dilluns, 27 de maig de 2013

Edicte de 22 d'abril de 2013, del Departament de Benestar Social i Família, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Edicte de 22 d'abril de 2013, del Departament de Benestar Social i Família, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.  DOGC núm. 6380 de 22.05.2013.

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

EDICTE de 22 d'abril de 2013, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual
s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en
el lleure infantil i juvenil.
El Departament de Benestar Social i Família està tramitant el Projecte d’ordre per la qual s’estableixen els
programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i
juvenil.

Amb la finalitat de donar participació als interessats en el procés d’elaboració del Projecte d’ordre esmentat, se sotmet a informació pública, d'acord amb l'article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Durant el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, qui ho desitgi el pot examinar i formular-hi les al·legacions i les observacions que consideri oportunes.

Aquest Projecte d’ordre es pot consultar al web del Departament de Benestar Social i Família
http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia i, en hores d’oficina, a la seu del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pau Vila, 1, tercera planta, Palau de Mar, 08039 Barcelona) i als serveis territorials del Departament a Barcelona (c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona), a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (av. Segre, 5, 25007 Lleida), a Tarragona (av. Andorra, 7 bis, 43002 Tarragona) i a les Terres de l'Ebre (c. Ruiz d'Alda, 33, 43870 Amposta).

Barcelona, 22 d'abril de 2013Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada