dijous, 2 d’agost de 2018

Bibliografia de l'Escola l'Empordà: La manipulació d’aliments en els menjadors escolars
La manipulació d’aliments en els menjadors escolars
Guia del manipulador i la manipuladora d’aliments per a personal d’atenció al públic en menjadors col·lectius


Producte: Llibre │Codi del producte: LL08
Títol: La manipulació d’aliments en els menjadors escolars - Guia del manipulador i la manipuladora d’aliments per a personal d’atenció al públic en menjadors col·lectius
Autor: Rubèn Fornós Casares
Mides: 24 X 17 cm
Pàgines: 124
Edició: Desembre 2014
Editorial: Edicions AEGLE
Preu (IVA inclòs): 28€ - Enviament gratuït
COMPRAR

En aquest llibre hi trobareu allò que cal per tal de tenir els coneixements, les aptituds i les actituds necessàries per manipular correctament els aliments per tal d’evitar les malalties produïdes per les toxiinfeccions alimentàries.
La formació en manipulació d’aliments és un dels requisits legals que han de complir els manipuladors i les manipuladores d’aliments en menjadors col·lectius (com ho són els menjadors escolars, els casals i les colònies...).

Aquest llibre proporciona aquesta formació bàsica que es complementa amb la formació específica per al lloc de treball que ha de proporcionar la pròpia empresa. Però, no només dóna resposta al compliment d’un requisit legal, sinó que sobretot dóna resposta a la necessitat real de formació per tal d’actuar com uns bons professionals en el nostre lloc de treball.


Capítols del llibre
  1. La contaminació dels aliments 
  2. Les toxiinfeccions alimentàries (TIA’s) 
  3. Els riscos en la manipulació d’aliments 
  4. Normatives específiques 
  5. Bones pràctiques de treball 
  6. Autocontrols alimentaris en menjadors col·lectius 
  7. La manipulació especial dels aliments

Presentació

Amb el títol La manipulació d’aliments en els menjadors escolars us presentem en format de guia el contingut del curs de manipulador i mani­pu­la­­do­ra d’aliments per a personal d’atenció al públic en menjadors col·lectius i, més espe­cíficament, menjadors col·lectius per a menors, on s’inclouen els men­ja­dors escolars.
La correcta manipulació dels aliments és la clau per evitar les con­se­qüèn­­cies de les toxiinfeccions alimentàries, algunes d’elles molts greus per a la salut, con­seqüències que fins i tot poden arribar a ser mortals.
Els nens i les nenes que fan els seus àpats en menjadors col·lectius, com són els menjadors escolars, els casals i les colònies, representen un factor d’alt risc pel que fa a les toxiinfeccions alimentàries.
Aquests nens i nenes estan en edat de creixement i el seu sistema im­mu­no­lò­gic s’està desenvolupant, i per tant estan més exposats que els adults als pe­rills dels elements patògens que poden ingerir conjuntament amb els aliments.
Una correcta manipulació abaixa considerablement el nivell de risc de to­xi­­in­feccions alimentàries.
Ara bé, no n’hi ha prou amb que el manipulador i la manipuladora d’a­li­ments tingui els coneixements bàsics i suficients per a un correcte exercici de la se­va professió, sinó que el que cal també, i com a condició inseparable d’aques­ta adquisició de coneixements, és que tingui l’actitud de voler fer una ma­ni­pu­la­ció dels aliments del tot correcte, des del punt de vista de la prevenció.
Aquí hi trobareu aquests coneixements, però també hi trobareu unes re­fle­xions que van més enllà, encaminades a l’adquisició d’uns bons hàbits de tre­ball conseqüència de l’adquisició d’una actitud positiva.
Aquest curs és una imposició legal, ja que és un dels requisits que han de com­plir els manipuladors i les manipuladores d’aliments en servei d’a­tenció di­rec­te en menjadors col·lectius, i les inspeccions que es fan, entre al­tres coses, controlen que els manipuladors i les manipuladores han rebut aquesta formació.
Malgrat això, i si pensem que la majoria de les toxiinfeccions ali­men­tà­ries són degudes a una mala manipulació dels aliments, convindrem que la rea­­lit­za­ció d’aquest curs no ha de respondre al fet d’haver de complir un re­qui­sit legal, sinó a la necessitat real de formació per tal d’actuar com uns bons professionals en el nostre lloc de treball.
Si encarem aquest curs amb aquesta idea segur que en traurem un bon profit que anirà lligat amb una bona actitud i que tindrà com a resultat l’ad­qui­sició d’un bons hàbits de treball a l’hora de manipular els aliments.
Fins a finals del 2010, dins del curs de monitor i monitora de menjadors es­­co­lars, im­par­tíem uns coneixements bàsics encaminats sobretot als au­to­con­trols ali­men­taris, però la liberalització de la formació de la manipulació d’a­liments, conseqüència del RD 109/2010, de 5 de febrer, ens va animar a ofe­rir aquesta formació en la seva totalitat.
Confiem que aquest llibre que teniu a les vostres mans us proporcioni la for­mació necessària per a una correcta manipulació dels aliments i us ajudi a pren­dre les decisions correctes pel que fa a tot allò referent a la prevenció de les toxi­infeccions alimentàries.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada