de les activitats fisicoesportives en el medi natural, en tot el que s’oposi a aquesta llei.

------

1) Als efectes del Decret 137/2003 de 10 de juny es considera:

- Equip de dirigents, el format per la persona responsable de l'activitat i les persones que porten a terme directament les activitats amb els participants.

- Responsable de l'activitat, la persona membre de l'equip de dirigents que assumeix la responsabilitat de la seva realització d'acord amb el programa de l'activitat, durant el temps i el lloc de la seva realització, sens perjudici que la responsabilitat final recaigui sobre l'entitat organitzadora i, subsidiàriament, en la federació, moviment o associació de la qual en formi part.

2) Quan les activitats regulades pel Decret 137/2003 de 10 de juny tinguin una durada igual o superior a tres nits consecutives, o un mínim de quatre dies consecutius en el cas dels casals de vacances, l'equip de dirigents de l'activitat es constituirà d'acord amb les normes següents:

Com a mínim, el 40% dels membres de l'equip dirigent que calgui per complir amb la proporció indicada, haurà d'estar en possessió del diploma de monitor o de director d'activitats de lleure infantil i juvenil. En el cas específic de la titulació de la persona responsable de l'activitat, aquest haurà d'estar en possessió del diploma de director o directora, llevat del cas en què l'activitat compti amb menys de 25 participants; en aquest cas és suficient el diploma de monitor o monitora d'activitats en el lleure infantil i juvenil.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada