diumenge, 18 de maig de 2014

Curs de primers auxilis per a educadors/es d'activitats d'educació en el lleure. Juny 2014

Tots els casals i colònies haurien de tenir un dirigent (director o monitor) amb uns coneixements bàsics en temes de salut i primers auxilis. La figura del socorrista, en el món del lleure educatiu, en diem “responsable de salut”. Aquesta és una denominació que s’ajusta més a la realitat, ja que no és tracta d’una persona que només actua quan hi ha un accident, sinó que té també fa una acció preventiva i de control dels temes de salut en tots els àmbits, com ara portar el control de les fitxes de salut dels nens i nenes. Per aquest motiu l’Escola l’Empordà presenta aquest curs bàsic de primers auxilis de 20+8 hores de formació destinat a monitors/es i directors/es d'activitats d'educació en el lleure.

Per fer de monitor responsable de salut calen uns coneixements complementaris que només l’experiència d’una escola d’educadors en el lleure ens pot proporcionar, i per aquest motiu l’Escola l’Empordà ofereix principalment als nostres alumnes, el curs Monitor responsable de salut.

Finalitzat el curs els alumnes rebran un carnet i diploma de l'Escola l'Empordà, que acredita haver adquirit uns coneixements bàsic adreçats a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata o poden haver estat assignats com a responsable de salut d'una activitat de lleure.

Mòdul optatiu de tècniques bàsiques de salvament aquàtic

Com a novetat hem introduït en aquest curs, un mòdul formatiu molt bàsic de tècniques de salvament aquàtic per a piscines de menys de 200m2 de lamina d’aigua.

Els monitors i monitores interessats poden fer el curs sencer o si volen només aquest mòdul formatiu.

Justificació del mòdul

Per llei els monitors/es titulats poden ser els vigilants dels menors participants a les activitats d’educació en el lleure sense necessitat de la presència d’un socorrista aquàtic en piscines de menys de 200m2 de làmina d’aigua, com per exemple en les piscines de les cases de colònies que majoritariament no superen els 200m2 (DECRET 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic). Per aquest motiu el curs incorpora aquest mòdul per adquirir unes mínimes competències en tècniques bàsiques de salvament aquàtic. Per saber actuar si ens passa algun incident a la piscina.

Informació legal del mòdul

Si durant la realització d’una activitat de lleure infantil i juvenil regulada pel Decret 137/2013, s’empra una piscina pública o privada amb més de 200 m2 de làmina d’aigua, sempre ha de tenir un servei de salvament i socorrisme (socorrista/es aquàtic/s).

Si la piscina, però, té menys dels 200 m2 únicament es obligatòria la presència d’una persona encarregada de la vigilància dels banyistes que ha d’estar en possessió de les competències que determina el Decret 165/2001 del Departament de Salut, exceptuant si es tracta d'una activitat escolar o extra escolar (una d’aquestes competències és disposar del títol oficial de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil).

En aquest cas, la direcció de l’establiment pot demanar, de paraula o per escrit, que els monitors us feu responsables de la vigilància del vostre grup; en aquest cas qui ho faci cal que estigui diplomat com a monitor/a en el lleure infantil i juvenil (Decret 165/2001)

Objectius del mòdul

El mòdul de 8 hores ensenya els coneixements bàsics de prevenció, vigilància i actuació en cas d'accident dins de piscines de mida reduïda. Tenint en compte que la realització d’aquest mòdul no capacita per exercir com a professional del socorrisme aquàtic, només dona uns mínims coneixements aplicables on la llei permet al monitor/a de lleure fer tasques de vigilant.

Requisits mínims per fer el mòdul

Per fer aquest mòdul de 8 hores, només són necessàries les competències en natació no professional (saber nadar).

Títol que d’obtè?

Aquest curs s’equipara al primer nivell d’atenció sanitària immediata (Decret 225/1996, de 12 de juny, les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata), però al no existir una titulació homologada d'aquest primer nivell, L’Escola l’Empordà ha establert un itinerari formatiu que lligat amb els títols oficials de monitor i director d’activitats de lleure, ofereixen una formació especialitzada adreçada a les diferents necessitats.

Cal tenir en compte que les Escoles d’Educadors en el Lleure son els únics centres formatius que poden impartir els cursos oficials de Monitor i de Director d’Activitats de Lleure, amb els quals es pot obtenir el Diploma Oficial que atorga la Generalitat de Catalunya

El títol de Monitor de salut de l'Escola l'Empordà té una vigència de 5 anys. Finalitzat aquest període s'haurà de passar una prova d'avaluació per tal de poder-lo renovar (sense cost).
  • Curset de primers auxilis per a educadors en el lleure (20 hores) + Mòdul bàsic de salvament aquàtic (8 hores) = Diploma i carnet de l’Escola l’Empordà de monitor responsable salut (28 hores amb indicació del mòdul aquàtic en els continguts relacionats al dors del diploma)
  • Curset de primers auxilis per a educadors en el lleure (20 hores) = Diploma i carnet de l’Escola l’Empordà de monitor responsable salut (20 hores)
  • Mòdul bàsic de salvament aquàtic (8 hores) = Certificat de l’Escola l’Empordà (8 hores)
Condicions d'accés: tenir el títol de monitor i/o director d'activitats de lleure o qualsevol altra titulació de la branca de l'educació
Normativa relacionada:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada