dijous, 4 de juliol de 2013

Si dins de les nostres activitats de lleure organitzem activitats esportives amb quina normativa ens hem de regir?


Si dins de les nostres activitats de lleure organitzem activitats esportives amb quina normativa ens hem de regir?

Si només organitzeu jocs esportius, multimèdia o preesportius, no us cal el compliment de cap normativa esportiva, complint la normativa vigent de les activitats d'educació en el lleure en teniu prou. 

Però si dins les vostres activitats de lleure com ara un casal o unes colònies, regulades per la normativa vigent de les activitats d'educació en el lleure, introduïu activitats clarament esportives com ara la competició, l'aprenentatge o perfeccionament d'un esport, en aquest cas us recomanem en el moment de portar a terme aquestes activitats clarament esportives, el compliment de la normativa esportiva

La Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (DOGC núm. 5123, de 02.052008) i determinats preceptes continguts en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm. 3199, de 7.8.2000), que són d’aplicació:

1) Respecte a la titulació dels monitors o tècnics esportius de les colònies o casals que comportin alguns tipus d'activitats esportives, és d'aplicació l'esmentada Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l'exercici de les professions de l'esport, que estableix en el seu article 4 les titulacions que es requereixen als monitors esportius professionals.

2) En cas de no disposar d'aquestes titulacions els tècnics han d'haver obtingut, per a l'exercici professional, l'habilitació o validació corresponent seguint els processos que es van regular mitjançant les següents disposicions:

Decret 107/2009, de 14 de juliol, pel qual es regula el procediment d'habilitació per a l'exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abrill, sobre l'exercici de les professions de l'esport sense disposar de la titulació requerida a la Llei. (DOGC 5422, de 16.07.2009) i Resolució VCP/1921/2009, de 3 de juliol, per la qual es regula el procediment de validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell I de formacions esportives en període transitori (DOGC 5418, de 10.07.2009).3) Aquests monitors han d'estar inscrits en el Registre de Professionals de l'Esport, regulat mitjançant el Decret 68/2009, de 28 d’abril (publicat al DOGC 5370, de 30.04.2009), que es gestiona des del Consell Català de l’Esport, on es pot demanar informació de les titulacions i processos citats anteriorment, o bé han d'estar col·legiats en el COPLEFC(només els llicenciats en EF/CCAFE) i disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional pròpia, quan l'exercici de la professió no sigui exclusivament per compte d'altri.

4) Quan a les exigències que requereix el Text únic de la Llei de l'esport, heu de tenir present que el seu article 62.3 preveu que les entitats, els centres, els establiments públics o privats, amb ànim de lucre o sense, i les empreses dedicades a l'organització d'activitats físiques d'esbarjo i d'aventura on es practiqui una activitat física o esportiva han de disposar:

1. Com a mínim d'un titulat o titulada en esport

2. Han de subscriure un contracte d'assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l'activitat esportiva

3. També cal tenir coberta l'assistència sanitària.5) Pel fa a la citades cobertures d'assegurances, la normativa que regula aquesta qüestió és el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (DOGC 5628, de 13.05.10), modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig, que en la seva disposició addicional segona preveu la obligatorietat de contractació de l'assegurança de responsabilitat civil per a l'organització de qualsevol activitat esportiva, en els termes que s'hi estableixen, i determina, així mateix, uns capitals mínims, i també altres cobertures de riscos, com l'assistència sanitària, en els seus articles 151.5 i 152, que caldria que consultéssiu.

6) D'altra banda, pel que fa a l'organització tècnica que aquestes activitats esportives comporten, ha de quedar a criteri del professional responsable de l'activitat, qui evidentment vetllarà perquè siguin adequades i segures a les edats i característiques dels seus participants.

En referència a la normativa esportiva heu de tenint en compte que ateses les complexitats amb què s’han trobat els professionals a l'hora de fer les adaptacions necessàries que preveu la llei de les professions de l’esport, s'ha aprovat el Decret Llei 6/2012, de 27 de desembre que suspèn fins l’1 de gener de 2015, l’aplicació de les sancions previstes en aquesta llei. 

També ara la Generalitat ha aprovat la memòria prèvia de l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei de les professions de l'esport a Catalunya, de 2008, per actualitzar-la i solucionar situacions i problemes derivats de la seva aplicació que han impedit que molts professionals adaptessin l'exercici de la seva professió als mandats legals, a banda de resoldre algun buit legal donant-li contingut normatiu. 

Això vol dir que les sancions per l'incompliment de la llei de les professions de l'esport s'ha prorrogat fins al gener de 2015 esperant la imminent modificació d'aquesta llei

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada