dimarts, 11 d’octubre de 2016

El dia 1 de novembre entra en vigor el nou decret que regula les activitats de lleure

La Generalitat de Catalunya ha aprovat un nou decret per a activitats de lleure amb persones menors de 18 anys que substitueix l’actual normativa (Decret 137/2003) a partir de l’1 de novembre. 

Amb aquest nou Decret es vol actualitzar, simplificar i adaptar l’anterior a les noves realitats socials que han anat sorgint. DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

Des que el govern de la Generalitat va aprovar el nou decret de lleure a principis de juliol, que entra en vigor l’1 de novembre de 2016, la notícia desperta gran expectació en el sector. Per aquest motiu en destaquem algunes de les novetats que presenta

Entre les novetats que inclou destaca l’ampliació del seu àmbit d’aplicació, ja que, a partir d’ara, també regularà aquelles activitats esportives que tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats de lleure, com són els casals esportius o les rutes esportives. D’aquesta manera, se supera un buit normatiu que hi havia per aquests casos.

Aquest Decret té per objecte regular les següents activitats d'educació en el lleure organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les quals participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya:
 • Les acampades infantils i juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable, siguin quines siguin la seva denominació i característiques.
 • Els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars.
Als efectes d'aquest Decret, s'estableixen les definicions següents:

a) Acampada infantil i juvenil: activitat amb pernoctació duta a terme a l'aire lliure, sota cobert, en tendes de campanya o similars.

b) Camp de treball: activitat en què els participants desenvolupen, voluntàriament, desinteressadament i durant un període determinat, un treball d'interès social o comunitari o col·laboren en projectes col·lectius i no lucratius amb voluntat d'incidir en la transformació social.

c) Casal de vacances: qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme en època de vacances escolars, en general de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant l'any, i en la qual els participants no fan nit.

d) Casal esportiu: casal de vacances en el qual l'objecte bàsic de l'acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives.

e) Colònia: activitat amb pernoctació en la qual l'estada es du a terme en un edifici, casa o instal·lació fixa.

f) Estada o campus esportiu: colònia en la qual l'objecte bàsic de l'acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives.

g) Ruta: activitat consistent en la realització d'una marxa itinerant, a peu o en bicicleta, en la qual, en general, cada jornada es fa nit en un lloc diferent, i la du a terme una entitat inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.


h) Ruta esportiva: marxa itinerant que inclou la realització d'una o més activitats de les que preveu el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, duta a terme per qualsevol entitat que no estigui inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.

Quines activitats s’han de notificat atenent el que disposa el nou decret

Pel que fa a la notificació de la realització de l'activitat, l'obligatorietat s'amplia a les activitats que que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives per a un millor seguiment davant possibles situacions d'emergència, i alhora s'adapta a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. El nou Decret també preveu processos electrònics d'inscripció i autorització.
 • Les activitats que tinguin una durada de dos nits o més consecutives s’han de notificar al departament competent en matèria de joventut.
 • En el cas dels casals de vacances i dels casals esportius sense pernoctació s'han de notificar quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius, sense comptar les interrupcions de cap de setmana.Si la durada del casal supera una setmana, es pot notificar com a diversos casals independents, que han de tenir una durada mínima d’una setmana cadascun. 
El termini de presentació de la notificació

El termini de presentació de la notificació és de fins a:
 • Set dies abans de l'inici de l'activitat si es fa per via electrònica
 • Vint dies bans de l'inici de l'activitat si es fa presencialment en un registre oficial.
La cancel·lació o modificació de les dades d'una activitat notificada prèviament s'ha de comunicar al departament competent en matèria de joventut abans de la data de l'inici de l'activitat, llevat que una circumstància extraordinària justifiqui fer-ho abans de l'acabament de l'activitat. No es pot fer cap tipus de canvi en les dades notificades una vegada hagi finalitzat l'activitat.

L'equip de dirigents en les activitats de lleure 

El nou Decret també modifica les ràtios que afecten els equip de monitors i dirigents de les activitats. Per exemple, s’estableix un mínim de dos dirigents en tots els grups si hi ha participants menors de 16 anys. A més, l’increment d’un dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que passa a ser obligatori a partir de fraccions de 4 en grups de 25 o més participants. Aquesta flexibilització es compensa amb l’increment del percentatge de dirigents que hauran d’estar titulats. (VEURE TAULA)

Mitjançant el DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys també s'adapten les ràtios que afecten l'equip de dirigents de les activitats, de manera que s'incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants per tal d'adequar-se a les necessitats específiques d'aquests infants i, també es garanteix un mínim de dues persones dirigents en tots els grups si els participants són menors de 16 anys per evitar que, davant qualsevol incidència de la persona dirigent, els participants es quedin sols. 

En canvi, l'increment d'una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que, en els grups de 25 o més participants, passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. Aquesta flexibilització es compensa amb l'increment del percentatge de dirigents que han d'estar titulats, amb la finalitat de reforçar el nombre de dirigents que tenen formació especialitzada. També s'incorpora la figura de personal de suport logístic, per tal de diferenciar-lo clarament de l'equip de dirigents i establir l'obligatorietat de ser major d'edat, si bé s'admet la possibilitat que part del personal de suport logístic tingui entre 16 i 18 anys sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, que no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de 5, i hi hagi algun altre membre de l'equip de suport logístic major d'edat.

Segons regula el DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys:
 1. Cada una de les activitats que regula aquest Decret ha de comptar, durant la seva realització, amb un equip de dirigents.
 2. Els grups han de comptar amb les següents persones dirigents:
a) En els grups de fins a 24 participants, hi ha d'haver sempre present a l'activitat, com a mínim, una persona dirigent per cada deu participants i una persona dirigent més per fracció inferior a deu participants. En el cas que, en aplicar el càlcul de les ràtios, el resultat sigui un únic dirigent i en el grup hi hagi algun participant menor de 16 anys, cal necessàriament la presència d'una segona persona dirigent.

b) En els grups de 25 o més participants, hi ha d'haver sempre present a l'activitat, com a mínim, una persona dirigent per cada deu participants i una persona dirigent més per fracció superior a quatre participants.

3) Les activitats que regula aquest Decret amb una durada igual o superior a dues nits consecutives, o un mínim de quatre dies consecutius sense comptar els caps de setmana si són casals de vacances o casals esportius, han de comptar amb un equip de dirigents constituït d'acord amb les normes següents:

a) En el cas de les acampades, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies i les rutes, com a mínim: El 40% dels membres de l'equip de dirigents en els grups de fins a 24 participants i el 60% en els grups de 25 o més participants que calgui per complir amb la proporció que s’estableix, han d'estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya en la modalitat de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure o de director/a d'activitats d'educació en el lleure.

b) En el cas dels casals esportius, de les estades o campus esportius i de les rutes esportives, com a mínim El 40% dels membres de l'equip de dirigents en els grups de fins a 24 participants i el 60% en els grups de 25 o més participants que calgui per complir amb la proporció que estableix l'apartat 2 d'aquest article, han d'estar en possessió del certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, com a mínim de monitors/ores esportius/ives.

c) En les acampades, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies i les rutes, la persona responsable de l'activitat ha d'estar inscrita en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya en la modalitat de director/a d'activitats d'educació en el lleure. Si l'activitat té fins a 24 participants, n'hi ha prou amb estar inscrit al Registre esmentat en la modalitat de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure.

d) En els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, la persona responsable de l'activitat ha d'estar en possessió del certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya com a director esportiu, o bé ha d'estar col·legiat en el Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya. Si l'activitat té fins a 24 participants, n'hi ha prou amb disposar del certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, com a mínim de monitor/a esportiu/iva.

Les fraccions resultants del càlcul que indiquen s'han d'arrodonir al nombre enter superior.

Grups on participin infants menors de 3 anys
En els grups on participin infants menors de 3 anys, cal:
 • Per cada vuit participants hi ha d'haver sempre present a l'activitat, com a mínim, una persona dirigent, major d'edat, i una persona dirigent més per fracció inferior a vuit, Quan el resultat sigui un únic dirigent, cal necessàriament la presència d'un segon dirigent.
 • El 100% dels dirigents participants que calgui per complir amb la proporció, han d'estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut en la modalitat de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure o de director/a d'activitats d'educació en el lleure. També s'admet la titulació de tècnic/a superior en educació infantil, sempre que els membres de l'equip de dirigents que tinguin aquesta titulació no superi el 50% del total de dirigents.
El personal de suport logístic

El personal de suport logístic no computa en cap de les ràtios que estableix aquest article. S'admet que formin part del personal de suport logístic persones que tinguin entre 16 i 18 anys sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, que no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de 5, i que hi hagi algun altre membre de l'equip de suport logístic major d'edat.

Participants amb discapacitat

Quan a les activitats que regula el DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. hi hagi participants amb discapacitat, prèviament a la realització de l'activitat, l'entitat organitzadora ha de valorar els casos per tal d'ajustar la ràtio de l'equip dirigent, si escau, i establir si cal algun suport addicional.

Titulacions vàlides fins a la creació del Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya

Tenen la consideració de professionals de l'educació en el lleure en la modalitat de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure les persones que estiguin en possessió d'un dels títols següents:
 • Diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Certificat professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
En la modalitat de director/a d'activitats d'educació en el lleure les persones que estiguin en possessió d'un dels títols següents:
 • Diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística.
 • Certificat professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

dijous, 22 de setembre de 2016

Les persones amb el títol de tècnic superior en animació sociocultural i turística, poden fer de directors d'activitats de lleure i poden tutoritzar pràctiques?

Les persones amb el títol de tècnic superior en animació sociocultural i turística, poden fer de directors d'activitats de lleure i poden tutoritzar pràctiques?

A partir del 1 de novembre de 2016 entra en vigor el nou decret que regula les activitats d'educació en el lleure i en base a aquesta normativa, els tècnics superiors en animació sociocultural i turística no els cal tenir el títol de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil per ser responsables en les activitats previstes en aquest nou decret. (DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys).

Cal tenir en comte però, que només en el moment que entri en funcionament el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya es podrà obtenir el número de director/a d'activitats d'educació en el lleure. Mentrestant el nou decret ho regula d'aquesta manera:

Mentre no estigui creat el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya, tenen la consideració de professionals de l'educació en el lleure en la modalitat de director/a d'activitats d'educació en el lleure les persones que estiguin en possessió d'un dels títols següents:

 • Diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística.
 • Certificat professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Si el que es vol és poder firmar pràctiques dels cursos de monitor/a i director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, això és diferent. Això està regulat per una altra normativa l'ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil i aquesta normativa només preveu aquestes titulacions per fer de director/a de pràctiques:
 • Tenir el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per l’òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya o de l’òrgan corresponent de les comunitats autònomes amb competència en la matèria.
 • T​enir el certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.
Com que la titulació de tècnics superiors en animació sociocultural i turística no queda prevista en aquesta normativa que regula​ els cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, d'entrada no es pot fer de directora de pràctiques, però la Generalitat ens ha informat que a partir del dia 1 de novembre de 2016 quan entri en vigor el nou DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anyss, les persones que tinguin el títol d'animació sociocultural i turística podran adreçar-se al SAEL (Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut) i sol·licitar l'autorització per poder fer de director de pràctiques dels alumnes dels cursos de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. El SAEL estudiarà cada cas en base a l'experiència que es pugui acreditar en activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

dijous, 15 de setembre de 2016

També m’ha servit per descobrir molts nous mètodes alternatius per realitzar funcions del monitor com ara avaluar, establir mesures de seguretat etc

Quins aspectes teòrics del curs de monitors/es t’han estat específicament útils per a la realització de les pràctiques

El curs de monitors m’ha ajudat en els següents aspectes:

- M’ha servit per conèixer bé els aspectes legals de fer de monitor, com ara complir ràtios, que abans en tenia un coneixement força difús

- M’ha proporcionat moltes tècniques per atreure l’atenció dels nens quan els parlo, aspecte en el qual anava força mancat de coneixements.

- M’ha proporcionat moltes idees d’activitats per fer. Jo ja en coneixia algunes, però mai està de més aprendre’n de noves. A més, durant les pràctiques me n’he adonat que al contrari del que em pensava, no en coneixia tantes.

- M’ha fet adonar de la importància del lleure en la vida dels infants i del paper que podem jugar amb la nostra activitat (i sobretot la nostra educació) els monitors. Ha alterat el concepte que tenia de la feina.

- He après què cal fer com a monitor en cas d’emergència

- M’ha fet adonar de la importància que tenen les normes de seguretat i de protecció de la salut en la feina de monitor.

- M’ha fet descobrir mètodes més sistemàtics per elaborar i avaluar les activitats

- M’ha fet adonar que cal prendre en consideració la diversitat del grup de participants en l’elaboració d’un projecte i de les seves activitats

Finalment fes una valoració general de tot el curs de monitors/es

Crec que en general, el curs de monitor, tenint en compte la seva brevetat i condensació és una eina que m’ha sigut molt útil de cares a exercir de monitor.

Tot i que com que jo ja tenia experiència prèvia d’exercir de monitor (tot i no tenir el títol, al meu esplai desenvolupava les mateixes tasques i funcions que un monitor normal) he de confessar que vaig entrar al curs convençut que no hi aprendria gaire més que el que ja havia après amb la meva experiència prèvia a l’esplai, el curs m’ha servit per aprendre moltes coses (observeu, si no, la llista de la pregunta anterior). El curs m’ha servit per adonar-me de molts problemes que apareixien a l’esplai que no havia sabut ni identificar o que ni tan sols havia identificat com a problemes. També m’ha servit per descobrir molts nous mètodes alternatius per realitzar funcions del monitor com ara avaluar, establir mesures de seguretat etc. Tot i que al ser un curs molt intensiu i fet per Setmana Santa (és a dir, en unes vacances curtes i que se solapaven amb la feina normal), el curs de monitors no se’m va fer en cap moment ni avorrit ni pesat.

Els continguts impartits m’ha semblat que cobrien tots els aspectes destacables i rellevants de fer de monitor, si bé introduiria el petit detall de cobrir en alguna unitat didàctica d’altres aspectes pràctics d’organització, com ara com s’ha de reservar un bus, una casa de colònies o quins papers es necessiten per fer una ruta o campament. Sé que aquests aspectes queden plenament coberts en el curs de directors, ja que en molts casos és qui ostenta aquest càrrec el que fa aquestes tasques, però cal tenir en compte que en molts esplais i casals petits són els propis monitors els qui fan aquesta funció, per tant, crec que no estaria malament tractar-ho, si bé de manera general i introductòria.

Els professors han realitzat una bona tasca. A tots es notava que eren gent amb experiència en el sector, que en sabien molt del tema que explicaven i que la feina els apassionava.

Per tant, més enllà d’un petit detall que ja he comentat, crec que el curs de monitors que vaig fer es pot valorar molt positivament.


ASG, Girona

divendres, 9 de setembre de 2016

Curs de Vetllador/a escolar, Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials

L’Escola d’educadors i educadores l’Empordà ofereix en exclusiva a les comarques gironines el curs de Vetllador/a Escolar, Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials
 • Data d’inici del curs: 24 d'octubre de 2016
L’auxiliar d’educació especial o també dit Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials, popularment anomenat vetllador o vetlladora és una figura que en els darrers anys ha tingut i estar tenint una presència activa en els centres escolars, dins allò que són els centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva.

El principals destinataris d’aquest curs són monitors i directors d’activitats d’educació en el lleure i personal de suport a l’aula i també persones que tinguin la formació del curs de monitors de menjadors i transport escolar; altres educadors que treballin o que hagin treballar en entorns educatius i l’atenció a les persones amb discapacitat. Qualsevol persona que tingui interès en treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials.

No es requereix cap títol acadèmic per a la realització d’aquest curs bàsic d’auxiliar d’educació especial (vetllador i vetlladora).

Es tracta d’un curs que dóna les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials orientat a donar suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques.

El plantejament del curs es fa des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador i vetlladora i el seu paper a l’escola d’avui.

Els alumnes que superin el curs rebran un diploma i carnet d’AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL (VETLLADOR/A) emès per una escola oficial d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Títol propi de l’Escola l’Empordà)
 • Curs: curs de Vetllador/a Escolar, Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials
 • Modalitat: presencial a Palafrugell
 • Places molt limitades: rigorós ordre d'inscripció des d'aquest enllaç: http://goo.gl/cBZUWp
 • Data d’inici del curs: 24 d'octubre de 2016

dimarts, 6 de setembre de 2016

CURSOS DE TARDOR


CURSOS DE MONITOR/A

CURS DE MONITOR/A A GIRONA
Modalitat: Intensiu de tarda-vespre
Data d'inici: 18 d'octubre 2016
Més informació: http://goo.gl/ex9XO0

CURS DE MONITOR/A A SANT FELIU DE GUÍXOLS
Modalitat: Intensiu de caps de setmana
Data d'inici: 28 d'octubre 2016
Més informació: http://goo.gl/l4v37n

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ

CURS D'EINES D'EXPRESSIÓ ARTÍSTICA PER AL LLEURE
Modalitat: Tardes
Dates: Dilluns 26 de setembre, 3 i 10 d'octubre de 2016
Més informació: http://goo.gl/O1VySX

CURS DE MONITOR/A D'ESTUDI ASSISTIT I REFORÇ ESCOLAR
Modalitat: On-line
Data d'inici: 27 de setembre de 2016 
Més informació: http://goo.gl/GF1Kcd

CURS DE MONITOR/A DE TRANSPORT ESCOLAR
Modalitat: On-line
Data d'inici: 4 d'octubre de 2016
Més informació: http://goo.gl/ZKGTKE

CURS DE VETLLADOR/A A PALAFRUGELL (AUXILIAR D'EDUCACIÓ ESPECIAL)
Modalitat: Tardes
Data d'inici: 24 d'octubre 2016
Més informació: http://goo.gl/WiBp5N

CURS DE MONITOR/A DE MENJADOR ESCOLAR
Modalitat: On-line
Data d'inici: 8 de novembre de 2016
Més informació: http://goo.gl/0kxeo7

CURSOS GRATUITS MONOGRÀFICS I CÀPSULES
Modalitat: presencials
Més informació: http://goo.gl/yykuMi

Per a més informació www.escolaemporda.cat

dimarts, 2 d’agost de 2016

Totes les activitats d'educació en el lleure han de tenir una persona responsable amb el títol corresponent que estableix la llei

Totes les activitats d'educació en el lleure han de tenir un responsable amb el títol corresponent que estableix la llei

La nova llei que entra en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016  (DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys) obliga a que les activitats d'educació en el lleure disposin permanentment durant l'activitat d'una persona responsable de l'activitat inscrita en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya en la modalitat de director/a d'activitats d'educació en el lleure. Si l'activitat té fins a 24 participants, n'hi ha prou amb estar inscrit al Registre esmentat en la modalitat de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure.

També cal tenir en compte que amb l'entrada en vigor d'aquesta nova normativa d'obligat compliment els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, la persona responsable de l'activitat ha d'estar en possessió del certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya com a director esportiu, o bé ha d'estar col·legiat en el Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya. Si l'activitat té fins a 24 participants, n'hi ha prou amb disposar del certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, com a mínim de monitor/a esportiu/iva.

S'entén com a Responsable de l'activitat la persona que assumeix la responsabilitat de la realització de l'activitat d'acord amb el seu programa, durant el temps i el lloc en què es du a terme, sens perjudici que la responsabilitat final recaigui sobre l'entitat organitzadora o l'entitat promotora.

Aquest estiu ja hi ha hagut molta demanda de directors titulats de lleure

Les activitats d'educació en el lleure han tingut aquest estiu un increment important de participació ja que en els anys més durs de la crisi havia davallat el nombre de participants. Degut a aquest increment algunes activitats no han pogut trobar una persona amb el títol de director/a d'activitats de lleure per posar-se al davant tal com exigeix la llei.

El títol de director/a de lleure és una titulació oficial que només imparteixen les Escoles d'Educació en el Lleure reconegudes i habilitades per la Generalitat de Catalunya.

Per poder accedir al curs de director/a a l'Escola l'Empordà (atenent el que disposa la normativa vigent) només cal tenir 18 anys el primer dia de curs, però finalitzat el curs per poder tramitar el títol oficial de director/a d'activitats de lleure s'haurà d'haver acreditat una d'aquestes tres condicions:

1a) Haver fet el Curs d'accés al curs de director (Codi D1)

2a) Tenir el Títol de Monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil

3a) Acreditar tenir una d'aquestes titulacions universitàries o de cicle s formatius més dos anys d'experiència en el sector de l’educació en el lleure

Per ara convoquem 3 cursos de director/a a l’any (no hi ha prou demanda per convocar-ne més)

-CURS DE DIRECTOR/A INTENSIU D'AGOST: GIRONA (GIRONÈS) Inici: 8 d'agost 2016

-CURS DE DIRECTOR/A INTENSIU DE NADAL: FIGUERES (ALT EMPORDÀ)

-CURS DE DIRECTOR/A INTENSIU SETMANA SANTA: SANT FELIU DE GUÍXOLS-PALAMÓS (BAIX EMPORDÀ)

--------------------------------------

dimarts, 19 de juliol de 2016

Cristina Borràs fa podi a Finlàndia

La professora de la nostra escola, ara en excedència, Cristina Borràs Ferré, ha fet pòdium a Finlàndia en cursa nòrdica, primera de la general i de la seva categoria 10,6 km amb 1h 21m 47sdilluns, 18 de juliol de 2016

Primer curs de vetlladors i vetlladores que es fa a Figueres

El curs de vetlladors i vetlladores està especialment orientat a persones que donen suport a l’autonomia d’infants i joves amb un alt grau de dependència

Curs de vetlladors i vetlladores realitzat a Figueres el juliol de 2016

L’Àrea d’Ensenyament i Cultura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà atenent una petició signada per 18 alumnes del curs de Monitors i monitores de menjadors escolars que es va fer aquet passat mes de desembre, ha organitzat per a aquesta primera quinzena de juliol un curs d’Auxiliar d’educació especial, més conegut amb el nom de vetllador i vetlladora escolars.

Aquest curs que s’ha realitzat a les pròpies dependències de la seu del Consell comarcal, ha estat impartit per l’Escola d’educadors i educadores en el Lleure l’Empordà, i ha estat dirigit pel doctor Josep M. Garcia Balda

L’auxiliar d’educació especial (vetllador i vetlladora), popularment anomenat vetllador o vetlladora escolar és una figura que en els darrers anys ha tingut i està tenint una presència activa en els centres escolars, dins d’allò que coneixem com centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva.

El principals destinataris d’aquest curs han estat monitors i directors d’activitats d’educació en el lleure i personal de suport a l’aula; persones que tenen la formació del curs de monitors de menjadors i transport escolar; altres educadors que treballen o que hagin treballat en entorns educatius i l’atenció a les persones amb discapacitat. Bàsicament ha estat adreçat a qualsevol persona que tingui interès en treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials. En concret han realitzat aquest curs una trentena de persones.

Es tracta d’un curs que dóna les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials orientat a donar suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques. 

El plantejament del curs es fa des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador i vetlladora i el seu paper a l’escola d’avui. 

Els alumnes que han superat el curs han rebut un diploma i carnet d’ Auxiliar d’Educació Especial (vetllador i vetlladora) emès per una escola oficial d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Títol propi de l’Escola l’Empordà)

dissabte, 16 de juliol de 2016

Els monitors i monitores no poden penjar fotografies dels nens i nenes a les seves xarxes socials

Ja n'hem parlat altres vegades però aquests dies he vist al Facebook i Instagram algun monitor que encara penja fotografies dels nens i nenes del seu casal al seu compte particular d'aquestes xarxa social, suposo ignorant que els monitors i monitores no poden penjar fotografies dels nens i nenes als seus comptes particulars de les seves xarxes socials.

Hi ha qui diu que això són llegendes urbanes perquè no hi ha cap llei concreta que ho especifiqui. Tot el contrari, és una de les qüestions més ben regulades. Primer de tot dir que el dret a la pròpia imatge i el tractament de dades personals està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. És a dir, sí que està regulada aquesta qüestió i no pas poc, amb la pròpia constitució i dues lleis orgàniques. Això de llegenda urbana no en té res com veurem ara.

La imatge és una dada personal i, com a norma general, per publicar-la (cedir-la) cal demanar el consentiment a la persona afectada. En el cas de fotos de menors, s'ha de demanar el consentiment dels pares per publicar-les (pàgines web de les escoles, clubs, etc.).

Sempre es fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines web dels centres educatius d'imatges d'alumnes on aquests o aquestes siguin clarament identificables o d'altres dades personals susceptibles de ser tractades informàticament, s’hagi obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.

Per facilitar l'obtenció d'aquest consentiment, el centre informarà als pares, mares o tutors legals de l'alumnat de la possibilitat de publicar al web del centre imatges on apareguin els seus fills o filles en activitats lectives, complementàries o extraescolars, i els lliurarà un model per tal que puguin autoritzar o donar el consentiment a la publicació de les imatges.

En el cas de les xarxes socials és convenient en l'autorització indicar de quina o quines xarxes socials es refereix (Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram...) sempre en comptes obertes pel propi centre. Mai s'entén aquesta autorització per publicar en comptes d'usuaris particulars com els dels propis monitors.

Si els menors es publiquen entre ells a les seves xarxes socials mai serà responsabilitat nostre. El que sí seria d'una gran irresponsabilitat és que els educadors (mestres, professors, monitors...) pengessin a les seves xarxes socials personals, fotografies dels nens i nenes on s'identifiquessin clarament. Tampoc seria convenient etiquetar i compartir des dels comptes personals.

Un altre debat seria la recomanació dels experts, en la no conveniència de publicar fotografies i vídeos de menors ni en les xarxes socials del centre educatiu pel poc control que en podem fer d'aquestes imatges un cop publicades.

Jordi Iglesias
Professor d'organització i gestió d'activitats d'educació en el lleure

----------------------------------

Anem preparats:
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/organitzacio_i_notificacio_d_activitats/publicacio_anem_preparats/

Nota informativa sobre la protecció de dades, d’imatges i de la propietat intel·lectual 
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Proteccio_dades.pdf

divendres, 8 de juliol de 2016

El Govern regula les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys per adaptar-la a les noves realitats socials

L'any 2015 es va realitzar 5.514 activitats d'educació en el lleure amb 279.927 participants
 • Amb la nova regulació els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives hauran de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure
 • Un aspecte destacat de la nova norma és l’augment de la seguretat i la qualitat de les activitat
El Govern ha aprovat el nou Decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys per tal d’actualitzar la normativa actual, simplificar-la i adaptar-la a les noves necessitats i realitats socials que han sorgit els darrers anys.

La principal novetat del nou Decret és la incorporació de les activitats que tenen un component esportiu important però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d’educació en el lleure. D’aquesta manera se supera el buit normatiu que hi ha hagut fins ara pel que fa a aquests casos.

Així, el Decret preveu tres nous tipus d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que hauran de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu i l’interlocutor de les quals continuarà sent el Consell Català de l’Esport.

El segon gran aspecte destacat de la nova norma és l’augment de la seguretat i la qualitat de les activitats. En aquest sentit, s’incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants. En el cas dels grups de fins a deu nens en què hi hagi algun menor de 16 anys, serà obligatòria la presència de dos dirigents per evitar així que davant de qualsevol incidència de la persona dirigent els infants es quedin sols.

L’increment d’una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que, en els grups de 25 o més participants, passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. Aquesta flexibilització es compensa amb l’increment del percentatge de dirigents que han d’estar titulats, amb la finalitat de reforçar el nombre de dirigents que tenen formació especialitzada. També s’incorpora la figura de personal de suport logístic, per tal de diferenciar-lo clarament de l’equip de dirigents i establir l’obligatorietat de ser major d’edat.

Pel que fa a les notificacions de les activitats que qualsevol associació, entitat o empresa organitzadora ha de dur a terme a la Direcció General de Joventut (DGJ) abans de la seva realització, l’obligatorietat s’amplia a aquelles activitats que tenen més de dues nits de durada –fins ara s’establia en tres nits-, per així augmentar la seguretat davant de possibles situacions d’emergència. En aquest sentit, la DGJ i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) tenen establert un sistema d’alerta per poder atendre amb rapidesa i diligència qualsevol eventualitat que es produeixi en una activitat de lleure amb persones menors d’edat. L’estiu passat, per exemple, el CECAT va emetre fins a una cinquantena d’avisos mitjançant SMS a responsables d’activitat per alertar dels forts aiguats que es preveien a la zona on es desenvolupaven les activitats, sobretot a la comarca del Berguedà. Això va permetre adaptar la planificació d’aquelles activitats a les circumstàncies metereològiques i anticipar possibles problemes de seguretat.

Així mateix, el nou Decret permetrà que les entitats organitzadores facin les notificacions mitjançant una inscripció electrònica i en el termini d’una setmana abans d’iniciar l’activitat, de manera que s’agilitzarà i facilitarà tot el procés.

L’any 2015, la DGJ va registrar un total de 5.514 activitats d’educació en el lleure, 2.986 a càrrec d’entitats i associacions d’educació en el lleure censades a la DGJ mentre que la resta, 2.528, van ser organitzades per diversos tipus d’entitats entre les quals hi ha ajuntaments, empreses i associacions de Mares i Pares. En aquestes activitats hi van participar un total de 279.927 participants, dels quals 245.644 eren joves menors de 18 anys i 34.283 eren dirigents (monitors i directors de lleure) que es van repartir entre casals de vacances (53%), colònies (21%), acampades (16%), rutes (8%) i camps de treball (2%).

Finalment, entre els nous continguts del Decret, hi ha el de l’obligació de l’entitat organitzadora de disposar, durant la realització de l’activitat, d’una fitxa de salut de cadascuna de les persones participants menors d’edat on constin les dades actualitzades de l’estat de vacunació, així com els possibles impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim alimentari que calgui respectar, entre d’altres.

Consens amb l’associacionisme i el teixit empresarial

El nou Decret és el resultat d’un llarg procés de diàleg i consens entre l’Administració i el sector de l’educació en el lleure, format per l’associacionisme educatiu i un potent i dinàmic teixit empresarial. Un dels objectius del Decret és, justament, l’enfortiment de la convivència i interrelació ja existent entre aquests dos sectors.

El nou reglament entrarà en vigor el proper 1 de novembre, de manera que es donarà temps a les associacions, entitats i empreses organitzadores d’adaptar-se a la nova normativa.