dijous, 27 d’agost de 2009

El Govern aprova el Decret d’habilitació per poder exercir tres professions de l’esport

El Govern ha aprovat el Decret que regula el procediment d’habilitació que permetrà continuar exercint com a animador/a o monitor/a esportiu professional, entrenador/a professional i director/a esportiu a les persones que han desenvolupat aquestes tasques abans de la publicació de la Llei sobre l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya sense tenir la titulació requerida en aquest text legal.

La finalitat d’aquest nou decret és establir el procediment per constatar que les persones que sol•liciten l’habilitació, i que no disposen de les titulacions exigides per la Llei 3/2008, de 23 d’abril, estan capacitades i disposen d’experiència suficient i provada per continuar exercint les tasques professionals que ja desenvolupaven.

El decret aprovat avui pel Govern neix per desplegar reglamentàriament la disposició transitòria primera de la Llei sobre l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya que tracta sobre l’exercici professional sense la titulació requerida a la llei.

La norma posa a l’abast d’aquests professionals la possibilitat d’obtenir una habilitació que els permetrà continuar exercint i desenvolupant les mateixes tasques professionals que ja estaven duent a terme abans de l’entrada en vigor de la citada llei. Un cop obtingut el certificat d’habilitació, caldrà inscriure’s en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya per poder continuar exercint.

La Llei sobre l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya és un text pioner a l’Estat que reconeix per primera vegada el col•lectiu de treballadors del món de l’esport com un sector professional amb identitat pròpia. El text, aplicable a l’exercici professional desenvolupat a Catalunya, pretén regular els aspectes bàsics de l'exercici de quatre d’aquestes professions, determina les titulacions necessàries per a exercir-les i atribueix a cada professió el seu propi àmbit funcional general. L’objectiu de la Llei és garantir la qualitat dels serveis esportius i la protecció de la salut dels practicants, així com acabar amb l’intrusisme en el sector esportiu i marcar uns criteris clars sobre l’activitat professional dels treballadors i treballadores del sector.

La Llei té en compte que existeix un gran nombre de persones que desenvolupen tasques vinculades a l’esport dins de diversos marcs, com ara el federatiu, el social o el de l'oci, i que estan desenvolupant i exercint unes funcions en base a una experiència adquirida, però sense disposar d’una titulació oficial i reglada. Davant aquesta situació, i per tal de desplegar la citada disposició transitòria, el Govern ha considerat necessari articular un procediment que permeti habilitar les persones que han estat treballant professionalment abans de la publicació de la nova llei, perquè puguin seguir exercint la professió.

El nou Decret afecta les professions d’animador/a o monitor/a esportiu professional, entrenador/a professional i director/a esportiu, i no és d’aplicació a l’àmbit de la professió de professor/a d’educació física.

La Secretaria General de l’Esport s’encarregarà de gestionar el procés i els instruments de l’habilitació, i es crearan unes comissions avaluadores que valoraran l’experiència professional de les persones aspirants.

Per poder demanar l’habilitació, els interessats hauran de presentar una sol•licitud davant el Consell Català de l’Esport un cop es publiquin les convocatòries corresponents al web de la Secretaria General de l’Esport (www.gencat.cat/vicepresidencia/esports). En la sol·licitud, hauran d’acreditar documentalment la seva experiència laboral, ja sigui com a treballador/a autònom o com a treballador/a per compte aliè, amb constància provada d’un mínim de 700 hores treballades. També hauran de tenir competències d’assistència sanitària immediata, referides a la reanimació cardiopulmonar acreditades per qualsevol centre autoritzat.

El decret entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2010, data en què acaba el termini perquè els professionals sense la titulació exigida a la Llei acreditin la seva experiència laboral per poder ser habilitats.

1 comentari:

  1. Els que estigueu interessats tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2010

    ResponElimina