dimecres, 11 de febrer de 2009

Quina normativa regula les ludoteques

Quan explico als alumnes dels cursos de monitors i directors d’activitats de lleure els llocs on es poden fer pràctiques, els dic que les pràctiques a una ludoteca només són vàlides si es fan en horari no lectiu, en caps de setmana o en períodes de vacances.

 

Conseqüència d’això els alumnes del curs de monitors que estem fent a Tordera em va preguntar, així com és que hi ha ludoteques que en horari lectiu guarden nens menors de 3 anys?

 

Duna manera ràpida els vaig intentar explicar com està en aquests moments la normativa que regula les ludoteques, que intento ampliar ara en aquest article.

 

En aquests moments s’està pendent de la publicació d’un decret que reguli les ludoteques. Mentre tant el web de la Generalitat de Catalunya diu de les ludoteques:

 

“No hi ha una normativa específica que reguli les activitats anomenades ludoteca. Per tant, cal remetre’s a normatives sectorials com a punt de referència. La concessió de llicència d’obertura de locals per a realitzar activitats  lúdiques  fora de l’horari escolar per a infants a partir de 4 anys, correspon a l’Ajuntament. Quan els infants son menors de 4 anys, caldrà tenir en compte la normativa d’Escoles Bressol, Guarderies i Llars d’infants del Departament d’Educació. Quan són activitats adreçades a infants o joves,us podeu remetre a la que regula les activitats de lleure de la Secretaria de Joventut”.

 

Atenent aquestes consideracions quan els infants son menors de 4 anys cal tenir en compte El DECRET 282/2006, de 4 de juliol, que regula el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres, en compliment de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, que estableix que el Govern de Catalunya ha de garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims que han de complir les llars d'infants que la realitat catalana exigeix, i que ha de considerar-les com una part del sistema educatiu.

 

Quan són activitats adreçades a infants i joves la normativa de referència és el DECRET 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

 

També cal tenir en compte que hi ha la Normativa AENOR per a Ludoteques. AENOR, entitat dedicada al desenvolupament de la normalització i la certificació (N+C) en tots els sectors industrials i de serveis per tal de millorar la qualitat i la competitivitat de les empreses i entitats, ha publicat la seva norma UNE 172401:2007 sobre ludoteques - només amb caràcter de recomanació - que permet a les ludoteques tenir uns paràmetres a l’hora d’establir uns mínims qualitatius. Aquesta norma ha estat elaborada per diferents agents implicats en el sector de la infància i les ludoteques d’arreu de l’Estat. Atzar l’Associació de Ludotecàries/is i Ludoteques de Catalunya hi ha participat durant el seu procés i el seu consens posterior.

 

Atzar, l’Associació de Ludotecàries/is i Ludoteques de Catalunya, defineix la ludoteca com un equipament dirigit per un equip estable de professionals, els ludotecaris, amb un projecte educatiu específic a través del joc i la joguina. La ludoteca compta amb un fons lúdic significatiu, té voluntat de servei públic i utilitza la joguina com una de les principals eines d’intervenció educativa, social i cultural.

 

El dia 4 d’abril de 2008, la majoria de mitjans de comunicació va destacar que el govern de la Generalitat estava ultimant un nou decret per regular les ludoteques, que té com a principal objectiu garantir un servei de qualitat als usuaris de les ludoteques establint directius que assenyalen clarament què són, què fan, què necessiten les ludoteques, qui les dirigeix, com es poden organitzar, a qui donen servei, quina relació hi ha d’haver entre usuaris i professionals, quina metodologia s’utilitza, quines tipologies hi ha, a qui correspon donar els permisos d’obertura, l’assessorament i l’orientació, qui n’exerceix la inspecció i el registre i qui aplica el règim sancionador. En definitiva, vol donar compliment, també, a l’article 32.3 de la Llei 8/1995, de 28 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i adolescents, en establir les finalitats que ha de tenir el joc, i a l’article 35.3 de la Llei 18/2003, d’1 de juliol, de suport a les famílies, que estableix el mandat al Govern de regular els establiments destinats al lleure infantil.

Finalment cal destacar que el nou decret té previst d'establir els requisits que haurà de reunir el personal que hi treballi:

 

-La direcció de les ludoteques haurà d'estar en mans d'un coordinador que "haurà de disposar d'una titulació universitària de l'àmbit socioeducatiu" i que, a més, "haurà d'estar present en les activitats" que porti a terme el centre.

 

-La resta dels integrants de l'equip directiu hauran de comptar, com a mínim, amb un títol de cicle formatiu de formació professional de grau superior en l'àmbit socioeducatiu

 

-Els professionals que estiguin en contacte amb els usuaris hauran d'estar acreditats com a monitors de temps lliure.

 

-El nens d'entre 0 i 3 anys, sempre hauran d'estar acompanyats dels seus pares, familiars o cuidadors particulars.

 

En referència als requisits que haurà de reunir el personal que treballi a les ludoteques, l’Escola d’educadors en el lleure l’Empordà va presentat al departament de Governació i Administracions públiques de la Generalitat de Catalunya al·legacions al projecte de decret pel qual es regulen les ludoteques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada