dijous, 11 de juny de 2015

Confusió amb les vacunacions per anar a colònies

Les entitats organitzadores de casals i colònies no tenen cap obligació legal de demanar la cartilla de vacunacions. El Decret 137/2003 només exigeix una fitxa de salut signada pels tutors legals del menor en la qual no s'exigeix en cap moment informació sobre vacunacions.

c) Fitxa de salut, convenientment signada per la persona que tingui la potestat, de cadascuna de les persones participants menors d'edat, en la qual constin els possibles impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim que escaigui, amb indicació d'horaris i quantitat, i qualsevol altre qüestió que es consideri necessària. (DECRET 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys)

Les entitats organitzadores de casals i colònies no tenen cap obligació legal de demanar la cartilla de vacunacions i majoriatàriament ja no es demana ja que per part de l’organitzador posseir aquesta informació no té cap utilitat pràctica ni legal. 

Després dels fets del nen d’Olot caldria que l’administració donés unes recomanacions molt exactes de com s’ha d’actuar ja que fins hi tot el conseller de sanitat Boi Ruíz ha reconegut que no hi ha legislació per poder prohibir l’admissió a cap nen

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada