dimarts, 26 agost de 2014

Emetre factures simplificades

Actualment hi ha un tipus de factura que substitueix els anomenats tiquets que hi havia anteriorment, que és la factura simplificada, que s’expedirà quan s’acompleixin diferents requisits.

La factura simplificada, segons el Reial Decret 1619/2012 RD 1619/2012 s’expedirà en el cas de l’import total amb IVA inclòs no excedeixi de 400 euros i quan es tracti de factures rectificatives. No es podrà emetre factures simplificades per especifiques operacions intracomunitàries ni per operacions que es realitzin fora de la Comunitat Europea.

Els continguts mínims que ha de tenir una factura simplificada són:
 • Numeració correlativa i si s’escau sèrie.
 • Data d’expedició.
 • Data que es va efectuar l’operació o la que s’hagi rebut un pagament avançat, sempre i quan la data del pagament sigui diferent a la factura.
 • Número d'identificació fiscal, nom i cognoms o raó social completa de qui expedeix la factura.
 • Identificació delsbéns lliurats o serveis prestats.
 • Tipus impositiu aplicat o si escau IVA inclòs.
 • Si a la factura inclou operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat
 • Contraprestació total.
 • Si la factura està exempta, indicació del motiu de l'exempció i fer esment a la normativa.
Les factures s’expediran mitjançant paper o format electrònic i el termini d’expedició de les factures generalment s’han d’emetre en el moment que es realitzi l’operació. En el cas de que el destinatari sigui empresari o professional s’hauran d’expedir com a màxim abans del dia 16 del mes següent


Autor: Noe Alvarez
Entitat redactora: Suport Associatiu - Econòmic
Publicat a xarxanet.org

Curs: Vetllador/a escolar (Curs bàsic d’auxiliar d’educació especial)

Dades del curs:

Curs: Vetllador/a escolar (Curs bàsic d’auxiliar d’educació especial)
Modalitat: presencial
Lloc: CEESC C/ Ibèria, 4 GIRONA
Hores: 30 hores
Data d’inici del curs:  2 de setembre
Data de finalitació del curs: 9 de setembre
Preu: 160 Euros / 150 Euros
Lloc: CEESC C/ Ibèria, 4 GIRONA   Mapa del lloc
Calendari del curs:


Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
16h - 20h
1
Setembre
2
Setembre
3
Setembre
4
Setembre
5
Setembre
6
Setembre
7
Setembre
16h - 20h
8
Setembre
9
Setembre
10
Setembre
11
Setembre
12
Setembre
13
Setembre
14
Setembre

Data
Horari
Professorat
Dimarts 2 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Josep M Garcia
Dimecres 3 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Cristina Borràs
Dijous 4 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Josep M Garcia
Divendres 5 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Cristina Borràs
Dilluns 8 de setembre 2014
16.00h - 17.30h
17.30h - 20.00h
Jordi Iglesias
Salvi Ferrer
Dimarts 9 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Josep M Garcia

Nota: els professorat pot variar de dies


Preu de la matrícula

Quota de matriculació: 160,00 €
Quota de matriculació d'alumnes i exalumnes de l'Escola l'Empordà: 150,00€ (Cal estar fent ho haver fet un curs a l’Escola l’Empordà)
Quota de matriculació educadors socials col·legiats: 150,00€ (Cal presentar fotocòpia del carnet de col·legiat/da)
El preu inclou: Curs de monitors impartit per professionals, assegurança de responsabilitat civil i d'accident, documentació didàctica del curs i seguiment tutorial. Emissió del diploma i carnet corresponent

Sistema de pagament

El pagament de la matrícula s’ha de fer en dos terminis:
 • Primer pagament: 100€ Ingrés o transferència bancària en fer la inscripció.
 • Segon pagament: 60€ / 50€ Podeu fer el segon pagament de dues maneres:
-Ingrés bancari abans del primer dia de curs
-Pagament en metàl·lic el primer dia de curs (no s’accepta targeta de crèdit)
Ingressos a efectuar al compte núm: ES10 0081 1586 0900 0104 5710  del BANC DE SABADELL a nom d’Escola l'Empordà- AEGLE (Referència de l’ingrès: nom i cognom de l’alumne/a)

Com matricular-se:

Per Internet seguint aquests passos:
1) Ompliu i descarregueu el FULL DE DADES I PAGAMENT 2013-2014 (PDF) i feu l'ingrés o transferència bancària del primer pagament.
2) Un cop fet el primer pagament ompliu per internet aquest FORMULARI INTERNET per assegurar-vos tenir la plaça reservada (ON-LINE) al vostre nom. Si no ompliu aquest formulari la matriculació no queda registrada i no té validesa.
3) Fer el segon pagament (podeu triar entre aquestes dues opcions):
 • Ingrés o transferència bancària fins fins 4 dies abans de començar el curs
 • pagament en metàl·lic el primer dia de curs
4) Porteu el primer dia de curs següent documentació:
1) FULL DE DADES I PAGAMENT 2013-2014 (PDF) degudament omplert amb el comprovant del/s pagament/s     
2) 2 fotografies de carnet  Una fotografia cal enganxar-la al FULL DE DADES I PAGAMENT 2013-2014 (PDF)
3) Còpia del DNI, NIE o Passaport

Descripció del curs

Es tracta d’una figura que en els darrers anys ha tingut i estar tenint una presència activa en els centres escolars, dins el que són els centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva.
Els vetlladors/es (auxiliars d’educació especial) donen suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques.
Les principals tasques que duu a terme un vetllador/es són les següents:
 • Donar suport a l'equip de mestres a l'aula
 • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre
 • Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola
 • Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d'entrada i sortida dels alumnes objecte de la seva atenció
 • Ajudar l'alumne en els seus desplaçaments a l'aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l'alumne en totes les activitats
 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC...)
 • Tenir cura de les pròtesis que porta l'alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.
 • Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general...)
 • Donar suport a l'alumne al pati durant les hores d'esbarjo
 • Donar suport i ajudar, si cal, aquests alumnes durant els àpats
 • Aplicar programes de control d'esfínters per fer el seguiment del control d'aquest hàbit, si fos el cas
 • Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional

Objectius del curs

 • Conèixer l’organització, normativa i funcionament d’un centre educatiu
 • Conèixer les tasques que desenvolupa un auxiliar d’educació especial (vetllador/a) i quines són les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat en un centre educatiu ordinari: qüestions d’higiene personal, cura, mobilitat, etc.
 • Reflexionar sobre el marc de col·laboració entre els diferents professionals que treballen en la cura i l’atenció de l’alumnat amb NEE en el marc d’una escola inclusiva

Metodologia

Es tracta d’un curs que dóna les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials.  
El plantejament del curs es fa des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador/a i el seu paper a l’escola d’avui.

diumenge, 10 agost de 2014

Els nens i nenes del casal d’estiu es poden quedar a dormir a l’escola o al pavelló una nit?

Aquesta és una pràctica molt emprada principalment a les comarques gironines on s'organitzen moltíssims casals. A més és una activitat que agrada molt als participants dels casals d'estiu ja que una nit de tot el casal no van a dormir a casa i es queden amb els seus monitors a l'escola o al pavelló a passar-hi la nit. 

Però per molt emprada que sigui aquesta pràctica, hem de dir que el Decret 137/2003 ho prohibeix explícitament en el seu article 8, on diu clarament que les pernoctacions hauran de realitzar-se en instal·lacions autoritzades per oferir allotjament per l'organisme competent, exceptuant si es fa nit al ras o bé en tendes de campanya. Diu també que només queden excloses d'aquesta prohibició els camps de treball que per les seves característiques o per la seva situació, motivada per l'interès social del projecte, hagin de fer l'allotjament en instal·lacions provisionals, fixes o mòbils, distintes de tendes de campanya o similars, o en edificis o construccions existents amb una finalitat diferent a la d'allotjament.

El Decret 137/2003 que regula les activitats de lleure amb menors, no té potestat sancionadora però això no vol dir que no sigui una llei d’obligat compliment. Per això si incloem aquesta pràctica a les activitats del nostre casal ningú ens vindrà à dir res, exceptuant si passa alguna cosa i un jutge uns pregunta que hi feien aquests menors dormint en un lloc on la llei ho prohibeix molt clarament.

dimarts, 5 agost de 2014

El sector de l’educació en el lleure disposa d’un nou sistema que facilita l’accés als recursos en línia per a la prevenció i l’autoprotecció en les activitats que organitza


La Direcció General de Joventut ha distribuït 18.500 targetes amb la impressió d’un codi QR, mitjançant el qual s’accedeix a informació preventiva per a les activitats d’educació en el lleure

La Direcció General de Joventut ha distribuït 18.500 targetes amb la impressió d’un codi QR que dóna accés a un conjunt de recursos en línia per a la prevenció i l’autoprotecció de les activitats d’educació en el lleure. Utilitzant unsmartphone, i mitjançant qualsevol aplicació mòbil que llegeixi el codi QR, les persones que disposen de la targeta poden visualitzar la pàgina web següent: www.jove.cat/prevenciolleure. Aquest nou format de targeta amb el codi QR imprès permet que monitors/es i directors/es d’educació en el lleure la portin sempre al damunt quan estan desenvolupant una activitat i així puguin accedir més fàcilment al web amb els recursos de prevenció i autoprotecció.

En aquesta URL s’hi pot trobar l’‘Anem preparats’, que ofereix informacions i consells per organitzar activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys: mesures de prevenció, salut i seguretat, consells de protecció del medi ambient i telèfons i adreces d’interès. A banda d’aquesta publicació, que s’actualitza cada any, el web de Prevenció suma recursos en línia que poden resultar d’utilitat abans i durant el desenvolupament d’una activitat: predicció meteorològica des del servei de Meteocat, mapa de predicció del perill d’incendi forestal i consulta de les notícies d’emergències. Des d’aquest recull també es pot accedir a l’aplicació gencat per a mòbils (que ja inclou informació sobre emergències i consells de Protecció Civil; les incidències viàries del trànsit; la predicció meteorològica; els horaris, itineraris i incidències en transports públics, i una relació d’equipaments d’interès: museus, hospitals, biblioteques, etc.). Així mateix, s’incorpora la normativa vinculada al desenvolupament de l’educació en el lleure: el Decret 137/2003, que regula les activitats d'educació en el lleure i les normes municipals d’acampades.

Més informació:


diumenge, 3 agost de 2014

Nova imatge al web de l'Escola l'Empordà

Avui des de l'Escola l'Empordà reestrenem el nostre web www.escolaemporda.cat i www,emporda.org amb una nova imatge.

La novetat principal és una nova presentació dels cursos convocats. També s'hi han incorporat les notícies del bloc Empordà Lleure, tot plegat amb un nou disseny més net i menys carregat perquè transmeti aquesta nova imatge més recollida i ordenada i faciliti la seva navegació.

Com punt i final al procés de renovació de la nova imatge corporativa de l'Escola l'Empordà, i la necessitat d'oferir nous canals de comunicació presentem aquest nou espai web, presentem una web totalment nova i adaptada a les necessitats dels nostres alumnes i visitants.

En el disseny s'ha buscat la màxima simplicitat en la presentació dels continguts, proporcionant una navegació intuïtiva i clara, oferint als visitants una imatge amb una major transparència.

Els enllaços a Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest i Youtube obren des del lloc web nous canals de comunicació amb els nostres públics


divendres, 1 agost de 2014

Noves normatives que afectaran les entitats

Actualment, hi ha diverses normes en fase d’elaboració o aprovació que, d’una manera o altra, tindran conseqüències sobre la gestió i l’activitat de les entitats del tercer sector. A continuació es detalla quines són i s’explica breument en què consisteixen.

A finals de l’any passat, es va aprovar la Llei de transparència espanyola i, aviat, arribarà l’aprovació de la catalana. Es troben en tràmit dos projectes de llei de voluntariat, tant l’espanyol com el català. És imminent l’aprovació de la llei de cooperatives, així com també la del protectorat de fundacions. I, finalment, el ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat ha manifestat diversos cops la seva intenció d’elaborar una llei espanyola del tercer sector, malgrat que encara no se’n coneix el contingut.

Seguidament podeu consultar els diferents documents legislatius i notícies relacionades que han estat publicades al portal Xarxanet.

Avantprojecte de Llei espanyola del voluntariat

La norma ampliarà la llei vigent, especificarà els àmbits d’actuació del voluntariat, els seus principis i valors, incentivarà els plans de voluntariat a les empreses i crearà òrgans de treball i de protecció.

Podeu consultar més informació al portal d’assessorament jurídic de Xarxanet.

Esborrany de l’avantprojecte de reforma de la Llei 16/1996 del voluntariat.

Avantprojecte de Llei catalana del voluntariat

La norma vol reconèixer el paper cabdal de les entitats i del voluntariat en aquest moment social que es viu a Catalunya, i el model de voluntariat català concebut com una eina de participació ciutadana. Regularà la figura del voluntari partint de la carta del voluntariat, establint un règim de relació entre la persona voluntària i l’entitat, i de l’entitat amb l’administració. Finalment definirà les polítiques públiques concretes per enfortir el sector i dotar-lo de les eines necessàries.

Consulteu l’Avantprojecte de Llei del voluntariat catalana.

Avantprojecte de llei de cooperatives

La principal motivació d’aquest projecte de llei que reformarà l’encara vigent és flexibilitzar el marc jurídic de les cooperatives, perquè puguin ser més competitives.

Consulteu el document explicatiu sobre l’Avantprojecte.

Podeu consultar més informació a l’enllaç del portal Xarxanet.

Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

La llei vol atorgar al Protectorat les potestats inspectora i sancionadora respecte determinades conductes de les entitats, garantint a més el correcte funcionament de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública.

Consulteu l’Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

També podeu consultar més informació al portal d’assessorament jurídic de Xarxanet.

Llei de transparència espanyola

La norma, que j ha estat aprovada, pretén incrementar i reforçar la transparència en l’activitat pública i configurar el dret d’accés a la informació pública de les persones, a més d’establir les obligacions de bon govern que han d’assumir els responsables públics.

Consulteu la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

També podeu consultar més informació al portal d’assessorament jurídic de Xarxanet.

Llei de transparència catalana

La llei catalana, pendent d’aprovació, regula les mateixes qüestions que la llei espanyola, creant un espai de participació ciutadana a l’activitat legislativa i un registre públic de grups d’interès o lobbys.

Consulteu la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

També podeu consultar més informació al portal d’assessorament jurídic de Xarxanet.
Llei del Tercer Sector estatal

Aquesta llei, la qual encara no ha estat redactada, buscaria donar estabilitat financera a les entitats, així com reconeixement i garanties perquè continuïn la seva tasca.

Font: http://www.suport.org/

dilluns, 28 juliol de 2014

Direcció General de Joventut, té previst introduir canvis en la normativa d’activitats que regula les ràtios de monitors/es

Segons informa xarxanet.cat la normativa que regula el format i disseny dels Cursos de Monitors/es i Directors/es ha estat modificada enguany. També s'informa que des del MCECC són conscients que la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Joventut, té previst introduir alguns canvis en la normativa d’activitats que regula les ràtios de monitors/es titulats, i és de preveure que es vagi consolidant un increment en el percentatge de monitors/es titulats.

Davant la necessitat de nous monitors titulats, el MCECC des de xarxanet.cat anima a participar als cursos de monitors a totes aquelles persones interessades en l'educació en el lleure.

Des de l'Escola l'Empordà s'ofereixen per aquest mes d'agost dos cursos intensius de monitor/a i un de director/a a Girona. Encara hi ha temps per matricular-se

diumenge, 27 juliol de 2014

El Congrés Internacional de Ciutats Educadores torna a Barcelona

Barcelona serà la seu al novembre d'una nova edició en què es debatrà el paper de l'educació per aconseguir una bona convivència i cohesió social a les ciutats.

Encara queden uns mesos perquè se celebri, però l’organització del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que aquest any tindrà la ciutat de Barcelona com a seu, ja està acabant els últims detalls. La trobada tindrà lloc entre els dies 13 i 16 de novembre al Palau de Congressos de Fira de Barcelona, al peu de Montjuïc.

Sota el lema Una ciutat educadora és una ciutat que inclou, el XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores arriba a la capital catalana amb l’objectiu de fer reflexionar sobre com evitar el risc d’exclusió social, a partir de projectes transversals relacionats amb l’educació, i que impliquen tant l’administració com la societat civil. La temàtica del Congrés és ara mateix més viva que mai, amb una situació de crisi econòmica que ha desembocat en una crisi social, i que genera esquerdes socials entre els habitants de força ciutats. Són aquestes esquerdes les que el Congrés de Ciutats Educadores vol tractar, a partir del diàleg i la reflexió entre els diferents ponents i representants tant locals com internacionals -alcaldes, regidors, directius, docents, etc.- que assistiran a l’esdeveniment.

Font: Ara.cat

dimecres, 23 juliol de 2014

Cursos intensius d'agost i setembre 2014 d'educació en el lleureCurs
Dades i enllaç
Lloc i població
CURS DE MONITOR ESTIU GIRONA GEIEG.jpg
Inici de curs: 4 d’agost de 2014
Codi: M-GIC-0814
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
C/ Ibèria, 4
GIRONA
CURS DE MONITOR ESTIU GIRONA GEIEG.jpg
Inici de curs: 18 d’agost de 2014
Codi: M-GIG-0814
GEiEG Sant Narcís
C/ Empúries, 41
GIRONA
CURS DE DIRECTOR ESTIU GIRONA2.jpg
Inici curs
D1: 8 d’agost 2014
D2; 18 d’agost 2014
Codis: D1-GIC-0814 / D2-GIC-0814
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
C/ Ibèria, 4
GIRONA
CURS PREMONITORS AGOST 2014.jpg
Dates: 18, 19 i 20 d’agost 2014
Codi: PRE-PER-0814
Casa de colònies la Perdiu de Cabanes
Cabanes (Alt Empordà)
CURS DE DIRECTOR ESTIU FIGUERES.jpg
Codis: D2-FIG-0914
Inici de curs: 30 de setembre
Lloc: FIGUERES Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà
CURS VETLLADOR GIRONA.jpg
Inici de curs: 2 de setembre 2014
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
C/ Ibèria, 4
GIRONA

Transparència de les entitats, un dels objectius principals del Pla Nacional de l'Associacionisme

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat 2014-2015, un document estratègic que té per màxim objectiu garantir la sostenibilitat de les entitats i el sector associatiu, així com reforçar l’estratègia per sensibilitzar i implicar la ciutadania entorn del voluntariat, l’associacionisme i els seus valors.

Un dels objectius principals és estimular la transparència (interna i externa) a les entitats com a element identitari del món associatiu i com a element cabdal del treball col·laboratiu i la millora del finançament amb tots els agents públics i privats.

Cal tenir en compte que la LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques en el seu article 322-15 punt 3 diu:

Les associacions declarades d'utilitat pública, les que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques i les que recorrin a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de llurs activitats han d'elaborar en tots els casos els comptes anuals i fer-los accessibles al públic.

Moltes entitats que reben ajuts públics principalment dels ajuntaments no compleixen aquesta llei, per això ara cal que es faci un esforç i es posin al dia. Potser caldria que fossin els propis ajuntaments que atorguen els ajuts i subvencions que condicionessin aquestes aportacions a la presentació pública dels comptes i no només a la presentació de factures pel valor econòmic concedit.

Esperem que aquest nou PNAV ajudi a regularitzar la transparència d'aquest sector i no cal dir que en una bona part ja està fent les coses molt ben fetes.

Jordi Iglesias