dijous, 2 d’agost de 2018

Bibliografia de l'Escola l'Empordà: Iniciació a l'educació en el lleure 1


Iniciació a l'educació en el lleure 1

Producte: Llibre │Codi del producte: LL06
Títol: Iniciació a l’educació en el lleure 1
Autor: Rubèn Fornós i Casares i Jordi Iglesias Mateo
Mides: 24 X 17 cm
Pàgines: 86
Edició: Març de 2016
Editorial: Edicions AEGLE
Preu (IVA inclòs): 25€ - Enviament gratuït
COMPRAR


Aquest és el llibre de text dels alumnes dels cursos d’iniciació a l’educació en el lleure (premonitors i premonitores) de nivell PRE1, que utilitzen en el propi curs.

Està estructurat en temes que coincideixen amb les activitats que es duen a terme al llarg del curs, i que, a la vegada, donen forma als continguts modulars del mateix.

I no solament es tracta de l’eina imprescindible de treball del curs, sinó que, posteriorment, es converteix en un important recordatori per als alumnes dels continguts impartits al llarg d’aquest curs.

Els autors, que van dissenyar aquesta tipologia de cursos a l’Escola l’Empordà, van iniciar el programa Suma-t’hi amb la intenció de fomentar el voluntariat i l’associacionisme. 


Capítols del llibre
 1. Les normes internes 
 2. L’educació en el lleure 
 3. L’educació de gènere 
 4. El monitor i la monitora d’educació en el lleure 
 5. Els jocs de rol, una eina per treballar els valors 
 6. La creativitat, font d’idees per fer activitats 
 7. Jugar a fer teatre 
 8. El conte, un recurs educatiu 
 9. Les cançons 
 10. El joc 
 11. La seguretat i la responsabilitat 
 12. L’avaluació de les activitats 
 13. El taller record

Presentació

Aquest quadern és l’instrument que els alumnes dels cursos d’iniciació a l’e­­du­cació en el lleure (premonitors i premonitores) de nivell PRE1, uti­lit­zen com eina de treball del propi curs. Està estructurat en temes que coin­ci­dei­­­xen amb les activitats que es du­ran a terme al llarg del curs, i que, a la ve­­­gada, donen forma als continguts modulars del pro­pi curs.

I no solament és tracta de l’eina imprescindible de treball del curs, sinó que pos­te­rior­­ment es converteix en un important recordatori dels continguts d’a­­­quest curs per als alum­nes. Per aquest motiu, de forma expressa, no hem vol­­­gut baixar el nivell de l’ex­pli­ca­ció dels continguts que estan aquí ex­po­sats, ja que entenem que les explicacions dels pro­fessors i de les professores us ajudaran a assimilar-los i també a entendre què és el que us demanem fer en els exercicis.

Els cursos d’iniciació a l’educació en el lleure estan estructurats en mò­duls i amb una metodologia específica pensada per al jovent que han de re­bre aquesta formació.

Aquests cursos no són cursos professionalitzadors, és a dir, no estan con­­­cebuts per des­prés anar a treballar. Aquests cursos són un bon incentiu, per­­què, quan els participants tin­guin l’edat, decideixin formar-se com a mo­ni­­t­­­ors i monitores de lleure i siguin ells ma­teixos qui organitzin o ajudin a po­r­tar a terme les activitats de lleure habituals a la se­va entitat o municipi.

L’experiència ens aconsella que els joves que dels 14 als 17 anys estan in­­teressats en fer de monitor o monitora, se’ls ha de motivar i informar i do­nar l’oportunitat de par­ti­cipar de les activitats d’educació en el lleure des de l’ò­p­tica del monitor i la monitora, ja que és en aquesta edat quan sol apa­rèi­xer una vocació que, de no ser així, es podria per­dre.

Per això l'objectiu general dels cursos consisteix en que l'alumne acabi amb una vi­sió àmplia i general del món de l’educació en el lleure i hagi con­vis­­cut amb els seus com­panys i companyes de curs amb la mateixa me­to­do­lo­­gia utilitzada en aquest món, ha­vent practicat diverses tècniques edu­ca­ti­ves com jocs i tallers i sigui conscient que la di­namització a partir d'ac­ti­vi­tats d’educació en el lleure només és possible si s'hi im­pli­quen en l'or­ga­nit­za­­ció i la gestió de les mateixes i que l’educació en el lleure encara es pot por­­tar a terme des del voluntariat.

Aquests cursos ajuden a tenir una visió clara dels continguts d’aquesta no­­va pro­fes­sió que la societat ha confirmat abastament que creu necessària, a la vegada que els ca­pa­cita per col·laborar com a premonitors i pre­mo­ni­to­res (PRE1) o d‘ajudants dels mo­ni­tors i monitores (PRE2) en casals, co­lò­nies, campaments, etc.

El primer nivell, el PRE1 està especialment pensat per alumnes que du­rant l’any com­pleixen els 14 o els 15 anys.

Els alumnes que superen el curs obtenen el certificat d’assistència i apro­­­fitament al curs de Premonitor d’Activitats de Lleure Educatiu de l’Es­co­­la l’Empordà, aquest cer­ti­fi­­cat acredita haver participat amb aprofitament a un curs de primer nivell de formació bà­sica en temes d’educació en el lleu­re.

Per això l’Escola l’Empordà defineix les funcions del premonitor (14 i 15 anys) com: La seva tasca és la de col·laborar i donar suport a l’equip de di­­rigents (equip de mo­nitors i monitores), com a voluntari o com a par­ti­ci­pant al casal d’estiu o en altres ac­tivitats d’educació en el lleure.

El projecte Suma’t-hi és un programa educatiu per a fomentar el vo­lun­ta­­riat i l’as­so­cia­cionisme juvenil combinant un curs d’iniciació en el lleure amb activitats diverses per al jovent. El projecte Suma-t’hi, és una proposta es­pecífica que en un primer terme pre­tén iniciar adolescents en l’educació en el lleure, l’associacionisme i el voluntariat i in­tenta que aquests s’integrin en el teixit associatiu de les seves respectives poblacions i fa­cin tasques de vo­­luntariat. Per això els cursos de premonitors de l'Escola l'Empordà es­tan in­­closos dins del projecte Suma-t'hi.

Aquests cursos d’iniciació a l’educació en el lleure a més d'abastar els ob­jectius es­pe­cífics del propi curs, els responsables de l'Escola l'Empordà es van adonar que abas­ta­ven altres objectius suficientment importants com per­què no els hi passessin de­sa­per­ce­buts com ara la unió i la integració que es pro­duïa entre els alumnes. Això va fer plan­te­jar als responsables d'aquest pro­grama la possibilitat de convocar uns cursos extensius de dinamització co­munitària, és a dir, traslladar els cursos intensius de tres dies a cursos ex­ten­sius que duressin tot un mes i amb la finalitat d'aconseguir un equip de jo­ves que al llarg de l'any s'animessin a portar a terme tasques de voluntariat i de dinamització a la se­va població o barri.

Els objectius generals del projecte Suma-t’hi són els de:

 • Promoure la participació dels adolescents en el teixit social, el vo­lun­ta­riat i l’associacionisme 
 • Afavorir la incorporació dels joves com a responsables i educadors de les entitats i moviments d’educació en el lleure 
 • Tots aquests objectius s'aconsegueixen a mig i llarg termini, en el sentit que l'ob­jec­tiu final del Programa Suma-t'hi és aconseguir monitors i mo­ni­to­res de lleure amb ex­pe­rièn­cia d'accions de voluntariat i participació ciu­ta­da­na, compromesos amb la ciutadania i que estiguin veritablement motivats per portar a terme una tasca educativa social en el temps lliure. 
 • Aquests objectius es pretenen aconseguir amb l’organització de Campus de Joves, com­binat de curs d’iniciació en la dinamització comunitària i d’ac­ti­vitats ju­ve­nils. Aquest programa promou explícitament els següents valors: 
   • La interculturalitat, com a forma activa de convivència entre cultures 
   • La igualtat de gènere 
   • La salut 
   • L’associacionisme i el voluntariat 
   • El treball d’equip 
   • La llibertat de la persona i el sentit crític 

Aquest projecte es treballa també conjuntament amb els tècnics de Jo­ven­tut dels ajun­taments de les poblacions on es programen el cursos i dels con­sells comarcals, amb la intenció de donar l’oportunitat als joves al llarg de l’hivern de participar com vo­lun­ta­ris en diverses accions del municipi, d'o­ferir la possibilitat de continuar trobant-se en ac­cions puntuals, d'intentar que formin part del teixit associatiu i promoure reunions in­ter­mu­nicipals en­tre ells.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada