★ Els 5 articles més llegits d'aquest bloc

dimarts, 15 de febrer de 2011

Coses que heu de saber sobre la lliure acampada

Els articles 4, 6 i 7 del Decret 55/1982, de 4 de febrer, sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats a aquest fi, es referien a l’acampada lliure: la definien i establien unes limitacions bàsiques molt generals; però donava competència als ajuntaments per a fixar-ne les normes reguladores en el seu àmbit territorial; en conseqüència, eren també els ajuntaments els competents per a fer-les complir.

Només es reservava la competència de l’òrgan competent en turisme de la Generalitat de Catalunya, per autoritzar acampades “especials” de més de 4 tendes o més de 4 dies, que tinguessin finalitats culturals, recreatives o esportives, i que fossin promogudes per entitats o associacions públiques o privades.

Els articles 4 i 7 del Decret 55/1982 ja van ser derogats per la Disposició derogatòria (lletra g) del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica.

El recent Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjaments turístics, ha acabat de derogar tot el Decret 55/1982, en establir una regulació nova dels establiments de càmping.

No obstant això, la disposició addicional Cinquena de l’esmentat Decret 183/2010, estableix literalment el següent:

“Les caravanes fixades al seu vehicle tractor i les autocaravanes, no poden pernoctar fora dels llocs que els ajuntaments habilitin de forma expressa. En qualsevol cas, l’estada en el recinte habilitat a l’efecte no pot ésser superior a 48 hores, ni seguida en intervals inferiors a 24 hores d’ençà la sortida del vehicle de l’espai habilitat. Aquests recintes han de disposar d’instal·lacions de presa d’aigua i llum, desguàs d’aigües grises i negres i servei de control. En aquests recintes no s’hi poden prestar serveis turístics.”

Per tant, entenem que la lliure acampada ha de ser regulada per cada ajuntament, que, efectivament, és el competent en la matèria dins el seu àmbit territorial; aquests hauran de tenir present les limitacions establertes a la disposició addicional cinquena del Decret 183/2010 i que hem transcrit en el paràgraf anterior.

Deixant a banda el fet de les autocaravanes i remolcs que no crec que els nostres grups de lleure emprin (tot podria ser, però), queda clar que la desregulació de l’acampada lliure deixa tot igual que estava i atorga als ajuntaments la competència que Turisme es reservava per a les acampades superiors als límits establerts d’activitats amb finalitat esportiva, cultural i recreativa.
Activitats de lleure en els quals participen menors d'edat
Recordeu però que quan l'acampada sigui una activitat de lleure en la qual participen menors d'edat està regulada pel Decret 137/2003 i s'ha de tenir en compte el que diu l'article setè d'aquest normativa d'obligat compliment: Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys
Article setè
Acampades juvenils
Les acampades juvenils que es realitzin fora d'una instal·lació o lloc d'acampada degudament autoritzada per organisme competent, han de:

7.1 Estar situades:
a) Fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres i dels terrenys susceptibles de ser inundats.
b) Fora de terrenys que per la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió, indústries, instal·lacions insalubres, o per qualsevol altra causa, resultin perillosos.
c) A més d'1 km d'un càmping.
d) A més de 100 m de qualsevol via de comunicació.
e) Prop d'un camí alternatiu que permeti l'evacuació en el cas d'un incendi forestal.

7.2 Disposar de:
a) El permís per escrit del propietari o propietària del lloc on es realitza l'acampada juvenil, o de persona autoritzada per aquest.
b) Còpia de l'escrit comunicant la realització de l'activitat a l'ajuntament o al consell comarcal, si escau, corresponent al lloc on es realitza aquesta, o al Conselh Generau d'Aran.
c) Pla d'emergència elaborat per l'entitat que realitza l'activitat d'acord amb el lloc, els dies i el nombre d'assistents, on hi consti, mínimament, el sistema d'obtenció d'informació sobre situacions de risc, el sistema d'avís i el pla d'evacuació.

Cap comentari:

Publica un comentari

★ Articles més llegits en el darrer mes