dimarts, 26 d’agost de 2014

Emetre factures simplificades

Actualment hi ha un tipus de factura que substitueix els anomenats tiquets que hi havia anteriorment, que és la factura simplificada, que s’expedirà quan s’acompleixin diferents requisits.

La factura simplificada, segons el Reial Decret 1619/2012 RD 1619/2012 s’expedirà en el cas de l’import total amb IVA inclòs no excedeixi de 400 euros i quan es tracti de factures rectificatives. No es podrà emetre factures simplificades per especifiques operacions intracomunitàries ni per operacions que es realitzin fora de la Comunitat Europea.

Els continguts mínims que ha de tenir una factura simplificada són:
  • Numeració correlativa i si s’escau sèrie.
  • Data d’expedició.
  • Data que es va efectuar l’operació o la que s’hagi rebut un pagament avançat, sempre i quan la data del pagament sigui diferent a la factura.
  • Número d'identificació fiscal, nom i cognoms o raó social completa de qui expedeix la factura.
  • Identificació delsbéns lliurats o serveis prestats.
  • Tipus impositiu aplicat o si escau IVA inclòs.
  • Si a la factura inclou operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat
  • Contraprestació total.
  • Si la factura està exempta, indicació del motiu de l'exempció i fer esment a la normativa.
Les factures s’expediran mitjançant paper o format electrònic i el termini d’expedició de les factures generalment s’han d’emetre en el moment que es realitzi l’operació. En el cas de que el destinatari sigui empresari o professional s’hauran d’expedir com a màxim abans del dia 16 del mes següent


Autor: Noe Alvarez
Entitat redactora: Suport Associatiu - Econòmic
Publicat a xarxanet.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada