dilluns, 4 de maig de 2015

El divendres 8 de maig começa el curs de monitor/a oficial a Palafrugell

Palafrugell acull aquesta primavera un curs de Monitors i Monitores i un altre de Directors d'activitats d'educació en el lleure


Palafrugell acull aquesta primavera un curs de Monitors i Monitores i un altre de Directors i Directores de lleure educatiu impartits per l'Escola l'Empordà al Centre Avant, al carrer Sant Sebastià 66.

Amdós cursos donen opció a tenir el títol oficial corresponent de la Generalitat de Catalunya que permet treballar en el camp de l'educació en el lleure tant en l'àmbit escolar com en període de vacances.

El curs de monitors i monitores comença aquest divendres 8 de maig i el de directors i directores el 29 de maig.

Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure
Inici de curs 8 de maig de 2015
Títol oficial de la Generalitat
+info: http://goo.gl/VDsxW8

Director/a d'activitats d'educació en el lleure
Inici de curs 29 de maig de 2015
Títol oficial de la Generalitat
+info: http://goo.gl/XMHcxG

Informació i matriculacions al curs: www.escolaemporda.cat

Títols oficials:

Curs reglat amb títolació oficial: Per obtenir aquests diplomes has d'haver superat el curs de monitor/a i/o el curs de director/a, que pots realitzar en una de les escoles d'educadors en el lleure autoritzades per la Direcció General de Joventut. Per poder fer aquests dos cursos l’alumne/a ha de tenir 18 anys complerts.

Diploma de monitor/a i diploma de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

La durada mínima del curs és de 310 hores repartides de la manera següent: 150 hores d'etapa teòrica i 160 hores de pràctiques.

El contingut del curs de monitor/a és:

- Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
- Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
- Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

La durada mínima del curs és de 410 hores, repartides de la manera següent: 290 hores d'etapa teòrica i 120 hores de pràctiques.

El contingut del curs de director/a és:

- Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
- Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
- Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil
- Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores

divendres, 1 de maig de 2015

La Generalitat de Catalunya sotmet a informació pública el projecte de decret de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 3 a 18 anys

La Generalitat de Catalunya ha tret l'EDICTE de 22 d'abril de 2015, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 3 a 18 anys

El Departament de Benestar Social i Família està tramitant el Projecte de decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 3 a 18 anys. 

Amb la finalitat de donar participació als interessats en el procés d’elaboració del Projecte de decret esmentat, se sotmet a informació pública, d'acord amb l'article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Durant el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, qui ho desitgi el pot examinar i formular-hi les al·legacions i les observacions que consideri oportunes. 

Aquest Projecte de decret, així com les memòries i els informes emesos, es poden consultar al web del Departament de Benestar Social i Família www.gencat.cat/benestarsocialifamilia i, en hores d’oficina, a la seu del Departament de Benestar Social i Família (Passeig del Taulat, 266-270, 08019 Barcelona) i als serveis territorials del Departament a Barcelona (c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona), a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (av. Segre, 5, 25007 Lleida), a Tarragona (av. Andorra, 7 bis, 43002 Tarragona) i a les Terres de l'Ebre (c. Ruiz d'Alda, 33, 43870 Amposta).

El termini per examinar el text i fer les observacions i al·legacions oportunes és del 28 d'abril a 15 de maig de 2015 ambdós inclosos:

dimecres, 29 d’abril de 2015

Les petites entitats podrien quedar totalment exemptes de l'Impost de Societats

Continuen les diferents gestions per a evitar que l’impost de societats esdevingui un llast per a les petites entitats. Segons informacions del portal Xarxanet.org, el ministre Montoro, en una interpelació al congrés dels diputats, va mostrar la seva predisposició a trobar un acord per “alliberar” de la presentació de l’Impost de Societats a les petites associacions.

El passat 22 d’abril, el ministre Cristóbal Montoro es va mostrar obert a revisar l’obligació de presentar l’Impost de Societats per part de les entitats de menys de 100.000 euros d'ingressos, encara que tinguin activitat econòmica.

La interpelació va ser presentada pel grup parlamentari de CiU el passat 22 d'abril i definia les petites entitats com aquelles que tinguin uns ingressos anuals menors de 100.000 euros, amb independència que provinguin de rendes exemptes (subvencions, donacions, quotes de socis...) o d’activitat econòmica.

Aquesta seria una molt bona notícia per al sector associatiu, però encara cal esperar a que es formalitzi oficialment.

La interpel·lació de CiU parteix de la detecció d’una doble problemàtica:
L’actual marc fiscal encara obliga moltes entitats petites a fer l’impost de societats i, per tant, a portar una comptabilitat de doble partida.
Moltes entitats, amb independència del seu volum pressupostari, es veuen igualment obligades pel fet de tenir activitat econòmica.

Tal com ja han denunciat les entitats del Tercer Sector, CiU entén que lestraves burocràtiques derivades de la presentació de l’Impost poden, en molts casos, posar en risc la supervivència de les entitats o bé portar-les a infringir la normativa.

CiU reconeix que la rectificació parcial que ja va fer el Govern va ser positiva però insuficient perquè, tal com va recordar el diputat català Sánchez i Llibreal Ple del Congrés, l’actual norma encara estaria perjudicant unes 50.000 entitats a tot l’Estat, entre elles entitats com ara les ampes, etc.

En aquest sentit, va denunciar que encara hi ha moltes entitats petites que queden sotmeses a presentar l’Impost de Societats com si fossin –en paraules del diputat- “una empresa del Ibex 35 que factura 30.000 milions d’euros”.

Per corregir aquesta situació, la interpel·lació de CiU proposa una nova reforma de la normativa en el sentit que:
  • Es recuperi el límit dels 100.000 euros, en lloc del de 50.000€ actualment vigent.
  • S’elimini la distinció entre rendes exemptes i no exemptes pel que fa a aquesta xifra d’ingressos de manera que totes les entitats que tinguin ingressos inferiors als 100.000 euros quedin exemptes, tant si fan activitat econòmica com si no.
Segons CiU, questa exempció podria aplicar-se a totes les entitats sense afany de lucre sempre i quan:
  • La totalitat dels ingressos obtinguts es destini a les finalitats pròpies de l’entitat.
  • L’exercici dels càrrecs de la Junta s’exerceixi sempre a títol gratuït. 
La resposta del ministeri

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va respondre la interpel·lació en el Ple del passat dia 22 d’abril, anunciant la seva bona predisposició per revisar la normativa a fi d’evitar que les entitats més petites es vegin perjudicades per una norma que, segons el ministeri, no tenia afany recaptatori ni pretenia perjudicar el teixit associatiu.
Tenemos que ponernos de acuerdo en cuándo una de estas entidades deja de ser tan pequeña y pasa a disponer de medios suficientes como para cumplir lo que no deja de ser una tarea burocrática, que es a efectos de control, no una tarea recaudatoria obviamente. Por tanto, le muestro nuestra disposición para encontrar esos puntos de acuerdo.
Cristóbal Montoro, 22 d'abril de 2015.
Segons el ministre, el Govern està obert a “qualsevol possibilitat de realitzar un nova modificació durant la tramitació del projecte de llei”.

Si voleu, podeu llegir la informació completa al portal Xarxanet.org

PRESENTACIÓ D'UN NOU LLIBRE: Guia del monitor/a de lleure educatiu especialitzat en transport escolar i de menors

Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, l'Escola l'Empordà va presentar un nou llibre: Transport Escolar, Guia dels monitors i de les monitores de lleure educatiu especialitzats en transport escolar i de menors

Aquesta guia pràctica del monitor i la monitora i monitora de transport escolar i de menors intenta ser una eina útil per a tots aquells professionals que exerceixen el seu treball en el camp del transport escolar i de menors, sobretot per als acompanyants del transport escolar diari. 

Però aquest llibre també vol ser una ajuda per a tots aquells educadors que dins la seva tasca professional algun cop han d'acompanyar a menors en desplaçaments, excursions i viatges en autocar: Molts de cop, mestres, monitors o entrenadors esportius ignoren les normes bàsiques de seguretat del transport de menors i només per desconeixement incompleixen el deure de vetllar per la seguretat dels menors durant el viatge, es dir el deure bàsic d’atenció, vigilància  i cura dels participants que estan sota la seva responsabilitat.

En el conjunt del transport de viatgers, el transport escolar té una rellevància especial per la singularitat del col·lectiu transportat: “Els escolars en els seus desplaçaments diaris a l’escola i sortides puntuals” Per aquest motiu és objecte d’un tractament normatiu individualitzat que recull tot un conjunt de normes de seguretat i de qualitat, aplicables al transport escolar urbà i interurbà.

El més important de la nostra feina és la seguretat dels escolars i menors, els quals tenen la necessitat d'anar a les seves escoles amb transport escolar o senzillament quan van d'excursió.

L’acompanyant de transport per a menors és un monitor o monitora de lleure educatiu, perquè aquesta activitat està emmarcada de ple dins de l’àmbit d’actuació del lleure educatiu. Per tant, aquesta activitat és sempre educativa, encara que els seus responsables no en siguin conscients d’això. Donat que es tracta d’una activitat educativa, cal que es trobi emmarcada dins d’un projecte educatiu, amb objectius específics a assolir.

Aquest llibre és el complement del curs de Monitor/a de transport escolar i de menors que imparteix l'Escola l'Empordà ara també en format on-line. Tots els alumnes matriculats tenen pel mateix preu del cursaquesta nova publicació com a llibre de referència i ajuda.

dimarts, 28 d’abril de 2015

TÍTOL DE MONITOR/A DE TRANSPORT ESCOLAR. CURS ON-LINE: FÀCIL, CÒMODE i AL TEU RITME

TÍTOL DE MONITOR/A DE TRANSPORT ESCOLAR

CURS ON-LINE: FÀCIL, CÒMODE i AL TEU RITME i amb la garantia d'una Escola Oficial d'Educadors en elLleure

INICI DE CURS: comprovar data

El curs de monitor i monitora de transport escolar i de menors té com objectiu capacitar l’alumne per fer competentment la tasca d'acompanyant de menors, tant des del punt de vista de l’exigència legal (REIAL DECRET 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar) com des del punt de vista educatiu.

Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor.

Moltes empreses adjudicatàries de transport escolars i consells comarcals exigeixen aquesta titulació per poder treballar

ESTUDIA DES DE CASA: Amb un mètode molt fàcil amb un sistema de plataforma on-line molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món dels ordinadors.

Més info: http://goo.gl/6A1uxV

dilluns, 27 d’abril de 2015

Com funcionen els cursos on-line de l'Escola l'Empordà?: Estudiant al teu ritme i des de casa

ESTUDIANT AL TEU RITME I DES DE CASA:

Els programes formatius proposats han estat planificats i dissenyats sota uns criteris de qualitat.

Els continguts dels cursos són avalats pel nostre equip de professorat que amb la seva trajectòria professional i acadèmica estan al servei d'una formació excel·lent, amb un enfocament pedagògic propi:

-Els cursos estan estructurats en mòduls formatius.

-L'alumne pot anar fent el curs al seu aire i sense presses. Amb data d'inici i de finalització però sense presses, sempre al seu aire. (prorrogable individualment en cas de demanda)

-Amb la durada prevista del curs hi ha temps de sobres per anar estudiant els mòduls formatius.

-Cada alumne es marca el seu propi ritme de treball de forma que cada participant dins dels límits d’inici i finalització del curs pot realitzar el curs en el dia i moment que més li convingui. 

-Aquests cursos On-line estan disenyats preveient una càrrega de treball per l’alumne de només d'unes 4 hores setmanals. 

-Des del primer moment a l'alumne li serà assignat un tutor que li resoldrà dubtes i l'ajudarà a la comprensió dels continguts. A més d'atendre les seves consultes, també l'acompanyarà a no perdre el ritme del curs. 

-Els tutors/es són experts, tant en la matèria impartida, com en l’ús de les noves tecnologies on-line.

-La comunicació amb el tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma On-line a la que es realitza el curs o a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

-Aquests cursos utilitzen la plataforma Google Apps for Educators de Tecnologia de Llocs web de Google i l'única condició és que els alumnes tinguin un compte de Google. Molt més fàcil que el Moodle

CURSOS QUE S'IMPARTEIXEN ACTUALMENT:

Curs de primers auxilis en activitats d'educació en el lleure

Amb aquest curs el títol que s'obté s'equipara a la obligació legal que tots els monitors d'activitats de lleure han de tenir el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata" (Decret 225/1996, de 12 de juny) Finalitzat el curs els alumnes obtindran un carnet i diploma de l'Escola l'Empordà corresponent a 32 hores de formació, que acredita haver adquirit competències bàsiques equiparables al 1r nivell d’atenció sanitària immediata

Curs de monitor i monitora de menjadors escolars

Aquest curs capacita als alumnes a les competències i funcions previstes per la llei (Decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de menjador): Que és un menjador escolar, quina és la seva funció dins de l’educació i quins són els recursos més utilitzats en aquest àmbit.
Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor.

Curs de manipulador i manipuladora d'aliments per a personal d'atenció al públic en menjadors col·lectius (menjadors escolars i casals d’estiu)

La llei ens obliga quan treballem en un menjador escolar o altre menjador col·lectiu ha disposar de la formació en manipulació d'aliments i poder-ho acreditar mitjançant una certificació o un carnet. És una obligació legal que tot el personal que manipula aliments disposi d'una formació adequada en higiene i seguretat alimentària, d'acord amb la seva activitat laboral. Amb aquest curs s'obté aquesta acreditació

Curs de monitor/a especialitzat en reforç escolar

Aquest curs va adreçat als monitors i monitores de lleure edu­ca­tiu i altres com ara els monitors i monitores de biblioteques escolars, que es vulguin especialitzar en el Reforç Escolar i a totes aquelles per­sones que vulguin des d’a­quest àmbit ajudar als infants en el seu crei­xement

Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor

Curs de Monitor/a de transport escolar i de menors

El curs de monitor i monitora de transport escolar i de menors té com objectiu capacitar l’alumne per fer competentment la tasca d'acompanyant, tant des del punt de vista de l’exigència legal (REIAL DECRET 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar) com des del punt de vista educatiu.

Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor

CAMPUS JOVE D'ESTIU A PALAMÓS 2015

El Campus Jove combinarà activitats de lleure en el medi (bici, acampada, senserisme, snòrquel, jocs esportius...) amb formació i pràctica de programació d'activitats d'educació en el lleure que es porten a terme al medi natural.

-Més informació i matriculacions: http://goo.gl/6tOSGY

-Dates del curs: del 13 de juliol al 7 d'agost de 2015

-Lloc: Punt Jove de Palamós

-Edats: Va dirigit a joves de 13/14 a 17 anys (A partir dels joves que aquest any 2015 compleixen 14 anys)

-Qui imparteix el curs: El campus-curs serà impartit i dirigit per l'Escola l'Empordà (Escola oficial d'educadors en el lleure núm.32 - Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya)

-Preu de la matrícula: 198.00€

-Curs de formació: Corresponent a 60 hores de formació bàsica en iniciació a la programació d’activitats de lleure en el medi natural

CAMPUS JOVE D'ESTIU A LA BISBAL D'EMPORDÀ 2015

El Campus Jove combinarà activitats de lleure en educació ambiental amb formació i pràctica de programació d'activitats d'educació en el lleure que es porten a terme al medi natural.

Més informació i matriculacions: http://goo.gl/m1xV1y

-Dates del curs: del 6 al 31 de juliol de 2015

-Lloc: La Calaixera / Carrer Coll i Vehí, 14 / tel. 972 646 737

-Edats: Va dirigit a joves de 13/14 a 17 anys (A partir dels joves que aquest any 2015 compleixen 14 anys)

-Qui imparteix el curs: El campus-curs serà impartit i dirigit per l'Escola l'Empordà (Escola oficial d'educadors en el lleure núm.32 - Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya)

-Preu de la matrícula general: 198,00 €
-Subvenció per part de l'Ajuntament a cada alumne/a: 45.00€
-Preu que ha de pagar l'alumne/a: 153.00€

-Curs de formació: Corresponent a 60 hores de formació bàsica en iniciació a la programació d’activitats de lleure en educació ambiental

CAMPUS JOVE D'ESTIU A SANT FELIU DE GUÍXOLS 2015

El Campus Jove combinarà activitats de lleure d'àmbit social amb formació i pràctica de programació d'activitats d'educació en el lleure que es porten a terme en l'àmbit social

Més informació i matriculacions: http://goo.gl/wKsxqp

-Dates del curs: del 6 de juliol al 31 de juliol de 2015

-Lloc d'informació: Punt Jove de Sant Feliu de Guíxols

-Edats: Va dirigit a joves de 13/14 a 17 anys (A partir dels joves que aquest any 2015 compleixen 14 anys)

-Qui imparteix el curs: El campus-curs serà impartit i dirigit per l'Escola l'Empordà (Escola oficial d'educadors en el lleure núm.32 - Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya)

-Preu de la matrícula general: 198.00€

-Curs de formació: Corresponent a 60 hores de formació bàsica en iniciació a la programació d’activitats de lleure en l'àmbit social

dimarts, 21 d’abril de 2015

2a ed. del Concurs de Contes "Coneix els teus drets"

El 25 de maig finalitza el termini per presentar-vos a la 2a edició del Concurs de contes per educar en valors. Els contes o relats han de tenir un objectiu clar: transmetre valors inclosos a la Convenció sobre els Drets dels Infants.

Consulteu-ne les bases