dimarts, 7 de gener de 2014

A partir de 2014, ampliació dels obligats a presentar el model 347 (operacions amb tercers)

Es modifiquen els obligats a presentar la declaració informativa d'operacions amb tercers, model 347. A partir de 2014 estaran obligats a presentar aquesta declaració:
  -Les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal (les comunitats de veïns)
  -Les entitats no lucratives que tinguin la condició d'entitat de caràcter social als efectes de l'IVA, que hauran de presentar declaració per les compres a proveïdors i per les subvencions cobrades durant l'exercici.

  Això vol dir que moltes entitats no lucratives que només facturaven serveis exempts d'IVA en aplicació del seu caràcter social (1), que eren operacions no declarables, hauran de començar a presentar aquest model. En principi, la obligació s'inicia per la declaració corresponent a l'exercici 2014, a presentar durant el mes de febrer de 2015. Però darrerament, la Agència Tributària està reclamant aquest model a moltes entitats que no ho presentaven per considerar-se no obligades, i estan posant problemes per acceptar les al·legacions presentades als requeriments o als certificats negatius d'estar al corrent de pagament que demanen les entitats.
  Per aquest motiu, es recomana a les entitats que encara no ho feien iniciar ja a l'exercici 2013 la presentació d'aquesta declaració informativa, en cas que tinguin operacions a declarar(2).
  Finalment, cal fer esment en què a partir de 2014, caldrà consignar segons les regles generals però també separadament segons el criteri de cobrament o pagament les operacions de compres o vendes que estiguin afectades pel Règim especial del criteri de caixa (3) de l'IVA.

  (1) El reconeixement del caràcter social de l'entitat
  Les exempcions relacionades amb els serveis d'assistència social, cultural i esportius, fins a final de 2012 requerien que, prèviament, l'entitathaguès estat reconeguda per l'administració com a entitat de caràcter social. A partir de 2013, l'entitat tindrà de forma automàtica aquest reconeixement si compleis amb els següents requisits:
  • No haurà de tenir finalitat lucrativa; si obté beneficis, caldrà que els reinverteixi en les mateixes finalitats socials.
  • Els càrrecs de la junta directiva o patronat hauran de ser gratuïts, no tenint interès en els resultats econòmics.
  • Els socis, els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclòs, no podran ser els destinataris principals de les activitats (aquest requisit, però, no s'exigeix en tots els casos, només en el dels serveis culturals).
  En cas que es vulgui obtenir el reconeixement exprès d'aquesta condició, la documentació que caldrà presentar a l'Administració Tributària per aconseguir-ho és la següent (original i fotocòpia):
  • Targeta del CIF
  • Estatuts
  • Certificat de la inscripció de l'entitat al Registre d'Associacions del departament de Justícia de la Generalitat, o del Registre que li pertoqui.
  • Certificació del secretari de l'associació on s'acrediti que l'associació compleix tots els requisits exigits esmentats anteriorment.
  L'entitat mantindrà aquesta condició de Caràcter Social mentre no deixi d'acomplir aquests requisits.

  (2) Operacions que s'han d'incloure
  Les operacions a declarar per les entitats no lucratives en el model 347 són:

  1. Compres a proveïdors
  2. Vendes a clients o usuaris de l'activitat.
  3. Subvencions cobrades provinents d'organismes públics
  4. Pagaments o cobraments en efectiu (diner físic, no talons ni transferències) superiors a 6.000,00 euros.
  5. Cobraments per compte de tercers superiors a 300,51 euros.

  Cal fer esment a que, si l'entitat és propietària d'un immoble arrendat a un tercer, com que és una operació habitualment sotmesa a retenció, teòricament no s'hauria de declarar. Però succeeix que al model 180 (Declaració informativa de les retencions de arrendaments d'immobles) no es fa constar una informació que, en canvi, si que demana el model 347 i que és la referència cadastral de l'immoble. Per aquest motiu, l'arrendador (el propietari) si que declararà la operació en el model 347, i en canvi l'arrendatari o llogater no declararà la operació.

  També cal remarcar que les subvencions rebudes, fins a la declaració corresponent a l'exercici 2010, no es declaraven. Només hi havia una clau d'operacions de subvencions que podien utilitzar exclusivament els Organismes que les atorgaven, però en cap cas els receptors. A partir de l'esmentat exercici, es va modificar la normativa del model i a partir de llavors sí que són operacions a declarar, tot i que l'Agència Tributària no ha previst en el model una clau específica per a aquest tipus d'ingressos, per la qual cosa cal declarar-los amb la mateixa clau que si fossin vendes, la clau B del model.

  3) El dia 1 de gener de 2014 entrarà en vigor el nou Règim especial de criteri de caixa de l'IVA

  Aquest règim, de caire voluntari, pot afectar les entitats tant si opten per ell com si algun dels seus proveïdors ho fa. Més informació a xarxanet.cat

  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada