dimarts, 1 de gener de 2013

Algunes novetats importants de la LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques


Els membres de junta poden estar contractats per l’associació si exerceixen altres funcions

Amb relació a l'òrgan de govern (junta) de les associacions, la LLEI 4/2008 aixeca l'impediment per a ésser-ne membre que recau sobre els associats que duen a terme una activitat retribuïda per a l'associació, amb la condició que el nombre de membres de la junta directiva que percebin qualsevol tipus de retribució no superi la meitat dels que integren l'òrgan. Cal que els estatuts ho indiquin.

Article 322-16
2. Si algun membre de l'òrgan de govern exerceix funcions de direcció o gerència o altres que no siguin les ordinàries de govern de l'associació, pot ésser retribuït, sempre que s'estableixi una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. El nombre de membres de l'òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l'associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan. 


Els voluntaris

La llei indica que les associacions en les que col·laboren persones en règim de voluntariat cal que els estatuts ho indiquin així com els mecanismes de participació d’aquests

(art. 321-4 apartat 1 g)

Aprovació i transparència als comptes anuals

Una altra novetat, que es converteix en norma vinculant, és l'establiment del deure de donar transparència comptable elaborant els comptes anuals i fer-los accessibles al públic a les associacions següents:

· Les declarades d'utilitat pública,

· Les que reben ajuts econòmics de les administracions

· Les que recorren a la captació pública de fons per a finançar-se.

L'òrgan de govern (junta) ha d'elaborar el pressupost i els comptes anuals, que s'han de presentar a l'assemblea general perquè els aprovi, com a màxim, en els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i un cop aprovats fer-los accessibles al públic.

Article 322-15
3. Les associacions declarades d'utilitat pública, les que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques i les que recorrin a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de llurs activitats han d'elaborar en tots els casos els comptes anuals i fer-los accessibles al públic.


A més, a finals de 2008 i amb efectes pels exercicis econòmics començats a 2009, es va publicar el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprovà el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions, que defineix quins són els continguts i models per elaborar aquests comptes anuals.

Annex:

No cal elaborar comptes anuals:
· Les associacions que poden portar una comptabilitat simplificada. És a dir que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals

Sí cal elaborar comptes anuals:
· Les declarades d'utilitat pública
· Les associacions que no poden portar una comptabilitat simplificada. És a dir que els seus ingressos totals superin els 100.000 euros anuals
· Les que reben ajuts econòmics de les administracions
· Les que recorren a la captació pública de fons per a finançar-se.

La nova Llei 4/2008 també és aplicable a les següents associacions:

La disposició addicional primera estableix que la LLEI 4/2008 és directament aplicables a les associacions juvenils, d'alumnes, de pares d'alumnes, de consumidors i usuaris, d'interès cultural i de veïns, sens perjudici de llur normativa específica. La segona conté les regles per les quals s'han de regir els actes de disposició i el deure de reinversió als efectes del que estableix l'article 333-1 del Codi civil.

Disposicions addicionals
Primera
Associacions amb normativa especial
Les disposicions del llibre tercer del Codi civil són directament aplicables, sens perjudici de les especialitats que conté llur normativa específica, a les associacions següents:
a) Associacions juvenils, regulades parcialment, pel que fa a llur composició, pel Decret 116/1983, del 28 de març.
b) Associacions d'alumnes, regulades pel Decret 197/1987, del 19 de maig.
c) Associacions de pares d'alumnes, regulades pel Decret 202/1987, del 19 de maig.
d) Associacions de consumidors i usuaris, regulades per la Llei 3/1993, del 5 de març, de l'estatut del consumidor.
e) Associacions d'interès cultural, regulades per la Llei 2/1993, del 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.
f) Associacions de veïns, constituïdes per a la defensa de llurs interessos generals o sectorials, a les quals fa referència, amb la consideració d'entitats de participació ciutadana, la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
 


No estan obligades a adaptar estatuts les associacions següents:

· Les associacions esportives inscrites a la Secretaria General de l’Esport,
· Les associacions laborals (com gremis, col·legis professionals, entre d’altres), inscrites al Departament de Treball.
· Les associacions inscrites en el Ministeri de l’Interior encara que tinguin la seu social o treballin a Catalunya.

Termini fins 31 desembre 2012 a les associacions ja constituïdes perquè adaptin els estatuts 

Cal destacar que es va donar un termini fins 31 desembre 2012 a les associacions i fundacions ja constituïdes perquè adaptessin els estatuts a les disposicions del llibre tercer:

Les associacions que no hagin adaptat els estatuts i no hagin inscrit aquesta adaptació en el Registre d'Associacions en el termini que fixat, perden els beneficis derivats de la publicitat registral i només poden rebre subvencions de l'Administració de la Generalitat si acrediten que han fet l'adaptació dels estatuts. 

Recordeu que tots aquells articles dels estatuts i del règim intern que siguin contraris a la regulació del Llibre III del Codi Civil, resten sense efecte i són nuls

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada