dimarts, 3 de febrer de 2015

La reforma de la Llei de l'Impost sobre Societats estableix noves obligacions per a totes les entitats no només en l'àmbit fiscal, sinó també pel que fa a la comptabilitat

Reforma fiscal
El passat 27 de novembre de 2014 es va aprovar el que s’ha anomenat la Reforma Fiscal que inclou tres lleis: La Llei 26/2014, de l’IRPF, la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats i la Llei 28/2014, de l’IVA. La reforma fiscal ha estat publicada al BOE del dia 28 de novembre.

Canvis en les obligacions fiscals de les associacions
Aquesta Reforma implica canvis en les obligacions fiscals que tenen les entitats sense ànim de lucre tals com: 
 1. La necessitats d’utilitzar un programa de comptabilitat o bé un servei de gestoria externa 
 2. L’obligatorietat de pagar l’Impost de Societats en cas de tenir beneficis.
El gran canvi i a la vegada problema és la subjecció de les entitats sense exempció a l’Impost de Societats, que és aquell que grava el benefici de les entitats, és a dir en cas de que l’entitat tingui un romanent al tancar l’exercici, l’Estat en demana en alguns casos el 10% però en la majoria de casos el 25%”. Però no és el cas de la majoria d’entitats que “sobradament gasten més diners dels que realment ingressen, però en cas de que hi hagués un benefici s’hauria de pagar a Hisenda”.

Declaració informativa de les operacions amb tercers
Hi ha canvis també alhora de presentar el Model 347, una declaració informativa de les operacions amb tercers que tinguin un valor anual superior a 3.005,06€. “Aquest número tant estrany és perquè encara va lligar a les 500.000 pessetes”. Una de les grans novetats és que aquest model només es podrà entregar de manera telemàtica i hi estan subjectes totes les subvencions públiques que rebi una entitat independentment del seu import. 

Requeriment que generarà una sanció a totes les entitats amb NIF que no presentin IS
Cada NIF d'entitat donat d'alta generarà un impost de societats, per tant, recomana que totes aquelles entitats que estiguin inactives o que només facin un acte durant l’any, que pensin que de totes maneres generaran un impost de societats i que si aquest no es fa abans del juliol de 2016 els hi arribarà un requeriment que generarà una sanció. 

Les entitats que ja no estiguin actives és important donar-les legalment de baixa
Per tant, totes les associacions de veïns, clubs esportius, clubs de fans, etc. que ja no estiguin actius és important donar-les legalment de baixa perquè pot arribar a generar sancions amb les que no es compta”.

Fins ara
Les associacions que no estaven obligades a presentar declaració per Impost sobre Societats (IS) tenien permès portar el seu control econòmic simplement amb un registre a on figuressin tots els ingressos i despeses de l'entitat.

A partir d'ara
Amb l'entrada en vigor de la reforma fiscal, que obliga totes les entitats no lucratives sense excepció a presentar declaració per aquest impost, quedaran obligades, pels exercicis començats a partir de l'1 de gener de 2015, a portar una comptabilitat oficial, coneguda també com “de doble partida”.

La nova normativa de l'Impost de Societats menciona de forma explícita les entitats no lucratives del règim fiscal de les entitats parcialment exemptes, en el sentit que no només hauran de portar comptabilitat oficial sinó que, a més, hauran de fer-ho de forma que es pugui diferenciar l'activitat: 
 • l'exempta de tributació 
 • la no exempta de tributació
Portar una comptabilitat analítica o de costos
A la pràctica, això vol dir portar una comptabilitat analítica o de costos. L'entitat ha de de fer una classificació respecte a com obté els ingressos, i si aquests són o no exempts.

Tenen la condició de exemptes únicament:
 • Les quotes dels socis, 
 • Les subvencions 
 • Els donatius rebuts.
No són exemptes:
 • Les quotes dels usuaris de les activitats, 
 • Les procedents de l'emissió de factures 
 • Els derivats del capital, com ara els interessos bancaris positius 
 • Els procedents de lloguers de locals propietat de l'entitat.
Despeses
Un cop determinada quina part dels ingressos tributa, per saber quina serà la base impositiva de l'impost, caldrà analitzar també les despeses:
 • Despeses directament relacionades amb els ingressos no exempts, seran despeses deduïbles (llevat d'aquelles expressament excloses de deducció com, per exemple, les multes i sancions).
 • Despeses directament relacionades amb l'activitat exempta, com ara les que serveixin per justificar una subvenció, o les derivades de la gestió directa de les quotes socials. (Aquestes despeses no seran deduïbles).
Despeses comunes a ambdós tipus d'activitat
Per a les despeses comunes a ambdós tipus d'activitat, la nova normativa estableix un criteri més objectiu que el que hi havia anteriorment. Es podran deduir de forma proporcional als ingressos obtinguts no exempts (deduïbles) i exempts (no deduïbles).

Quina serà la base impositiva de l'impost?
Un cop es tinguin quantificats els ingressos no exempts i les despeses deduïbles, l'entitat podrà determinar, a partir de la diferència entre ingressos i despeses, quina serà la seva base impositiva.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada