dilluns, 17 de febrer de 2014

Es publica el reglament per registrar les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

A banda de reglamentar el Registre d’instal·lacions, aquest decret també estableix un mecanisme més àgil per gestionar les comunicacions prèvies a la posada en funcionament dels equipaments

El decret 16/2014, d’11 de febrer, aprova el Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i modifica el Reglament que regula aquests equipament, és a dir les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escoles, les aules de natura i els campaments juvenils.

L'objectiu d'aquest decret és doble. D’una banda, dóna cobertura legal al Registre d'instal·lacions per a activitats amb infants i joves, i de l’altra, estableix el mecanisme necessari per gestionar les comunicacions prèvies a la posada en funcionament d'aquests equipaments, així com les relatives a la modificació i alteració de qualsevol de les dades registrals.
Pel que fa a la legalització d’una nova instal·lació juvenil, i segons recull el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, la comunicació prèvia acompanyada d’una declaració responsable substitueix l’anterior tràmit d’autorització.

Una altra de les novetats del text normatiu és l’establiment dels imports mínims de l’assegurança de responsabilitat civil per cobrir els possibles danys personals i materials ocasionats a les persones usuàries i a terceres persones, derivats de l’ús de la instal·lació. Es defineix una gradació en la quantitat de la cobertura mínima de l’assegurança, que va en funció del nombre de places de què disposin, amb uns límits mínims d’indemnització de 150.000 euros per víctima.

Segons detalla aquest decret, el Registre d’instal·lacions conté les comunicacions prèvies a l’inici, la suspensió o el cessament de l’activitat, així com les relatives a la modificació i alteració de qualsevol de les seves dades registrals, presentades per les persones titulars d’aquests centres. La gestió d’aquest registre correspon a l’òrgan competent en matèria de joventut de l’administració de la Generalitat, és a dir a la Direcció General de Joventut. La consulta directa de les dades registrades –tenint en compte la legislació en la protecció de dades de caràcter personal– es pot fer mitjançant el cercador inclòs a la pàgina web de Joventut.

Més informació:
DECRET 16/2014, d'11 de febrer, d'aprovació del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada