dimecres, 14 de maig de 2014

MONITOR/A DEL CASAL ESPORTIU

L'Ajuntament de Platja d'Aro ha publicat al BOP l'anunci de convocatòria i bases per a l’actualització d’una borsa de treball de monitor/a del casal esportiu.

Exactament l'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro obre la convocatòria per a la selecció de personal, mitjançant concurs oposició lliure, per actualitzar la borsa de treball de monitor/a del casal esportiu.

Segons l'Ajuntament l’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició, de les persones per actualitzar la borsa de treball d’aspirants per a cobrir places vacants, substituir empleats/ades amb dret a reserva de lloc de treball, o per atendre necessitats ur-gents que es puguin produir en la categoria de monitors/monitores de lleure esportiu a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.

Segons aquest anunci per ser admès a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir els requisits que preveuen bases generals publica-des en el BOP de Girona número 156 de 16/8/2010 i en particular les següents:

1) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO o titulació equivalent.

2) Coneixements de la llengua: Certificat B de la Junta Permanent de Català o equivalent (en cas de no acreditar-se, la persona as-pirant haurà de realitzar una prova de català del grau exigit)

3) Es requereix la següents experiència i/o formació:
  • Experiència professional d’entre 6 mesos i un any impartint classes d’activitats esportives i/o en entrenament i conducció de grups en la pràctica esportiva
  • Formació específica: cicle formatiu de Conducció d’activitats físico-esportives en el medi natural/Animació d’activitats físiques i esportives/altres relacionades de nivell superior.
Finalment aquesta convocatòria acaba dient que efectuades les proves, el tribunal actualitzarà la borsa de treball de MONITOR/A DE LLEURE ESPORTIU i la farà pública per a coneixement general a través del tauler d’edictes i de la pàgina web municipal.

Veient aquest anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona se'ns plantegen molts de dubtes. Ja prou complicada és la interpretació de les normatives quan en les activitats de lleure s'inclouen activitats esportives, que ara només faltava aquest ajuntament es treies de la màniga el MONITOR/A DE LLEURE ESPORTIU o MONITOR/A DEL CASAL ESPORTIU.

Si el que organitza l'ajuntament és un "CASAL ESPORTIU" tal com diuen les bases d'aquesta convocatòria i atenent el que diu la Direcció General de Joventut(1): "Les activitats esportives s’assimilaran a Casal de vacances o a Colònia segons hi hagi o no pernoctació i han de complir amb el Decret 137/2003(2), sigui quina sigui la seva denominació i característiques, llevat que l’entitat organitzadora estigui inscrita o adscrita al Registre d’Entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. En aquest darrer cas cal complir amb les normes que esports determini", potser el que caldria exigir en aquestes bases deurien ser el títols de MONITOR/A D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL, el de DIRECTOR/A D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL o la titulació de tècnic o tècnica superior en animació sociocultural. Titulacions que exigeix el Decret 137/2003 i no les de cicle formatiu de Conducció d’activitats físico-esportives en el medi natural, animació d’activitats físiques i esportives o altres relacionades de nivell superior.

En aquest cas els organitzadors i promotors del CASAL ESPORTIU són l'ajuntament i no una entitat esportiva inscrita o adscrita al Registre d’Entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, per això és d'aplicació al seu casal esportiu el Decret 137/2003. També podria ser que l'ajuntament ja disposi del 40% de dirigents(3) d'aquest CASAL ESPORTIU amb les titulacions exigides pel Decret 137/2003 i vulgui cobrir el 60% restant amb titulacions de la branca de l'esport, decisió que seria una prou coherent.

El que no és massa correcte és la denominació de MONITOR/A DE LLEURE ESPORTIU o MONITOR/A DEL CASAL ESPORTIU ja que aquesta figura no existeix ni en el món del l'educació en el lleure ni en el món de l'esport.

Finalment dir que si aquest casal fos organitzat per alguna entitat esportiva inscrita o tingués seccions esportives adscrites al Registre d'Entitats esportives de la Generalitat de Catalunya(4) interpretem, des de l’Escola l’Empordà, que s'hauria de regular per les normatives esportives vigents actualment:

La normativa esportiva: la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport(5) (DOGC núm. 5123, de 02.052008) i determinats preceptes continguts en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol(6) (DOGC núm. 3199, de 7.8.2000) que són d’aplicació:

1) Respecte a la titulació dels monitors o tècnics esportius de les colònies o casals que comportin alguns tipus d'activitats esportives, és d'aplicació l'esmentada Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l'exercici de les professions de l'esport, que estableix en el seu article 4 les titulacions que es requereixen als monitors esportius professionals.

2) En cas de no disposar d'aquestes titulacions els tècnics han d'haver obtingut, per a l'exercici professional, l'habilitació o validació corresponent seguint els processos que es van regular mitjançant les següents disposicions:

Decret 107/2009, de 14 de juliol(7), pel qual es regula el procediment d'habilitació per a l'exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abrill, sobre l'exercici de les professions de l'esport sense disposar de la titulació requerida a la Llei. (DOGC 5422, de 16.07.2009) i Resolució VCP/1921/2009, de 3 de juliol, per la qual es regula el procediment de validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell I de formacions esportives en període transitori (DOGC 5418, de 10.07.2009).

3) Aquests monitors han d'estar inscrits en el Registre de Professionals de l'Esport, regulat mitjançant el Decret 68/2009, de 28 d’abril (publicat al DOGC 5370, de 30.04.2009), que es gestiona des del Consell Català de l’Esport, on es pot demanar informació de les titulacions i processos citats anteriorment, o bé han d'estar col·legiats en el COPLEFC(només els llicenciats en EF/CCAFE) i disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional pròpia, quan l'exercici de la professió no sigui exclusivament per compte d'altri.

4) Quan a les exigències que requereix el Text únic de la Llei de l'esport, heu de tenir present que el seu article 62.3 preveu que les entitats, els centres, els establiments públics o privats, amb ànim de lucre o sense, i les empreses dedicades a l'organització d'activitats físiques d'esbarjo i d'aventura on es practiqui una activitat física o esportiva han de disposar:

a. Com a mínim d'un titulat o titulada en esport

b. Han de subscriure un contracte d'assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l'activitat esportiva

c. També cal tenir coberta l'assistència sanitària.

5) Pel fa a la citades cobertures d'assegurances, la normativa que regula aquesta qüestió és el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (DOGC 5628, de 13.05.10), modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig, que en la seva disposició addicional segona preveu la obligatorietat de contractació de l'assegurança de responsabilitat civil per a l'organització de qualsevol activitat esportiva, en els termes que s'hi estableixen, i determina, així mateix, uns capitals mínims, i també altres cobertures de riscos, com l'assistència sanitària, en els seus articles 151.5 i 152, que caldria que consultéssiu.

6) D'altra banda, pel que fa a l'organització tècnica que aquestes activitats esportives comporten, ha de quedar a criteri del professional responsable de l'activitat, qui evidentment vetllarà perquè siguin adequades i segures a les edats i característiques dels seus participants.


Jordi Iglesias 
Fotografia: font www.cemmontornes.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada