★ Els 5 articles més llegits d'aquest bloc

dijous, 2 d’agost de 2018

Bibliografia de l'Escola l'Empordà: Reforç escolar
Reforç escolar
Guia dels monitors i de les monitores de lleure educatiu especialitzats en reforç escolarProducte: Llibre │Codi del producte: LL04
Títol: Reforç escolar - Guia dels monitors i de les monitores de lleure educatiu especialitzats en reforç escolar
Autor: Rubèn Fornós Casares - Lídia Puigvert Vilert
Mides: 24 X 17 cm
Pàgines: 132
Edició: Desembre 2014
Editorial: Edicions AEGLE
Preu (IVA inclòs): 28€ - Enviament gratuït
COMPRAR


Aquesta guia va adreçada als monitors i monitores de lleure educatiu que es vulguin especialitzar en el reforç escolar i a totes aquelles persones que vulguin, des d’aquest àmbit, ajudar els infants en el seu creixement, així com també els pares i mares, on segur que aquí hi trobaran una petita ajuda en aquesta apassionant tasca d’ajudar a créixer els seus fills i filles.

Per tant, aquesta guia ens hauria de proporcionar les orientacions bàsiques per poder fer la tasca de monitor i monitora especialitzats en reforç escolar, però sobretot la reflexió de que es pot ajudar de debò a créixer com persona i com estudiant els alumnes als quals se’ns ha confiat la tasca del seu reforç escolar.


Capítols del llibre
  1. El monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar 
  2. L’acompanyament dels infants i els adolescents 
  3. Trets de la personalitat, la individualitat 
  4. Trets de la personalitat que podem treballar específicament 
  5. Resolució de conflictes 
  6. Motivació per al treball i l’estudi 
  7. La cultura de l’esforç 
  8. Dificultats i trastorns de l’aprenentatge

Presentació

Aquesta guia va adreçada als monitors i monitores de lleure edu­ca­tiu que es vulguin especialitzar en el Reforç Escolar i a totes aquelles per­sones que vulguin, des d’a­quest àmbit, ajudar els infants en el seu crei­xement, així com també els pares i mares, on segur que aquí hi tro­ba­ran una petita ajuda en aquesta apassionat tasca d’ajudar a créixer els seus fills i filles. 

Els autors hem volgut utilitzar un llenguatge clar perquè aquesta guia si­gui llegida amb facilitat, però sense renunciar en cap moment a la ri­go­rositat que un text com aquest comporta. Tampoc hem volgut renun­ciar a utilitzar el llenguatge de gènere, seguint les directrius que es van mar­car al 1r Con­grés Català d’Educació Social l’any 2009. 

Les classes particulars o de repàs, en alguns indrets en deien que­dar-se a con­­­ferència, són l’antecedent del que avui es coneix com reforç es­colar o es­tu­­di assistit. 

Aquesta és l’activitat extraescolar per excel·lència, i ve motivada per la ne­­­ces­sitat de que nens i nenes, adolescents i joves, tinguin un su­port als seus es­­tudis. 

Tot i això, ja fa temps que aquesta activitat no es limita a reforçar allò que l’alum­ne ha fet a classe, sinó que va més enllà en el sentit que es con­ver­teix en un projecte d’aprenentatge personalitzat on s’hi veuen im­plicades di­­­ver­ses accions, des de la motivació passant per l’educació emo­cional i en­din­sant-nos a les tècniques d’estudi, per posar uns exem­ples. 

En aquest sentit l’actitud que tinguem com monitors i monitores espe­cialitzats en reforç escolar és clau per aconseguir ajudar l’alumne en el seu creixement no ja com alumnes estrictament parlant, sinó com a per­sones. És tracta doncs d’acompanyar-los en el seu creixement com a per­sones, partint de la situació del reforç escolar. 

Cada nen, cada nena, cada adolescent, cada jove és una in­di­vi­dua­li­tat úni­ca i irrepetible, per això cal que el monitor i la monitora espe­cia­lit­zat en re­­forç escolar es plantegi un projecte personal i individualitzat per a ca­das­cun dels seus alumnes, projecte que entre altres coses tingui en compte la se­va personalitat, les seves capacitats i les fites a assolir, con­cretant-ne la me­to­­dologia a seguir i les accions a fer, i un sistema d’a­valuació que ajudi tant a monitor i monitora com als mateixos alum­nes a mesurar-ne els nivells que es van assolint. 

Treballar l’educació emocional i els sentiments, l’empatia, l’auto­es­ti­ma, el control de l’ansietat, la motivació i aspectes com l’atenció i la con­cen­tra­ció, la memòria, la capacitat de raonament abstracte, la crea­ti­vi­tat, i l’ex­pres­­sió en tots els seus àmbits, ajudaran a forjar la per­so­na­li­tat de l’alumne i a fer-lo conscient de les seves habilitats personals i so­cials. I, sobretot, a tre­ba­­llar la cultura de l’esforç i els hàbits personals. 

Convertir-nos en mediadors davant les situacions de conflicte entre els alum­­nes o practicar l’assertivitat quan nosaltres som part d’aquest con­flicte, pe­­rò també ensenyar als alumnes a ser assertius entre ells i amb nosaltres. 

Treballar la metacognició en els alumnes, és a dir, la capacitat d’en­ten­dre ells mateixos quins són els mecanismes pels quals aprenen i a­quells que mi­llor se’ls hi adapten per tal de treure’n el millor rendiment al treball i l’es­forç individual en el seus estudis, juntament amb la mo­ti­va­ció, és a dir, la re­cerca de punts d’interès que els alumnes facin seus i que els moguin a tre­ba­llar, a estudiar, empesos per una força interior. 

I a la vegada, treballar amb els mateixos alumnes diverses tècniques de rea­lització de treballs acadèmics i d’estudi per trobar les que millor s’adap­tin a ells i a la matèria a estudiar. 

Pot donar-se el cas, però, que els nostres alumnes tinguin dificultats es­pe­cífiques en els seus estudis, el que anomenem dificultats i trastorns de l’a­pre­nentatge. 

Segurament la majoria de nosaltres no estarem capacitats per fer un diag­­nòstic, ja que l’han de fer professionals de l’educació, de la psi­co­lo­gia i de la neuropsiquiatria, quan no un equip multidisciplinari, però si te­­nim co­nei­xement de quins són les principals dificultats i trastorns de l’apre­nen­tat­ge, podrem sospitar si un alumne el pateix i intentar orientar als seus 


pa­­res perquè se’l diagnostiqui. També aquest coneixement ens aju­darà a sa­ber com tractar i com enfocar el reforç escolar en aquests casos. 

Finalment, el monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar han de conèixer recursos per poder fer correctament la seva tasca en tots els àm­bits i, sobretot, en l’estricament acadèmic. 

Aquesta guia us hauria de proporcionar les orientacions bàsiques per po­der fer la tasca de monitor i monitora especialitzats en reforç es­co­lar, però so­bretot la reflexió de que vosaltres podeu ajudar de debò a créi­xer com per­sona i com estudiant els alumnes als quals se us ha con­fiat la tasca del seu reforç escolar.

Cap comentari:

Publica un comentari

★ Articles més llegits en el darrer mes