dijous, 2 d’agost de 2018

Bibliografia de l'Escola l'Empordà: Menjadors escolarsMenjadors escolars

Guia del monitor i la monitora de menjadors escolarsProducte: Llibre │Codi del producte: LL02
Títol: Menjadors escolars - Guia del monitor i la monitora de menjadors escolars
Autors: Rubèn Fornós Casares i Jordi Iglesias Mateo
Mides: 24 X 17 cm
Pàgines: 160
Edició: Juny de 2016
Editorial: Edicions AEGLE
Preu (IVA inclòs): 30€ - Enviament gratuït
COMPRAR

Menjadors escolars - Guia del monitor i la monitora de menjadors escolars
Aquesta guia del monitor i monitora de menjadors escolars es correspon als mòduls formatius del curs homònim que imparteix l’Escola d’educadors i educadores l’Empordà.

El menjador escolar és un espai educatiu amb múltiples funcions d’alimentació, de descans i de lleure i d’aprenentatge.

Per a un ampli ventall de la població escolar, passar el migdia a l’escola és una condició inherent a l’estructura familiar i social.

L’experiència ha fet veure la necessitat que el personal que treballa en els menjadors escolars, tingui una mínima formació i uns mínims coneixements del tema, per aquest motiu s’ha fet necessària la formació d’aquests monitors i monitores i és amb aquesta guia i el curs que se’n deriva que hi volem donar resposta a aquedsta necessitat.

Capítols del llibre 
 1. L’espai de menjador, un espai educatiu específic 
 2. Temes de salut al menjador escolar 
 3. El risc i la seva prevenció 
 4. Acció pedagògica en el menjador escolar 
 5. Alimentació saludable 
 6. Aspectes normatius i de funcionament del menjador 
 7. La gestió del menjador escolar 
 8. Recursos en els menjadors escolars 

Introducció:

El menjador escolar és un espai educatiu amb múltiples funcions d’ali­men­tació, de descans i de lleure i d’aprenentatge. La incorporació de la dona al món del treball fora de casa i l’assoliment de la plena escolarització, van fer que els menjadors escolars esdevinguessin una necessitat social ine­ludi­ble per a moltes famílies.

Per a un ampli ventall de la població escolar, passar el migdia a l’escola és una condició inherent a l’estructura familiar i social.

La realitat però, ens confirma que l’espai educatiu de menjador escolar, de ve­gades, ho és tot menys educatiu. Les raons múltiples, però una d’elles i fo­namental, el fet de que els monitors i monitores de menjador no tenen cap me­na de preparació pedagògica específica del lleure i més concretament del temps de menjador.

L’experiència ha fet veure la necessitat que el personal que treballa en els menjadors escolars, tingui una mínima formació i uns mínims conei­xe­ments del tema, per aquest motiu s'ha fet necessària la formació d’aquests mo­nitors i monitores.

Aquest treball és de molta responsabilitat i tot i que ara per ara no es de­ma­ni legalment una formació específica com a monitor o monitora per por­tar-la a terme, a la pràctica i més encara des de l'aplicació del Primer con­ve­ni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya[1], s'exi­geix aquesta formació per part dels agents que contracten monitors i monitores de menjadors escolars: consells comarcals, càterings i AMPA’s. Això vol dir que ara podem parlar d'un sector totalment professionalitzat.

Ja fa anys que les escoles de lleure van rebre l’encàrrec de la Direcció General de Joventut de formar els monitors i monitores de menjadors es­co­lars i concretament l’Escola l’Empordà de la que els autors en som els res­ponsables ho hem vingut fent en base a que els nostres alumnes adquireixin aquestes competències[2]:

 • Adquirir els recursos psicopedagògics necessaris per a la realització de la seva tasca educativa 
 • Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per fomentar la sa­lut: alimentació i higiene alimentària 
 • Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per educar en l’ad­qui­sició d’hàbits, actituds i habilitats socials a l’hora de menjar 
 • Coneixement i capacitació per dur a la pràctica les possibilitats edu­ca­ti­ves de la seva tasca, l’optimització dels recursos al seu abast 
 • Coneixement i capacitació per portar a la pràctica les seves funcions com monitor i monitora de menjador escolar de forma responsable 
 • Coneixement i capacitació per portar a la pràctica les actuacions bàsi­ques de seguretat i de prestació sanitària immediata 
Notes:

[1] El Primer conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya es va publicar al DOG l’1 de juny de 2005

[2] L’any 1997 en una reunió d’escoles d’educació en el lleure a la Direcció General de Joventut es va rebre l’encàrrec de començar a formar als monitors i monitores en l’es­pecialització dels menjadors escolars en base a un decret que s’estava preparant. Els autors d’aquest llibre van tenir accés a l’esborrany que especificava que per treballar en un menjador escolar caldria la titulació de monitor o monitora més 30 hores de formació especialitzada. Aquest decret no es va arribar a aprovar mai, però les escoles de lleure han continuat formant en aquesta especialització.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada