dijous, 9 de juny de 2011

Pautes per actualitzar els estatuts de la vostra associació

Publicat a xarxanet.org

A continuació us oferim un recull de recursos publicats axarxanet.org amb tota la informació legal, per tal que les associacions inscrites en el registre d’entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya pugueu fer l’adaptació dels vostres estatuts a la Llei 4/2008.

Des de xarxanet.org us hem informat de l’ampliació fins al 31 de desembre de 2012 del termini perquè fundacions i associacions inscriguin al registre les adaptacions dels seus estatuts a la Llei 4/2008, ja que s’ha demostrat manifestament insuficient el termini inicial de 3 anys.

No obstant, pot ser un bon moment començar a analitzar i discutir la reforma dels estatuts per tal que en la pròxima assemblea es pugui aprovar i inscriure.

Els estatuts estan dividits en diferents parts, per això us oferim un repàs de totes aquelles qüestions que poden ser del vostre interès i que hem anat publicant durant les darreres setmanes.

No oblideu que podeu aprofitar l’adaptació dels estatuts a la llei per introduir elements no obligatoris però que siguin d’utilitat pel funcionament de l’associació.
  • En aquest enllaç, podeu trobar informació sobre les dades identificatives de l’entitat, com la denominació, l’àmbit d’actuació, les finalitats, les activitats i els socis.
  • En el següent recurs es tracten aquells aspectes relacionats amb l’assemblea, l’òrgan integrat per tots els socis i que pren totes les decisions importants que afecten a l’associació.
  • En tercer lloc varem tractar aquelles qüestions relacionades amb la junta directiva i el règim econòmic de l’associació.
  • Finalment i no menys important tota la informació relacionada amb elstràmits administratius.
En el següent enllaç podeu consultar un model d'estatuts adaptat.

Si davant d’aquesta informació teniu dubtes o altres qüestions legals que afectin la vostra entitat podeu assessorar-vos de manera gratuïta:
Enviant un correu electrònic a juridic@xarxanet.org
Omplint el formulari d'assessorament
Trucant al telèfon 902 397 397

Publicat a gencat.cat

Adaptació dels estatuts d’associacions i federacions al llibre tercer del Codi civil de Catalunya

D’acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (en endavant CCC), les associacions subjectes a les disposicions del llibre tercer del Codi civil de Catalunya hi han d’adaptar els estatuts i han d’inscriure aquesta adaptació en el registre corresponent, si escau, en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor de la Llei (2 d’agost de 2008).

Quines entitats han d’adaptar els seus estatuts a la Llei 4/2008?

1. Només ho han de fer les associacions i federacions els estatuts vigents de les quals no continguin les dades requerides a l’article 321-4.1 del CCC.

Article 321-4 Estatuts
1. Els estatuts de les associacions han d'incloure, almenys, les dades següents:
a) La denominació.
b) El domicili.
c) La durada, si no es constitueix per temps indefinit, i la data d'inici de les activitats, si no coincideix amb la d'atorgament de l'acta fundacional.
d) Les finalitats i les activitats que es proposa dur a terme, indicant-ne l'àmbit territorial.
e) Els tipus d'associats, si escau, i els requisits que s'han de complir per a adquirir la condició d'associat en cada cas, les causes de pèrdua d'aquesta condició i els procediments d'admissió i de baixa, incloent-hi, si s'ha previst, la baixa disciplinària.
f) Els drets i els deures dels associats i el règim disciplinari.
g) En les associacions en què col·laboren persones en règim de voluntariat, els mecanismes de participació d'aquestes.
h) Les regles sobre la convocatòria i la constitució de l'assemblea general ordinària i de l'extraordinària.
i) Les regles sobre l'organització i el funcionament de l'òrgan de govern que estableixin el règim de convocatòria i constitució, la composició, la manera de designar-ne, destituir-ne i renovar-ne els membres, i la durada del mandat d'aquests.
j) El règim de deliberació i adopció d'acords dels òrgans col·legiats i el procediment d'aprovació de les actes.
k) El procediment de modificació dels estatuts.
l) El règim econòmic.
m) La previsió de la destinació dels béns sobrants

2. Les associacions i federacions que ja hagin inclòs als seus estatuts les prescripcions mínimes especificades a l’esmentat article 321-4.1, no han d’adaptar-los al nou marc legal. No obstant això, d’acord amb el que estableix la disposició final primera del llibre tercer del CCC, si alguna disposició estatutària o reglamentària s’oposa en algun aspecte al llibre tercer del Codi civil, no té efecte i se supleix per la regulació prevista en aquest llibre.

3. Les entitats que hagin d’adaptar al nou marc legal els seus estatuts pel fet que no continguin les dades establertes a l’article 321-4.1 del CCC, tenen a la seva disposició en aquest web el model d’estatuts adaptat i, en cas de dubte, poden enviar les seves consultes a l’adreça electrònica dgdej.dj@gencat.cat o bé telefonar al número 93 316 42 03

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada