dilluns, 21 de juliol de 2014

Els monitors no poden penjar fotografies dels nens i nenes a les seves xarxes socials

Sabies que...

Estem impartint un curs on-line de monitors de menjadors escolars i en el fòrum del curs han sorgit algunes preguntes sobre els drets d'imatge dels menors i una alumna d'aquest curs m'ha enviat un correu amb la següent pregunta i hem pensat que la resposta potser podria interessar a més gent i per això des de l'Escola l'Empordà l'hem penjat al bloc:

Els monitors poden penjar fotografies dels nens i nenes a les seves xarxes socials? És que alguns meus companys de feina ho fan i jo tenia entès que no es podia fer. Ells m'han dit que això són llegendes urbanes perquè no hi ha cap llei concreta que ho especifiqui.

Primer de tot dir que el dret a la pròpia imatge i el tractament de dades personals està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. És a dir, sí que està regulada aquesta qüestió i no pas poc, amb la pròpia constitució i dues lleis orgàniques. Això de llegenda urbana no en té res com veurem ara.

La imatge és una dada personal i, com a norma general, per publicar-la (cedir-la) cal demanar el consentiment a la persona afectada. En el cas de fotos de menors, s'ha de demanar el consentiment dels pares per publicar-les (pàgines web de les escoles, clubs, etc.).

Sempre es fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines web dels centres educatius d'imatges d'alumnes on aquests o aquestes siguin clarament identificables o d'altres dades personals susceptibles de ser tractades informàticament, s’hagi obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.

Per facilitar l'obtenció d'aquest consentiment, el centre informarà als pares, mares o tutors legals de l'alumnat de la possibilitat de publicar al web del centre imatges on apareguin els seus fills o filles en activitats lectives, complementàries o extraescolars, i els lliurarà un model per tal que puguin autoritzar o donar el consentiment a la publicació de les imatges.

En el cas de les xarxes socials és convenient en l'autorització indicar de quina o quines xarxes socials es refereix (Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram...) sempre amb comptes obertes pel propi centre. Mai s'entén aquesta autorització per comptes d'usuaris particulars com els dels propis monitors.

Si els menors es publiquen entre ells a les seves xarxes socials mai serà responsabilitat nostre. El que sí seria d'una gran irresponsabilitat és que els educadors (mestres, professors, monitors...) pengessin a les seves xarxes socials fotografies dels nens i nenes on s'identifiquessin clarament. Tampoc seria convenient etiquetar i compartir des dels comptes personals.

La recomanació dels experts, però és la no conveniència de publicar fotografies i vídeos de menors en les xarxes socials del centre pel poc control que en podem fer d'aquestes imatges un cop publicades.

Si voleu ampliar més aquesta infirmació us passo els següents enllaços:

Ús de serveis i recursos web 2.0. Model d'autorització

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula
Anem preparats:
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/organitzacio_i_notificacio_d_activitats/publicacio_anem_preparats/

Nota informativa sobre la protecció de dades, d’imatges i de la propietat intel·lectual
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Proteccio_dades.pdf

El dret a la pròpia imatge i la publicació de fotografies de menors
https://sites.google.com/site/jordiiglesiasapunts/normatives-a-tenir-en-compte/altres-normatives-a-tenir-en-compte/el-dret-a-la-propia-imatge-i-la-publicacio-de-fotografies-de-menors

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada