divendres, 1 de maig de 2015

La Generalitat de Catalunya sotmet a informació pública el projecte de decret de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 3 a 18 anys

La Generalitat de Catalunya ha tret l'EDICTE de 22 d'abril de 2015, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 3 a 18 anys

El Departament de Benestar Social i Família està tramitant el Projecte de decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 3 a 18 anys. 

Amb la finalitat de donar participació als interessats en el procés d’elaboració del Projecte de decret esmentat, se sotmet a informació pública, d'acord amb l'article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Durant el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, qui ho desitgi el pot examinar i formular-hi les al·legacions i les observacions que consideri oportunes. 

Aquest Projecte de decret, així com les memòries i els informes emesos, es poden consultar al web del Departament de Benestar Social i Família www.gencat.cat/benestarsocialifamilia i, en hores d’oficina, a la seu del Departament de Benestar Social i Família (Passeig del Taulat, 266-270, 08019 Barcelona) i als serveis territorials del Departament a Barcelona (c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona), a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (av. Segre, 5, 25007 Lleida), a Tarragona (av. Andorra, 7 bis, 43002 Tarragona) i a les Terres de l'Ebre (c. Ruiz d'Alda, 33, 43870 Amposta).

El termini per examinar el text i fer les observacions i al·legacions oportunes és del 28 d'abril a 15 de maig de 2015 ambdós inclosos:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada