diumenge, 15 de març de 2015

La nova normativa d'Hisenda obliga a presentar l'impost de societats a unes 20.000 entitats que fins ara n'estaven exemptes

La nova normativa d'Hisenda obliga a presentar l'impost de societats a unes 20.000 entitats que fins ara n'estaven exemptes
En els darrers mesos, moltes entitats estan vivint amb preocupació les conseqüències que les diferents mesures incloses dins la reforma fiscal poden tenir sobre la seva gestió quotidiana.
La publicació de la Llei sobre l’Impost de Societats confirmava que totes les entitats, sense excepció, haurien de presentar l’impost i, per tant, portar una comptabilitat de partida doble. La principal novetat és que s’eliminaven els supòsits que eximien algunes entitats d’haver de presentar l’impost.
A la nova llei, qualsevol entitat -encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu volum- estava obligada a presentar l’Impost de Societats i hauria de dedicar uns recursos econòmics per poder adaptar la comptabilitat i confeccionar l’impost de societats.  
Totes les entitats amb l’aplicació de la nova llei no els tocava cap més remei que pagar per portar la comptabilitat,  per l’adquisició d’un programa comptable adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives i, fins i tot, per la confecció i presentació de l’impost, a causa de la seva complexitat.
Les entitats van denunciar que aquesta obligatorietat ja que no té cap avantatge per a la gestió sinó que, ben al contrari, la dificulta i, fins i tot, posava en perill la supervivència de moltes d’aquestes entitats.
En aquest sentit, CiU va presentat al Congrés una proposició de llei en què demanava el manteniment dels supòsits d’exempció de l’impost.
A primers de febrer, 14 federacions i plataformes s’han manifestat en contra de la reforma i han exigit el manteniment dels supòsits però també l’establiment d’un nou marc fiscal per a les associacions.
El passat dimarts 10 de febrer, al ple del Senat, el ministre Cristobal Montoro va obrir la porta a la recuperació dels supòsits d’exempció de l'Impost de Societats, si més no per a aquelles entitats que no superin els 50.000 euros d’ingressos anuals:
En el Consell de ministres del passat divendres 26 de febrer, el Govern va decidir finalment aprovar una modificació parcial de la Llei 27 de l’Impost de Societats, que obligava totes les entitats, sense cap excepció, a presentar l’Impost de Societats.
Amb aquesta nova normativa, el govern recupera els 3 supòsits d’exempció de l’Impost de Societats anteriors a la reforma fiscal però en rebaixa els límits de manera que ara queden exemptes de presentar l’impost les entitats que tinguin ingressos de menys de 50.000 euros sempre que les seves rendes no exemptes quedin subjectes a retenció i no superin els 2000 euros anuals.
Artículo 7. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se modifica el apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:
«3. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de esta Ley estarán obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.
No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta Ley no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sus ingresos totales no superen 50.000 euros anuales.
b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.
c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.»
El que s’ha fet no és recuperar la situació anterior a la reforma fiscal sinó recuperar els tres supòsits d’exempció que existien i rebaixar-ne molt els límits: per tant, sí, algunes entitats quedaran exemptes però també és cert que moltes entitats que abans no estaven obligades a presentar l’impost, ara hauran de fer-ho.
A més, a criteri d’Hisenda moltes entitats petites fan activitat econòmica i, per tant, amb independència del seu volum pressupostari, estan igualment obligades a presentar l’impost.

Diferents institucions, aquests dies estan fent xerrades i conferències per tot el territori català per donar a conèixer aquestes novetats fiscal. També s'aprofiten aquestes sessions informatives per donar a conèixer la nova llei de transparència.

Entre d'altres institucions com ajuntaments, diputacions i Generalitat, el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya organitza aquesta conferència:
Conferència: Com afecta la reforma fiscal i la llei de transparència a les associacions?

Si voleu organitzar una sessió informativa de com afecta la reforma fiscal i la llei de transparència a les associacions en aquest enllaç podeu trobar informació +info

Jordi Iglesias

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada