dilluns, 12 de desembre de 2011

Què s’ha de tenir en compte per organitzar una sortida a l'estranger?

Una associació que organitza activitats per a joves em va fer la consulta de tot el que havien de tenir en compte per organitzar una sortida a l'estranger per als joves de la seva població. Concretament volien organitzar un viatge a una població agermanada del nord de França. Com que crec que les recomanacions que els hi vaig donar poden ser interessants a nivell orientatiu per a moltes altres entitats que fan sortides a l'estranger amb joves menors d'edat, per això ho he publicat al bloc Empordà Lleure

El primer que s'ha de tenir en compte quan es tracte de joves menors d'edat és la responsabilitat que assumim. Aquesta responsabilitat ve donada pel fet que els dirigents (equip de persones majors d'edat que acompanyen als menors) es fan responsables, és a dir, assumeixen personalment la càrrega d’evitar qualsevol dany que puguin patir els participants menors d’edat i d’evitar també que causin danys a terceres persones. És a dir, els dirigents majors d'edat que acompanyin al joves assumeixen de fet la mateixa responsabilitat que tindrien els pares si estiguessin presents per això haurem de preveure tot un seguit de gestions molt importants abans d'emprendre el viatge. 

Tot i que la meva especialització és l’organització d’activitats per a menors d’edat però en territori català, he fet tot un seguit de consultes i aquests són els aspectes més importants que caldria que tinguéssiu en consideració:

1) Cal obtenir l'autorització de participació, signada per qui tingui la pàtria potestat, de tots els participants menors d'edat
Hem de demanar un permís per escrit dels pares o tutors. Us aconsello que aquesta autorització genèrica de participació constati el coneixement del programa de les activitats per part de qui la signa i inclogui qualsevol autorització específica que considereu necessària com les activitats que poden suposar un risc molt més gran, com ara per exemple que en la visita d'una població o ciutat els joves puguin tenir estones lliures per anar tots sols.

En aquesta autorització hauríeu de deixar molt clar també que en cas de mal comportament, l’entitat es reserva el dret d’expulsar al participant, havent el pare, mare, tutor o tutora de repatriar-lo i fer-se càrrec de les despeses que es poguessin derivar d’aquest fet. També es pot deixar clar que portar o consumir substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant l’estada estarà considerat una falta molt greu i el participant serà expulsat del viatge


2) Cal que tots els participants menors d'edat obtinguin també l'autorització oficial emesa per la policia
A més de l’autorització abans esmentada, cal que en totes les activitats que es realitzin fora d’Espanya, es disposi d’una autorització oficial emesa pels mossos d’esquadra. Per fer-la, cal que els pares o tutors es presentin a una comissaria de l’esmentat cos de seguretat aportant el llibre de família i els DNI del pare, mare o persona tutora i del menor, si en té. Aquesta autorització també la pot fer la Guardia Civil o la Policia Nacional. Aquest fet ajudarà també a comprovar bans de la sortida que tots els participants tinguin el DNI o passaport en regla i no estigui caducat.


3) Cal sempre donar a conèixer al pares el programa de l'activitat
Els pares o tutors que han signat l’autorització han de conèixer el programa detallat de les activitats previstes. Aquest programa el podeu explicar en una reunió, però no oblideu mai de passar-lo per escrit al pares o tutors deixant clars horaris i característiques de les activitats, especificant aquelles que poden suposar un risc molt més gran. No ens han de poder dir mai que desconeixien que el seu fill o filla faria segons quina activitat.


4) Cal disposar de la fitxa de salut de totes les persones participants menors d'edat
És un document que ens facilita les dades mèdiques i de salut dels participants menors d’edat. Ha d’estar signada per qui ha signat el full d’autorització corresponent i cal que reculli qualsevol informació de salut que considereu necessària, sense oblidar-vos de demanar:
1) els possibles impediments físics o psíquics
2) les malalties habituals o cròniques
3) les medicacions i/o els aliments als quals es té al·lèrgia
3) la medicació que el participant ha de prendre amb indicació d'horaris i quantitat
4) el possible règim que escaigui
5) i qualsevol altre qüestió que es consideri necessària.
És important que en aquesta fitxa hi consti la data del dia que es lliura


5) Cal disposar de la Targeta sanitària europea de tots els participants
A part de la fitxa de salut abans esmentada, cal que tots els participants tinguin la targeta sanitària europea. La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible, que acredita el dret del seu titular a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des del punt de vista mèdic, durant la seva estada temporal per motius de treball, estudis, turisme, en el territori de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i a Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada, d'acord amb la legislació del país d'estada.

Aquesta targeta la podeu sol·licitar per internet, és gratuïta i té una validesa de dos anys i la rebreu per correu al domicili del sol·licitant en un termini no superior a 10 dies

Estats on és vàlida la TSE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa. Tingueu molt en compte que aquesta targeta no té validesa a Andorra

6) Cal tenir a punt i actualitzada la llista dels assistents
El responsable i els altres acompanyants majors d’edat de l’activitat han de disposar d’una llista dels assistents. En cas d’emergències o altres necessitats derivades de la realització de l’activitat, la llista us permet accedir còmoda i ràpidament, sobretot, als telèfons particulars, fixos i/o mòbils, dels familiars de totes les persones assistents a l'activitat: infants, joves, membres de l'equip de dirigents i personal de suport. Llista ha de ser alfabètica, amb les adreces i els telèfons, de totes les persones assistents a l'activitat: Infants i joves participants, membres de l'equip de dirigents i altre personal de suport.


7) Cal que l'entitat tingui contractades les assegurances corresponents
A part de disposar de les assegurança obligatòries (article cinquè del Decret 137/2003) de responsabilitat civil i d’accidents personals que l’entitat ja hauria de tenir si es dedica a fer activitats per a joves menors d’edat, abans d’iniciar el viatge a l’estranger és molt recomanable, per evitar problemes, obtenir una assegurança mèdica pel viatge d’alta cobertura que inclogui les despeses mèdiques quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització, el trasllat i la repatriació de malalts, el retorn anticipat per defunció o estat greu d'un familiar, etc.


8) Altres consideracions que també hauríeu de tenir en compte
  • A) L’equip de dirigents major d’edat que acompanyi als menors durant el viatge com a mínim hauria de ser d’un dirigent per cada deu participants o fracció. També seria aconsellable que el responsable de l’activitat tingués el títol de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil i com a mínim un 40% de la resta de dirigents tingués el títol de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, tenint en compte que la formació és la millor eina per a la qualitat de les nostres activitats.
  • B) Poden ser moltes hores a d’alt d’un autocar i per això hauríeu de tenir en compte les normatives de seguretat en el transport de menors, tenint sempre molt present que en el transport de menors s'inclouen tots els desplaçaments d'activitats escolars, esportives i de lleure sigui quina sigui la denominació de l'activitat com sigui i quina sigui l'entitat organitzadora. Els professors, entrenadors, monitors/es i altres acompanyants en el moment de moure menors de 16 anys en autocar es converteixen en monitors/es de transport escolar i de menors i els cal el coneixement i compliment de tota la normativa vigent. És a dir tot allò que els dirigents heu de saber en temes de seguretat quan un autocar està ocupat per un grup de menors d’edat. Tot allò que expliquem en el curset de transport escolar i de menors.
  • C) Tingueu en compte les normatives de consum de tabac i begudes alcohòliques del país on anireu. Recordeu que aquí i així ho marca la llei, les persones majors d’edat que sigueu dirigents de l’activitat heu d’evitar el consum de tabac i begudes alcohòliques davant dels menors.
Finalment recordar-vos que els trajectes en autobús poden arribar a ser monòtons i avorrits, llargs i inacabables i fins i tot esgotadors per als menors. Per això és tan important que, dins de les nostres possibilitats, s’inculqui sempre el valor de la convivència. Aquest valor va íntimament lligat a altres valors igualment importants, com el respecte i la tolerància. Per això és tan important transmetre als menors que cal saber comportar-se i pensar en tot moment que en el mateix autocar hi ha altres persones, indicant que si no es respecten els uns als altres, o no saben conviure, el viatge de ben segur que serà desagradable.

Com a organitzadors i promotors no podem fer les coses amb ignorància i inconsciència, com he dit abans la formació és la millor eina per a la qualitat pedagògica i la seguretat de les nostres activitats. Moltes són les raons que justifiquen aquesta preparació, com el creixement personal i educatiu per ser encara més persones i arribar a organitzar les coses amb més excel·lència.

Jordi Iglesias i Mateo
Director de l’escola d’educadors i educadores l’Empordà
Educador social, col·legiat núm. 7622

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada