dimarts, 13 d’octubre de 2015

Com ho podem fer per organitzar esports d'aventura (activitats fisicoesportives en el medi natural) ?

Davant de la pregunta de que cal complir per poder organitzar acivitats fisicoesportives en el medi natural (el que en diem esports d'aventura) interpretem, des de l’Escola l’Empordà, que s'han de tenir en compte que compleixin les següents normatives esportives vigents en l'actualitat:

ORGANITZACIÓ TÈCNICA

Pel que fa a l'organització tècnica que aquestes activitats esportives comporten, la normativa de referència és el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, sempre amb el criteri dels experts professionals responsables de l'activitat, qui evidentment vetllaran perquè siguin adequades i segures a les edats i característiques dels seus participants.

TITULACIONS NECESSARIES

En referència a les titulacions necessaries, la Llei 3/2008 va derrogar l'annex 2, 2, article 8 del DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitatsfisicoesportives en el medi natural. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3868, pàg. 7923, de 22.4.2003) que feia referència a les titulacions esportives, per aquest motiu, la normativa esportiva a tenir en compte actualment es la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (DOGC núm. 5123, de 02.052008), Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport i determinats preceptes continguts en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm. 3199, de 7.8.2000), que són d’aplicació:

1) Respecte a la titulació és d'aplicació l'esmentada Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l'exercici de les professions de l'esport, que estableix en el seu article 4 les titulacions que es requereixen.

2) En cas de no disposar d'aquestes titulacions els tècnics han d'haver obtingut, per a l'exercici professional, l'habilitació o validació corresponent seguint els processos que es van regular mitjançant les següents disposicions:
  • Decret 107/2009, de 14 de juliol, pel qual es regula el procediment d'habilitació per a l'exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abrill, sobre l'exercici de les professions de l'esport sense disposar de la titulació requerida a la Llei. (DOGC 5422, de 16.07.2009) i Resolució VCP/1921/2009, de 3 de juliol, per la qual es regula el procediment de validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell I de formacions esportives en període transitori (DOGC 5418, de 10.07.2009).
3) Aquests professionals han d'estar inscrits en el Registre de Professionals de l'Esport, regulat mitjançant el Decret 68/2009, de 28 d’abril (publicat al DOGC 5370, de 30.04.2009), que es gestiona des del Consell Català de l’Esport, on es pot demanar informació de les titulacions i processos citats anteriorment, o bé han d'estar col·legiats en el COPLEFC (només els llicenciats en EF/CCAFE) i disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional pròpia, quan l'exercici de la professió no sigui exclusivament per compte d'altri.

4) Quan a les exigències que requereix el Text únic de la Llei de l'esport, heu de tenir present que el seu article 62.3 preveu que les entitats, els centres, els establiments públics o privats, amb ànim de lucre o sense, i les empreses dedicades a l'organització d'activitats físiques d'esbarjo i d'aventura on es practiqui una activitat física o esportiva han de disposar com a mínim d'un titulat o titulada en esport

ASSEGURANCES

En aquest sentit hem de tenir en compte la Llei de l'esport, l'especificament el que requereix el Decret 56/2003 de 20 de febrer i la disposició addicional segona del Decret 58/2010, de 4 de maig.

Quan a les exigències que requereix el Text únic de la Llei de l'esport, s'ha de subscriure un contracte d'assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l'activitat esportiva i també cal tenir coberta l'assistència sanitària.

Quan a l'especificitat que detalla l'article 7.1 del Decret 56/2003, les persones o entitats previstes a l’article 6 d'aquest Decret han de tenir contractada: 
  • Una pòlissa d’assegurances d’accidents personals per a les persones practicants de les activitats fisicoesportives, que cobreixi les despeses de curació, rescat i trasllat fins a 6.000 euros per víctima i un capital mínim per víctima de 3.000 euros en cas de mort i 6.000 euros en cas d’invalidesa. L’obligació de contractar aquesta assegurança no és exigible en el cas que les persones practicants tinguin la llicència esportiva prevista a l’article 23.3 de la Llei de l’esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.
  • Una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats fisicoesportives, amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 euros per sinistre.
En quant al Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (DOGC 5628, de 13.05.10), modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig, cal tenir en compte que en la seva disposició addicional segona preveu la obligatorietat de contractació de l'assegurança de responsabilitat civil per a l'organització de qualsevol activitat esportiva, en els termes que s'hi estableixen, i determina, així mateix, uns capitals mínims, i també altres cobertures de riscos, com l'assistència sanitària, en els seus articles 151.5 i 152, que caldria que consultéssiu.

Finalment dir-vos que des de l'Escola l'Empordà només sóm especialistes en zactivitats d'educació en el lleure i degut a la seva complexitat d'interpretació caldria que fessiu una consulta del vostre cas específic al Consell Català de l'Esport o si sou Llicenciats/des en Educació Física, Llicenciats/des en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o Graduats/des en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport qui us pot orientar amb més precessió és el Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya COPLEFC


Jordi Iglesias Mateo
Professor de gestió, administració i marc legal aplicable a les associacions i activitats de lleure a l’Escola l’Empordà on també és el director. Educador social col·legiat. Diplomat en Relacions Públiques (UB). Director titulat d’activitat d’educació en el lleure

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada