dijous, 16 d’abril de 2015

A Preguntes freqüents de la web de la Secretaria General de l'Esport finalment han penjat aquesta informació sobre normativa específica reguladora dels casals, campus esportius o estades esportives


A Preguntes freqüents de la web de la Secretaria General de l'Esport (http://esports.gencat.cat/ca/secretaria_general_de_lesport/Preguntes-frequeents/) finalment han penjat aquesta informació:

"No existeix a Catalunya cap normativa específica reguladora dels casals, campus esportius o estades esportives.

Els casals d’estiu i cases de colònies sí que es troben regulats pel Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys (publicat al DOGC núm. 3902, de data 11.06.2003), però del compliment d’aquesta normativa en queden excloses les activitats organitzades per entitats esportives inscrites o adscrites al registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport (casals esportius), com sembla que és el vostre cas.

S’han iniciat uns primers treballs de redacció  d’un document per modificar el Decret esmentat i incloure-hi també la regulació de casals esportius, però encara es troba en fase inicial.
Per això en aquests moments, a manca d’una reglamentació específica, cal aplicar determinats preceptes legals continguts en les dues lleis que regeixen en l’àmbit de l’esport: el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm. 3199, de 7.8.2000) i la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (DOGC núm. 5123, de 02.05.2008). Aquesta última norma és d’aplicació en tot allò referent a les titulacions de què han de disposar els tècnics que es contractin per als campus o casals esportius.

Respecte a la titulació dels monitors o tècnics esportius de les colònies, estades o casals que comportin alguns tipus d’activitats esportives, és d’aplicació l’esmentada Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport, que estableix a l’article 4 les titulacions que es requereixen als monitors esportius professionals. Per tant, aquests tècnics han de disposar de les titulacions previstes en aquesta Llei.

I en cas de no disposar d’aquestes titulacions, els tècnics han d’haver seguit, per a l’exercici de la professió, els processos d’acreditació de competències, habilitació o validació, d’acord amb la seva normativa reguladora, o disposar dels certificats que acreditin la formació exigida per la normativa vigent.

Així mateix, aquests monitors han d’estar inscrits en el Registre de Professionals de l’Esport, regulat mitjançant el Decret 68/2009, de 28 d’abril (publicat al DOGC 5370, de 30.04.2009), que es gestiona des del Consell Català de l’Esport, on us podran informar de les titulacions i processos citats anteriorment, o bé han d’estar col·legiats en el COPLEFC (només els llicenciats en EF/CCAFE) i disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional pròpia, quan l’exercici de la professió no sigui exclusivament per compte d’altri.

Quant a les exigències que requereix el Text únic de la Llei de l’esport, heu de tenir present que l’article 62.3 preveu que les entitats, els centres, els establiments públics o privats, amb ànim de lucre o sense, i les empreses dedicades a l’organització d’activitats físiques d’esbarjo i d’aventura on es practiqui una activitat física o esportiva han de disposar, com a mínim, d’un titulat o titulada en esport, i així mateix han de subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l’activitat esportiva, i també cal tenir coberta l’assistència sanitària.

Pel fa a la citades cobertures d’assegurances, la normativa que regula aquesta qüestió és el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (DOGC 5628, de 13.05.2010), modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig, que en la disposició addicional segona preveu l’obligatorietat de contractació de l’assegurança de responsabilitat civil per a l’organització de qualsevol activitat esportiva, en els termes que s’hi estableixen, i determina, així mateix, uns capitals mínims, i també altres cobertures de riscos, com l’assistència sanitària, als articles 151.5 i 152, que caldria que consultéssiu.

Quant a les instal·lacions on es portin a terme les activitats esportives, han de ser instal·lacions o equipaments que compleixin amb els requeriments tècnics del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC).

D’altra banda, pel que fa a l’organització tècnica que aquestes activitats esportives comporten, com les ràtios i altres qüestions tècniques que es puguin plantejar, i fins que no s’aprovi la normativa específica de què us hem fet esment, aquests aspectes han de quedar a criteri del professional responsable de l’activitat, qui evidentment, d’acord amb la formació de què disposa, vetllarà perquè siguin adequades i segures a les edats i característiques dels seus participants. També es poden prendre com a referència i com a pauta orientativa, encara que no sigui aplicable, les ràtios previstes al citat Decret 137/2003.

La normativa esportiva la podeu consultar a la pàgina web de la Secretaria General de l’Esport: www.esports.gencat.cat"  (Data d'actualització: 02.06.2014)

Des d'Empordà Lleure i en referència a aqiest tema us aconsellem també que llegiu el nostre article: Consells de quina normativa s'ha d'aplicar als casals esportius, campus esportius o colònies esportives que ja vam publicar el 6 maig de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada